7.2.1. Професійна захищеність працівника ОВС

магниевый скраб beletage

Професійна захищеність працівника передбачає:

відповідність правової та нормативної бази об'єктивним умовамта завданням оперативно-службової діяльності (ОСД);

забезпеченість організаційно-управлінськими заходами згідно зчинним законодавством;

професійність і високий кваліфікаційний рівень та можливістьподальшого удосконалення професійної майстерності працівника;

наявність необхідних матеріально-технічних засобів для ефекти-вного вирішення оперативно-службових завдань (зброї, транспорту, ін-дивідуальних засобів безпеки, тощо);

можливість задоволення матеріальних потреб працівника та чле-нів його сім'ї;

наявність соціальних гарантій працівника ОВС (відповідні побу-тові умови для праці та відпочинку, медичне обслуговування, соціальнестрахування тощо) та формування позитивного іміджу професії;

високі фізичні якості та вміння застосовувати заходи протидіїзлочинним зазіханням на життя і здоров'я;

психологічна готовність до дій у складних та екстремальнихумовах;

високі моральні якості, наявність позитивного морально-психологічного клімату та безконфліктних службово-особистісних вза-ємин у колективі.

Якщо розглядати безпеку працівника ОВС з державних позицій і якйого особисту відповідальність, можна визначити два блоки, від якихзалежить ця безпека:

1. Організаційно-правовий блок - це комплекс об'єктивних перед-умов для ефективного і безпечного здійснення професійної діяльностіпрацівниками органів внутрішніх справ, суб'єктами якого є відповіднідержавні інституції (Кабмін, МВС України та ін.), які через правові,економічні, матеріально-технічні та інші засоби, надані їм державою,здійснюють захист ОВС як системи в цілому, а також її конкретнихпрацівників. Суб'єктами цього блоку виступають також керівники під-розділів ОВС, які для ефективного вирішення питань особистої безпекипрацівників повинні:

а) аналізувати організаційно-правові та соціально-економічніумови здійснення правоохоронної діяльності і чинники, що визначаютьреальний рівень професійного ризику;

б)         вносити пропозиції у відповідні державні структури, прийматиспеціальні рішення та мобілізовувати наявні економічні і матеріально-технічні ресурси щодо підвищення рівня захищеності і безпеки праців-ників, забезпечувати впровадження науково-практичних розробок із за-значеної проблеми;

в)         через засоби масової інформації, громадські і приватні органі-зації формувати у населення позитивне ставлення до працівників ОВС;

г)         організовувати та контролювати якість навчання працівниківстратегії, тактики, засобам забезпечення особистої бойової, службової іпрофесійно-психологічної підготовки.

2. Мотиваційно-особистісний блок - це комплекс суб'єктивнихпередумов, необхідних для ефективного і безпечного здійснення профе-сійної діяльності. Суб'єктами цього блоку є працівники ОВС, які длязабезпечення особистої безпеки повинні:

а)         знати і неухильно виконувати відповідні законодавчі та норма-тивні акти, директивні вказівки МВС, що стосуються їх діяльності;

б)         володіти основними тактико-операційними та психологічнимиприйомами, творчо збагачувати стратегію, тактику і засоби особистої без-пеки та безпеки колег у різноманітних ситуаціях професійної діяльності;

в)         вміти аналізувати, узагальнювати і використовувати досвід без-печної поведінки колег по роботі та інших працівників в екстремальнихумовах оперативно-службової діяльності.

Працівник має усвідомлювати, що будь-які організаційно-правові,управлінські та інші заходи не можуть бути ефективними без усвідом-лення і цілеспрямованих зусиль його із забезпечення особистої безпеки.Передусім, це діяльність з підвищення свого професійного рівня, вдос-коналення засобів і прийомів забезпечення особистої безпеки, форму-вання готовності до їх реалізації у ході вирішення професійних завдань.