7.3.1. Розпізнання та уникнення небезпечних ситуацій

магниевый скраб beletage

Розпізнання та уникнення небезпечних ситуацій, які можуть при-звести до нещасних випадків, залежить у першу чергу від уміння пра-цівників ОВС швидко, з високою ймовірністю оцінювати обстановку тадіагностувати небезпечний стан підозрілої особи для оточуючих абопричетність її до кримінального середовища.

Як правило, небезпечними для оточуючих, у тому числі і для пра-цівників ОВС, є сп'янілі, наркотично збуджені особи, та особи, які ма-ють психічні аномалії.

Характерними ознаками стану сп'яніння людини є почервоніння їїобличчя, важка та некоординована хода, підвищене слиновиділення,уповільненість реакцій, порушення організації та змісту мовлення,розв'язна поведінка, тремтіння рук та інше.

Під впливом наркотичних речовин виникає стан наркотичногозбудження, якому притаманна застигла міміка або її неадекватна гіпер-активність, а також бліде обличчя, зміна просвіту зіниць та їх значнезволоження, хаотичність або різка загальмованість рухів, безпричиннийсміх. Особливо небезпечним у наркоманів є стан абстиненції, якийспричиняє підвищену агресивність, жорстокість тощо.

Небезпечною, як правило, є поведінка осіб з психічними аномалія-ми та розладами (маніакально-депресивний психоз, параноїдальна ши-зофренія, епілепсія, психопатія), для яких є притаманними деградація чизвуження свідомості з проявом агресивності, жорстокості та інших не-адекватних реакцій.

Працівники ОВС повинні володіти навичками визначення намірівосіб, що підозрюються та перевіряються, щоб завчасно убезпечити себевід нещасних випадків.

Значна кількість раніше засуджених осіб приховують свою причет-ність до кримінального світу, при цьому орієнтуючись на подальшу ан-тисуспільну діяльність. Розпізнати таких осіб можна за їх мовними осо-бливостями (жаргоном, повною відсутністю інтересу до політики, мис-тецтва, науки при одночасній глибокий обізнаності у чинному законо-давстві, застосуванні прізвиськ), зовнішністю (татуювання, жестикуля-ція), поведінковими реакціями (підвищена агресивність і неадекватністьреакцій на незначні зауваження та критику, імпульсивність, нестрима-ність у мові й рухах та ін.).

Серед жестів (невербальних засобів спілкування) інформативнимищодо нещирості позиції є:

прикриття рота рукою з одночасним прикладанням веикого па-льця до щоки;

короткі доторкання до різних частин носа;

часті нервові потирання віків;

відтягування комірця від шиї;

часте пригладжування волосся на голові;

маніпуляція якимись предметами та ін.

Має значення наявність фізіологічних проявів: потіння, зміна ко-льору обличчя, прискорення дихання і пульсу, тремтіння рук і пальців.

Посилення ворожості у намірах особи щодо працівника міліції про-являється у концентрації погляду, зміні кольору обличчя, захисній абоагресивній позиції, нервовому стисненні кулаків тощо.

Працівник міліції повинен вміти візуально виявити у підозрюванихосіб приховану зброю. Так, однією з інформативних ознак цього є аси-метрична хода зі скороченням кроку з боку прихованої у кишені або запоясом зброї. На це ж може вказувати обмежене з того ж боку вимаху-вання рукою та ін.

При перевірці підозрілої особи слід звертати увагу на положення ту-луба або ніг, тому що правопорушник підсвідомо намагається розташува-ти зброю подалі від працівника міліції та ближче до провідної руки длязручності можливого її використання. Це ж стосується і будь-яких іншихпредметів, які можна використовувати з агресивними намірами.

Під час проведення інструктажу наряду міліції необхідно доводитиінформацію про:

місця можливого скоєння злочинних актів;

характеристику осіб, що можуть скоїти злочин;

предмети, які можуть використовувати злочинці з агресивниминамірами;

ознаки, за якими можна виявити наявність зброї або предметівчи речовин в агресивних цілях тощо.