2.1.4. Тривалість робочого часу на підприємстві, тривалість відпочинку

магниевый скраб beletage

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати40 годин на тиждень (ст. 40 КЗпП України). Підприємства і організації приукладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму три-валості робочого часу, ніж передбачено в частині першої цієї статті.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

для працівника віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, дляосіб віком від 15 до 16 років (учні віком від 14 до 15 років, які працюють вперіод канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального ро-ку у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максималь-ної тривалості робочого часу, т.т. не більше 20 годин.

для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, -не більше як 36 голин на тиждень.

Крім того, законодавством встановлено скорочена тривалість робочогочасу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахуноквласних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітейвіком до 14 років або дитину-інваліда.

При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочу-ється на годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких ужепередбачено скорочення робочого часу.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли ценеобхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, атакож на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихід-ним днем. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

Забороняється залучення до роботи в нічний час:

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;

осіб молодших 18 років;

інших категорій працівників, передбачених законодавством.

Робота жінок в нічний час не допускається за винятком тих галузей на-родного господарства, де це викликається необхідністю і дозволяється яктимчасовий захід, але це не поширюється на жінок, які працюють на підпри-ємствах де зайняті лише члени однієї сім'ї.

За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним орга-ном може встановлюватись як при прийнятті на роботу, та і згодом неповнийробочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки,жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі та-ку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членомсім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним ор-ган зобов' язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робо-чий тиждень.

Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованомучасу або залежно від виробітку.

Робота в умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-якихобмежень обсягу трудових прав працівника.

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в по-рядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. Три-валість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної трива-лості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). При-значення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється (ст..59 КЗпП України). Надурочні роботи, як правило, не допускаються.

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочніроботи тільки у таких випадках:

при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвер-нення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усу-нення їх наслідків;

при проведенні громадсько-необхідних робіт по водопостачанню, газо-постачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - дляусунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильнеїх функціонування;

при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбаче-них обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не моглабути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвес-ти до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також не-обхідності невідкладного ремонту машин, верстаків або іншого устаткуван-ня, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості тру-дящих;

при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з ме-тою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення ван-тажів у пунктах відправлення і призначення;

для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає,коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник зобов' язаний не-гайно вжити заходів до заміни іншим працівником.

До надурочних робіт забороняється залучати (ст.. 63 КЗпП):

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;

осіб молодших 18 років;

працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять.

Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, мо-жуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою.

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливо лише за їх згодою і заумови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чо-тирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Для відновлення фізичного, психофізіологічного стану людини, енерге-тичних витрат і т.п. працівником згідно законодавчих і інших нормативнихактів передбачений час відпочинку.

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістюне більше 2 годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для від-починку і харчування повинна надаватись, як правило, через 4 години післяпочатку роботи.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час во-ни можуть відлучатися з місця роботи.

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не мо-жна, власник за узгодженням з представником профспілки надає можливістьприйняття їжі протягом робочого часу.

Працівникам, що працюють в холону пору року на відкритому повітріабо в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншимкатегоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаютьсяспеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочийчас. Власник (керівник) зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрі-вання і відпочинку працівників.

При шестиденному робочому тижні працівникам надається один вихід-ний день, а при п'ятиденному робочому тижні - два вихідних дні. Загальнимвихідним днем є неділя.

Другий вихідний день при п' ятиденному робочому тижні, якщо він невизначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства,установи, організації за погодженням з представником профспілки і , як пра-вило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бутиперервана в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговуван-ня населення (магазини, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються мі-сцевими Радами народних депутатів.

В інших обставинах, коли роботу перервати неможливо з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування насе-лення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з робо-тою транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожнійгрупі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується власником(керівником) за погодженням з профспілковим працівником підприємства,установи, організації.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути неменше як сорок дві години.

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників дороботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборчого органу первинноїпрофспілкової організації підприємства, організації, установи і лише у виня-ткових випадках, що визначаються законодавством, а саме:

для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епі-зоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставитипід загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псуваннямайна;

для виконання невідкладних, насамперед непередбачених робіт, від не-гайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприєм-ства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з ме-тою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення ван-тажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні проводиться за письмо-вим наказом (розпорядженням) роботодавця (керівника).

Усім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням на їхперіод місця роботи (посади) і заробітної плати.