7.3.2. Фактори, що зумовлюють безпеку працівників органів внутрішніх справ у небезпечних ситуаціях

магниевый скраб beletage

Безпека життя і здоров'я працівників у небезпечних ситуаціях за-лежить від таких факторів:

професійно-психологічної підготовленості;

фізичної та технологічної підготовленості до просторового кон-такту з правопорушниками;

вміння використовувати предмети екіпіровки та вогнепальнузброю.

Професійно-психологічна підготовленість працівника ОВС визна-чається трьома її основними елементами:

а)         оптимальною індивідуальною професійною концепцією діяль-ності у небезпечних ситуаціях;

б)         достатнім рівнем розвитку необхідних психологічних якостей;

в)         наявністю особистісної установки на «виживання» у небезпеч-них ситуаціях.

Індивідуальна професійна концепція діяльності працівника у не-безпечних типових (штатних) та нетипових (позаштатних) ситуаціях пе-редбачає наявність у нього необхідних знань і досвіду, володіння ефек-тивними і безпечними методами діяльності та усвідомлення ним своєїролі, визначеної як законом, так і власною відповідальністю щодо їхрозв'язання.

Як свідчить аналіз нещасних випадків з працівниками, небезпеч-ність багатьох службових ситуацій визначається факторами ризику са-мої ситуації і ризиком прийняття рішень щодо професійно визначенихта життєво необхідних дій працівника. При визначенні ризикованостіситуації і прийняття відповідних рішень враховуються ймовірність не-вдачі (шкідливих наслідків). Ризик має бути доречним. Якщо є підви-щена ймовірність загрози життю та здоров'ю, слід визначити іншийшлях вирішення ситуації. Завжди необхідно зважати на співвідношенняміж сильним бажанням досягнення успіху у конкретній ситуації та мо-тивацією на збереження власного життя і здоров'я.

Про рівень необхідного психологічного розвитку працівника можнасудити на основі наявності у нього таких якостей:

морально-психологічних (розвинене або підвищене почуття про-фесійного обов'язку, честі, порядності, гідності і т. п.);

інтелектуально-пізнавальних (гнучке та динамічне мислення,професійна спостережливість і добра пам'ять);

емоційно-вольових (врівноваженість, витримка, самовладання,впевненість у собі, рішучість).

У формуванні стійкої особистішої установки на виживання у небез-печних ситуаціях велике значення мають самопереконливість, саморегу-ляція, конкретні поради і рекомендації щодо оперативно-службового спіл-кування, взаємодії, запобігання провокуючому впливу тощо.

Оптимальним психологічним станом в умовах небезпечної ситуаціїє абсолютний спокій і максимальна концентрація уваги, працівник неповинен дратувати, провокувати і виділятися.

Безпека життя і здоров'я працівників в умовах безпосередньогопротиборства з правопорушником або в інших небезпечних ситуаціяхзначною мірою залежить також від їх фізичного стану та технологічноїпідготовленості.

Працівник має добре володіти такими якостями, як фізична сила,швидкість рухів, гнучкість, незвичність і несподіваність дій, досконалатехніка бою.

Як свідчить аналіз нещасних випадків, загибель та поранення пра-цівників ОВС у небезпечних ситуаціях має місце у разі невикористанняабо некваліфікованого використання ними предметів екіпіровки та за-собів захисної дії. За даними міжнародної поліцейської асоціації, трети-на випадків загибелі поліцейських зумовлена свідомим ігноруваннямносіння бронежилетів у небезпечних ситуаціях.

До предметів екіпіровки і захисної дії належать:

засоби індивідуального захисту (захисні шоломи КП-80, СШ-68,СТШ-81 та ін., бронежилети ЖЗЛ-74, Міраж-М і ін., засоби захисту кін-цівок і обличчя, протиударні і броньові щити);

засоби активного захисту (палиці гумові, наручники, засоби га-зової дії і ін.);

засоби забезпечення спеціальних операцій.

Забезпечення працівником особистої безпеки у службових та поза-службових ситуаціях може зумовлюватись умілим використанням під-ручних предметів (дріт , мотузка, пісок, палиці, арматура, каміння таінші предмети), а також вогнепальної зброї, яке ґрунтується на доскона-лому знанні нормативних актів, стрілецькій підготовленості та психоло-гічній установці.