7.1. Екстремальні ситуації та умови, що їх породжують

магниевый скраб beletage

Діяльність ОВС щодо охорони громадського порядку, забезпеченнягромадської безпеки і боротьби зі злочинністю носить різнобічний, ба-гатогранний характер. Вона здебільшого не є прогнозованою і передба-чуваною та залежить від надзвичайних (екстремальних) умов, які мо-жуть виникати як на окремих об'єктах, у населених пунктах, так і у ходіприпинення правопорушень.

Внаслідок загострення кримінальної обстановки, зростання зло-чинності в її найбільш агресивних формах частішими стали випадки ви-никнення екстремальних ситуацій, коли життю або здоров'ю працівникаОВС загрожує реальна небезпека.

Екстремальні ситуації - це неочікувані, раптово виникаючі не-безпечні обставини, які характеризуються невизначеністю, складністюприйняття рішення, гострою конфліктністю, стресовим станом танесуть загрозу життю і здоров 'ю працівника, вимагають максималь-ної мобілізації резервних можливостей його організму.

Умови, що породжують екстремальні ситуації, поділяють на особ-ливі і складні.

Особливі умови - це явища природного (землетрус, повінь, урагани,лавина, снігові та піщані замети, обвали і ін.) та біологічного (епідемії йепізоотії) характеру.

Складні умови - це явища соціального характеру (масові завору-шення, значні технічні катастрофи тощо). Ці умови залежать від волі йсвідомості людей. У роботі органів внутрішніх справ складні умови мо-жна поділити на пов'язані зі злочинністю і не пов'язані з нею.

Всі екстремальні ситуації умовно можна поділити на дві групи:

а)         життєві, повсякденні, з якими може зіткнутися кожна людина;

б)         службові, які виникають під час виконання небезпечної роботи.Вони можуть бути штатними і позаштатними, регламентованими і нере-гламентованими, плановими і ситуаційними.

У діяльності ОВС найчастіше екстремальні ситуації службовогохарактеру виникають у ході:

припинення хуліганських дій;

розв'язання побутових конфліктів;

доставляння правопорушника в міліцію;

огляду та обшуку злочинців;

проведення слідчих і оперативно-розшукових заходів;

звільнення заручників;

припинення групових порушень громадського порядку і масовихзаворушень тощо.

З 1991 р. по 2004 р. в Україні під час виконання службовихобов'язків загинуло 826 і поранено понад 5600 працівників міліції. Не-зважаючи на те, що в останні роки спостерігається тенденція до зни-ження цих показників, вони ще залишаються досить високими. Так, у2004 р. під час несення служби загинуло 43 і поранено 288 працівників.

Право на життя і діяльність в умовах, що відповідають вимогамбезпеки, на охорону здоров'я та медичну допомогу забезпечене праців-никам ОВС (як і всім громадянам) Конституцією України. У Концепціїрозвитку системи психологічного забезпечення оперативно-службовоїдіяльності ОВС України, затвердженої рішенням Колегії МВС від5.02.97 р. № 2, серед інших завдань служб і підрозділів ОВС особливаувага приділяється створенню таких умов діяльності працівників, які бзабезпечували їм надійну особисту безпеку