7.3. Небезпека та її види

магниевый скраб beletage

Небезпека в діяльності працівника МВС - це обставини, за якимиповедінка правопорушників, дія стихійних природних сил, техногеннааварія чи катастрофа тощо можуть завдати йому фізичної або психі-чної шкоди, призвести до нещасного випадку, можливо загибелі.

Небезпека може бути:

реальною, коли внаслідок певної оперативно-службової ситуаціївиникає загроза життю та здоров'ю працівника;

уявною, пов'язаною з перебільшенням чи хибною оцінкою нега-тивних якостей ситуації, поведінки конкретних осіб і т.п.;

потенційною, що може виникнути при будь-якому можливому

контакті з негативними якостями об'єктів чи суб'єктів ситуації;

- провокаційною - як наслідок прояву окремих особистісних нега-тивних якостей працівника (агресивність, грубість, жорстокість тощо) івідповідної протиправної реакції на них з боку інших осіб.

Схильність до нехтування небезпекою працівниками ОВС залежитьвід їх психофізіологічних особливостей, моральної стійкості та іншихчинників і може бути стійкою (сталою) або тимчасовою.

До чинників, що визначають працівників із стійкою (сталою) схи-льністю до небезпек, належать: низька психологічна стійкість та схиль-ність до психічної дезадаптації; високі показники тривожності; емоцій-на неврівноваженість та імпульсивність реакцій; фізичні вади органівчуття; низький інтелектуальний рівень; підвищена схильність до ризи-ку; схильність до алкоголізації і наркотизації тощо.

Чинниками, що визначають працівників із тимчасовою схильністюдо небезпек, можуть бути: недостатня професійна підготовленість; не-досвідченість; гостра втома, перевтома; запальність, гарячковість; само-впевненість; фізична і тактична непідготовленість, недостатнє володін-ня зброєю; хибна тактика поведінки; стереотипні дії; переоцінка своїхможливостей тощо.

Саме ці чинники зумовлюють протипоказання чи обмеження залу-чення працівників до небезпечних видів діяльності і найчастіше сприя-ють нещасним випадкам.

Також зазначено, що працівники, у яких є страх перед нещаснимвипадком, потрапляють у неприємності частіше, ніж ті, хто орієнтова-ний на досягнення успіхів у своїй діяльності.

Керівники служб та підрозділів повинні своєчасно виявляти осіб,схильних до небезпек, і вживати запобіжних заходів.