7.2.3. Основні форми забезпечення особистоїбезпеки працівників ОВС

магниевый скраб beletage

Основними формами забезпечення особистої безпеки працівникаОВС є:

спеціально-тактична - навчання працівників основам профе-сійної діяльності, майстерному володінню зброєю, спеціальними засо-бами і засобами зв'язку та індивідуального захисту, формування у нихготовності до застосування зброї й засобів активної оборони в екстре-мальних ситуаціях;

педагогічна - індивідуальні бесіди, наставництво, аналіз вико-нання оперативно-службових завдань з позиції дотримання особистоїбезпеки; навчання оперативно-тактичним і психологічним прийомамбезпечної поведінки у різноманітних обставинах оперативно-службовоїдіяльності;

психологічна - вивчення індивідуально-психологічних особли-востей працівників і прогнозування їх поведінки в екстремальних ситу-аціях; формування у них психологічних якостей, їх корекція з метоюдотримання заходів особистої безпеки.

При проведенні психологічної підготовки слід звертати увагу нахарактерні причини загибелі та поранень працівників, які залежали осо-бисто від них (втрата пильності, погане володіння зброєю, переоцінкасвоїх можливостей, невміння контролювати себе й інших людей, непід-готовленість до екстремальних ситуацій тощо).

Працівників доцільно навчити найпростішим прийомам психологі-чної саморегуляції (здатність контролювати свої дії, дії оточуючих, си-туацію взагалі, контролювати свої емоції тощо).