7.2.2. Професійно-психологічна готовність та її компоненти

магниевый скраб beletage

Професійно-психологічна готовність - це сукупність якостей івластивостей особистості, що зумовлює стан змобілізованості психі-ки, настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дії у складнихчи небезпечних для життя і здоров/я умовах виконання службовихобов 'язків.

Компонентами професійно-психологічної готовності, на думкуМ.І. Ануфрієва і Я.Ю. Кондратьєва, є:

- мотиваційний (установка не тільки на найбільш доцільні, активні

та рішучі дії, а й на власну безпеку);

орієнтаційний (вивчення та усвідомлення умов й особливостей ді-яльності, способів можливих дій в різних варіантах розвитку подій тощо);

операційний (навички та вміння реалізувати професійні дії);

вольовий (самоконтроль, саморегуляція, самомобілізація);

оцінюючий (об'єктивна оцінка ступеня небезпеки ситуації і вла-сної підготовленості для її вирішення, прогнозування можливих резуль-татів, внесення відповідних поправок).

Забезпечення особистої безпеки працівників ОВС у переважній бі-льшості ризикованих оперативно-службових ситуацій ґрунтується натаких засадах:

відпрацьованих безпечних тактико-психологічних прийомах призатриманні правопорушників та ефективних взаємодіях з об'єктамипрофесійної діяльності;

вміннях і навичках протидії шантажу і провокаціям правопору-шників;

сформованої безпечної поведінки, спілкування, вирішення конф-ліктних ситуацій, психічного саморегулювання та захисту від маніпуля-тивного сугестивного впливу;

психологічної готовності до застосування прийомів і заходів фі-зичного впливу на правопорушників в екстремальних ситуаціях, а у разінеобхідності - й зброї.

А.В. Будановим ці напрямки наочно зображені у вигляді так званоїзірки виживання (рис. 9), яка демонструє взаємозв'язок факторів надій-ної, ефективної та безпечної діяльності.

Тактика поведінкипрацівників

Фізична та технологічнапідготовленість

Вміле застосуваннявогнепальної зброї

Професійно-психологічнапідготовленість