7.5.7. Забезпечення умов особистої безпеки працівників міліції під час здійснення охоронних функцій

магниевый скраб beletage

З метою забезпечення особистої безпеки працівників міліції під часвиконання службових обов'язків з надання послуг охорони, боротьби зізлочинністю, охорони громадського порядку обов'язковою умовою маєбути складений для конкретного наряду міліції (поста, маршруту) без-посереднім командиром та затверджений керівником підрозділу атестатбезпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій.

За кожним постом (маршрутом) міліції наказом начальника підроз-ділу закріплюються посадові особи, на яких покладається персональнавідповідальність за підготовку атестата безпеки маршруту (поста) зіздійснення охоронних функцій та організація роботи щодо приведеннямісць несення служби у відповідність до вимог Інструкції про організа-цію діяльності міліції охорони Державної служби охорони (ДСО) приМВС України, затвердженої Наказом МВС України від 25 листопада2003 р. № 1433.

Пост (маршрут) міліції охорони має бути забезпечений медичноюаптечкою, засобами індивідуального захисту, ручною системою триво-жної сигналізації, планом-схемою об'єктів, що охороняються, перелікомфункціональних обов'язків, інструкцією з охорони праці та техніки без-пеки, атестатом безпеки, інструкцією про внутрішній та перепускнийрежим об'єкта, адресами та службовими телефонами територіальнихорганів виконавчої влади, міськ-, райорганів внутрішніх справ, найбли-жчих пунктів дільничних інспекторів міліції, лікарень, аварійних служб.

При заступанні в наряд працівники міліції прибувають за 30 хвилиндо інструктажу до місця його проведення у встановленій формі одягу,маючи при собі службове посвідчення, свисток, ліхтарик, блокнот, ав-торучку, а водій - посвідчення водія та інші документи, що дозволяютькерування службовим транспортом; отримує табельну зброю, службовікнижки, маршрутні картки, бортові журнали, засоби зв'язку, контролю,спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони; прохо-дить інструктаж і перевірку готовності до виконання наряду. Водії пе-ред інструктажем обов'язково повинні пройти медичний огляд.

Працівник, призначений у наряд охорони об'єкта, зобов'язаний:

знати функціональні обов'язки, порядок несення служби, розта-шування об'єктів, що охороняються, їх особливості, вразливі для нападумісця та дислокацію суміжних нарядів охорони;

при заступанні на чергування перевірити сигналізацію, засобипідручного пожежегасіння, першої медичної допомоги, наявності замківна дверях, освітлення, цілісності печаток (пломб), вікон, люків та поже-жного інвентарю. Прийняти об'єкт під охорону в порядку, визначеномудоговором;

при пошкодженні вікон, дверей, замків і т.п. негайно доповістичерговому підрозділу охорони;

пильно охороняти об'єкт, здійснювати перепускний режим, до-пускаючи на територію об'єкта осіб тільки за наявності перепусток, пе-ревіряти їх документи на право виносу (вивозу) матеріальних цінностей;

вести відповідний облік у журналі обліку разових перепусток;

суворо дотримуватись правил електро- та пожежобезпеки;

при виникненні аварійної ситуації, виявленні вибухонебезпечнихпредметів, обривів електропроводів діяти відповідно до правил електро-та вибухобезпеки, доповісти черговому по підрозділу охорони;

при виявленні загорання на об'єкті негайно повідомити пожежнуохорону, доповісти черговому по підрозділу охорони і, дотримуючись осо-бистої безпеки, вжити заходів щодо евакуації людей та цінностей, ліквідаціїпожежі, не послаблюючи спостереження за іншими об'єктами охорони;

у разі виявлення на об'єкті охорони сторонніх осіб доповісти чер-говому підрозділу міліції охорони і вжити заходів щодо їх затримання;

при переміщенні за маршрутом дотримуватись правил дорож-нього руху;

доповідати згідно з затвердженим графіком черговому підрозді-лу міліції охорони про результати несення служби.

При організації охорони за вартовим розрахунком на цілодобовийпост одночасно призначаються два працівники, які несуть службу почерзі через 4 години. Зміна, що відпочиває, має право спати, знімаючилише кітель і галстук. Після добового несення служби за вартовим роз-рахунком особовому складу надається дві доби відпочинку.

При організації охорони власності працівники міліції охорони не-суть службу в одну зміну. Тривалість служби встановлюється залежновід часу охорони об'єктів, визначеного договором, але не більше 16 го-дин за зміну, у т.ч. у святкові та вихідні дні.

Працівнику міліції охорони під час несення служби забороняється:

приймати під охорону об'єкти (приміщення), не вказані в дисло-кації поста;

допускати на об'єкт сторонніх осіб, знайомих, у т.ч. колишніх тавільних від служби працівників ОВС;

залишати без нагляду, передавати або показувати зброю та спе-ціальні засоби стороннім особам; без потреби діставати зброю із кобурита досилати патрон у патронник, розбирати її, направляти у бік людей,транспорту та будівель;

самовільно залишати місце служби, змінювати порядок її несен-ня, відволікатись від виконання обов'язків та послаблювати пильність(спати, читати, приймати їжу у невстановлений час), одержувати відсторонніх осіб будь-які предмети (пакунки, пакети, конверти тощо).

заходити без службової потреби до житлових будинків, їдалень,магазинів, клубів, ресторанів, кафе та інших приміщень;

порушувати правила радіообміну, викликати центральну радіо-станцію під час її переговорів з іншими станціями, вести особисті (при-ватні) розмови по радіозв'язку, відключати його;

перебувати в зоні роботи машин і механізмів, заходити за огоро-дження небезпечних зон.

У Додатку 24 до Інструкції про організацію діяльності міліції охо-рони Державної служби охорони при МВС України викладено Перелікумов безпеки працівників органів внутрішніх справ під час виконанняохоронних функцій. До них належать:

інструктаж особового складу перед заступанням на службу;

озброєння, екіпірування, засоби індивідуального захисту та ак-тивної оборони:

табельна зброя з двома спорядженими магазинами;

бронежилет, шолом «Сфера»;

носильна радіостанція;

засоби технічного контролю;

балон зі сльозоточивою рідиною;

гумовий кийок, наручники;

електричний ліхтар;

індивідуальний медичний пакет;

свисток, блокнот, авторучка;

службове посвідчення, міліціонеру-водію (мотоциклісту) - дода-тково ще й посвідчення на право керування автомототранспортом;

службова книжка, маршрутна картка (на автомаршруті - додат-ково бортовий журнал та дорожній лист);

службовий собака для міліціонера-кінолога (за наявності ветери-нарного посвідчення, ошийника, повідця та намордника).

Ці дві умови є обов'язковими для будь-яких об'єктів і постів (маршру-тів). Із передбачених Додатком до Інструкції ще 69 умов безпеки окремі мо-жуть бути притаманні для одного або кількох об'єктів і постів (маршрутів).

Умови атестата безпеки працівників органів внутрішніх справпід час виконання охоронних функцій

На основі передбаченого набору умов безпеки складається атестатбезпеки працівників ОВС під час виконання охоронних функцій (табл. 20).

Таблиця 20

№п/п

Види об'єктів,постів (маршрутів)

Обов'язкові умовибезпеки

Факультативніумови безпеки

1

2

3

4

1

Банківські установи

1, 2, 3, 10, 16, 18, 24 або 25,33, 41, 44, 46, 47, 50, 52, 54,55, 56, 58, 59, 63, 66, 67

26, 32, 40, 43або 57, 48, 53,64

2

Інкасація грошової го-тівки

1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 19, 20,25, 26, 38, 39, 42, 51, 53, 61

22, 34, 35, 36,37, 60

3

Охорона грошових коштівта інших цінностей, щоперевозяться

1, 2, 3, 8, 11 або 42, 12, 13,14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 38,39, 51, 53, 61

22, 34, 35, 36,37, 60

4

Ювелірні магазини

1, 2, 17, 18, 24 або 25, 41,43, або 45, або 57, 52, 55,58, 66

23, 26, 31, 64

5

Ресторани, бари, казинотощо

1, 2, 4, 17, 18, 24 або 25, 52, 55

66

6

Обмінні пункти валют

1, 2, 17, 18, 24 або 25, 33,41, 43, або 45, або 57, 47,52, 55, 56, 66

23, 26, 32 або44,

7

Промислові підприємства(склади, бази)

1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, 47, 48,52, 53, 66

25, 29, 31, 55,58

8

Ринки (речові та продо-вольчі)

1, 2, 4, 17, 18, 48, 53

24, 52

9

Держустанови,адмінбудівлі

1, 2, 16, 17, 18, 48, 46, 50,52, 55, 58, 66

23, 31, 33, 47,54

10

Гідротехнічні споруди,водойми

1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, 50, 53,68

29, 31, 52, 55

11

Установи освіти (школи)

1, 2, 18, 48, 52, 53, 66

 

12

Музейні заклади

1, 2, 16, 17, 18, 41, 46, 47,48, 50, 52, 53, 55, 58, 66

31, 33, 44, 54,56

13

Житлові багатокварти-рні будинки

1, 2, 17, 18, 53

24 або 25, 44,52, 48, 65

14

Садово-дачні товариства

1, 2, 4, 17, 18, 29, 48, 53

23, 25, 52

15

Автостоянки (гаражі)

1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, 25, 48,53, 55

27, 53

16

АЗС

1, 2, 4, 17, 18, 25, 48, 53, 55

23, 26, 33, 43, 52

17

Офіси комерційних ор-ганізацій, комерційнімагазини тощо

1, 2, 17, 18, 24 або 25, 47,або 44, або 32, 33, 46, 50,52, 53, 55, 58

45 або 57

1819

Віддалений пост (маршрут)Охорона фізичних осіб

1, 2, 4, 17, 18, 23, 25, 29, 531, 2, 9, 13, 17, 23, 29, 52, 61

16, 26, 47, 52,55, 5836, 41

20

Охорона вантажів, щоперевозяться

1, 2, 9, 13, 15, 17, 25, 26, 42,53, 62

22, 37

21

Склади вибухових, ток-сичних та наркотичнихречовин

1, 2, 10, 16, 17, 18, 42, 48,49, 52, 53, 55, 56, 67

25, 26, 32 або44, 47

22

Кімната зберіганнязброї, що використову-ється ВОХОР

1, 2, 10, 17, 18, 41, 46, 49,54, 55, 56

 

23

Одинарний пост

1, 2, 17, 18, 29, 52, 53, 55, 66

33 або 41, 44,47, 49

24

Наряд групи затриман-ня ПЦС

1, 2, 69 або 5, 13, 17, 18, 20,23, 25, 26, 30, 51, 70, 71

27 або 29

Перелік умов, характерних для окремих об'єктів і постів (маршрутів)наводиться у додатку.

Питання до розділу«Забезпечення особистої безпеки працівників ОВС»

Стан охорони праці в органах МВС.

Основні мотиви нападу правопорушників на працівників ОВС.

Елементи професійної захищеності працівників ОВС та їх характе-ристика.

Блоки професійної захищеності працівників ОВС.

Поняття особистої безпеки.

Професійно-психологічна готовність працівника та її компоненти.

Небезпека та її види.

Чинники, що визначають категорію працівника зі зниженим імуні-тетом до впливу небезпечної ситуації.

Стійкі (сталі) протипоказання працівників ОВС до небезпечних ви-дів діяльності.

Тимчасові чинники та ситуативні технічні стани обмеження викори-стання працівника ОВС у небезпечних ситуаціях.

Віктимні особистісні якості, що роблять працівника ОВС уразливимщодо злочинних зазіхань.

Тактико-оперативні чинники небезпечної поведінки працівника ОВС.

Ситуативно-психологічні чинники небезпечної поведінки працівника ОВС.

Головні напрямки забезпечення особистої безпеки працівників ОВС(«зірка виживання» за А.В. Будановим).

Основні форми забезпечення особистої безпеки працівників ОВС.

Тактична поведінка працівників ОВС з метою уникнення небезпеч-них ситуацій.

Самоорганізація і самоконтроль - основні чинники особистої безпеки.

Фізична та психологічна підготовленість працівника ОВС до прос-торового контакту з правопорушником.

Безпека при поводженні з табельною вогнепальною зброєю.

Техніка безпеки при патрулюванні місцевості.

Техніка безпеки зовнішньої охорони на об'єкті.

Техніка безпеки внутрішньої охорони на об'єкті.

Техніка безпеки при застосуванні працівниками ОВС фізичної сили.

Техніка безпеки при пересуванні у службовому автомобілі.

Засоби, інформаційні матеріали та документи, якими забезпечуєтьсяпост (маршрут) міліції охорони.

Обов'язки працівника міліції охорони, призначеного в наряд охоро-ни об'єкта.

Безпека праці працівників міліції охорони при організації охорониза вартовим розрахунком та охорони власності.

Дві умови безпеки працівників ОВС, які є обов'язковими для всіхоб' єктів і постів (маршрутів).

Нормативні акти, на основі яких складається атестат безпеки пра-цівників ОВС під час виконання охоронних функцій.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Абсолютна вологість повітря - маса водяної пари в одиниці об'ємувологого повітря, тобто частина водяної пари у повітрі, кг/м3.

Автоматизація виробництва - вища форма розвитку виробничих про-цесів, за якої функції управління і контролю, що виконувала людина, пере-даються приладам і автоматичним засобам.

Аерація - загальнообмінна організована керована природна вентиляціяприміщень, що здійснюється за рахунок різниці гравітаційного тиску зовніш-нього та внутрішнього повітря і дії вітру.

Альфа-випромінювання - потік альфа-частинок з початковою швидкіс-тю 20000 км/с.

Атмосферна електрика - особливий вид електричних зарядів, що на-громаджуються і розподіляються на хмарах внаслідок аеродинамічних і тер-мічних процесів в атмосфері.

Безпека виробничого обладнання - властивість виробничого обладнан-ня зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених но-рмативно-технічною документацією.

Безпека виробничого процесу - властивість виробничого процесу збері-гати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених норматив-но-технічною документацією.

Безпека праці - стан умов праці, за якого відсутня дія на працюючихнебезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Бета-випромінювання - потік бета-частинок (електронів або позитро-нів), який випромінює енергію, а його швидкість наближається до швидкостісвітла - 310 м/с.

Блокуючі пристрої - технічні засоби, передбачені конструкцією техні-чного устаткування, які гарантують безпеку обслуговуючому персоналу вим-кненням з роботи певного приладу - джерела небезпечного фактора.

Бризантність - здатність вибухової речовини дробити середовище, щооточує заряд.

Важкість праці - характеристика трудової діяльності людини, яка ви-значає ступінь залучення до робіт м'язів і відображає фізіологічні затративнаслідок переважаючого фізичного перевантаження.

Вентиляція - організований та регульований обмін повітря, який за-безпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і приплив на йогомісце чистого з метою створення сприятливого для здоров'я людей повітря-ного середовища.

Вибух - процес надзвичайно швидкого горіння, що супроводжуєтьсямиттєвим наростанням температури і тиску і має велику руйнівну силу.

Вибухобезпека - це стан об'єкта, за яким виключається можливість ви-никнення вибуху, а у випадку його прояву мінімалізується вплив на людеййого небезпечних факторів, забезпечується захист матеріальних цінностей.

Вибухові речовини — речовини, здатні до вибухання під впливом ударів,струсів, дією відкритого вогню.

Вимоги безпеки праці — вимоги, встановлені законодавчими актами,нормативно-технічною документацією, правилами та інструкціями, виконан-ня яких забезпечує безпеку працюючих.

Виробнича небезпека - стан умов праці, коли людини з певним ступе-нем ймовірності підлягає дії небезпечних або шкідливих факторів.

Виробнича санітарія — система організаційних заходів і засобів, спря-мованих на усунення потенційно небезпечних виробничих факторів і запобі-гання професійним захворюванням та отруєнням.

Виробнича травма - порушення анатомічної цілісності організму лю-дини або його функцій внаслідок дії виробничих факторів.

Виробниче приміщення - замкнутий простір у спеціально призначенихбудівлях і спорудах, в якому постійно (по змінах) або періодично (протягомробочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

Виробниче середовище - сукупність фізичних, хімічних, біологічних,соціальних факторів, що впливають на людину в процесі її трудової діяльно-сті.

Виробничий процес - складна соціально-технічна система, яка включаєлюдину, машину і навколишнє середовище (ЛМС).

Виробничий травматизм - явище, що характеризується систематичні-стю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Виробничо зумовлені захворювання - це захворювання, перебіг якихускладнюється умовами праці, а частота їх перевищує частоту у працівників,які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів.

Вібраційна хвороба - сукупність патологій в організмі людини, які роз-виваються внаслідок тривалої дії інтенсивної вібрації.

Вібрація - процес поширення механічних коливань у твердому тілі.

Відносна вологість повітря - це відношення абсолютної вологості по-вітря до максимальної при даній температурі, визначається у відсотках.

Вологість повітря - ступінь насиченості повітря водяною парою.

Гальмівні пристрої - технічні засоби, передбачені при конструкції тех-нічного устаткування і призначені для швидкої зупинки його або окремихрухомих частин.

Гамма-випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромі-нювання ядрами атомів при їх радіоактивних перетвореннях, яке має великупотужність і розповсюджується зі швидкістю світла.

Гарантування прав громадян на соціальний захист здійснюється За-коном України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуваннявід нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності».

Гігієна праці — галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає станздоров'я працівників у виробничих умовах і на цій основі обґрунтовує ком-плекс заходів і засобів щодо збереження і зміцнення здоров'я працівників,профілактики несприятливого впливу виробничого середовища і трудовогопроцесу.

Гігієнічний норматив - кількісний показник, який характеризує опти-мальний чи допустимий рівень фізичних, хімічних, біологічних факторів на-вколишнього та виробничого середовищ.

Гігієнічні регламенти - науково обґрунтовані параметри факторів на-вколишнього середовища, які виключають їх шкідливий вплив на організм.

Гігієнічні рекомендації - комплекс науково обґрунтованих заходів, ви-конання яких виключає шкідливий вплив на здоров'я людини та навколишнєсередовище об' єктів і факторів, що вивчаються.

Гранично допустима концентрація шкідливої речовини - така ма-ксимальна концентрація шкідливої речовини, що діє протягом усіх робо-чих змін і не призводить до зниження працездатності і відхилень у здо-ров'ї людини в період її трудової діяльності та у наступний період життя,а також не справляє несприятливого впливу на здоров'я нащадків.

Державний галузевий нормативний акт про охорону праці - норма-тивно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства, установи, орга-нізації, що належать до певної галузі.

Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці - но-рмативно-правовий акт загальнодержавного користування, дія якого поши-рюється на всі підприємства, установи, організації народного господарстваУкраїни.

Державні нормативні акти про охорону праці - правила, стандарти,норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність пра-вових норм, обов'язкових для виконання роботодавцем і працюючим.

Детонація - миттєвий вибух речовини, викликаний вибухом іншої ре-човини або струсом, ударом.

Дефлектори - спеціальні пристрої, які сприяють видаленню забрудне-ного або перегрітого повітря з виробничих приміщень, а також для локально-го обміну повітря.

Допустимі мікрокліматичні умови - таке співвідношення параметрівмікроклімату, які за тривалої та систематичної дії на людину можуть викли-кати зміни і швидко нормалізувати функціональний і тепловий стан організ-му при напруженому механізму терморегуляції в межах фізіологічної норми.

Електричний удар - збудження живих тканин організму електричнимструмом, що проходить через нього і супроводжується судомними скорочен-нями м' язів, у тому числі м' язів серця, внаслідок чого може статися пору-шення або припинення діяльності важливих систем організму людини.

Електричні травми - травми, викликані дією електричного струму таелектричної дуги: електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри,електроофтальмія та механічні пошкодження.

Електробезпека - система організаційних і технічних засобів і заходів,що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричногоструму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Ергономіка - галузь знань, яка комплексно вивчає трудову діяльністьлюдини в системі «людина-машина-середовище» з метою забезпечення їїефективності, безпеки та комфорту.

Загальнообмінна вентиляція - організований та регульований обмінповітря у робочій зоні приміщення.

Занулення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним дро-том металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під струмом.

Запобіжні пристрої - технічні засоби, призначені для зупинки (від-ключення) обладнання в процесі роботи у випадку аварійної ситуації.

Засіб колективного захисту - засіб, призначений для одночасного за-хисту двох або більше працюючих.

Засоби індивідуального захисту - засоби, які захищають тіло працівни-ка або його окремі органи від дії небезпечних або шкідливих факторів вироб-ничого середовища.

Захисне заземлення - навмисне електричне з' єднання із землею метале-вих неструмоведучих частин, які можуть бути під напругою.

Захисні огородження - технічні засоби, що створюють перешкоду міжлюдиною і небезпечним виробничим фактором та запобігають проникненнюлюдини або частини її тіла в небезпечну зону або дії такого фактора на лю-дину в аварійних ситуаціях.

Звукоізоляція - властивість елемента конструкції будівлі (машини) про-тидіяти передачі падаючої на неї звукової енергії.

Інженерна психологія - це наука, що вивчає взаємодію людини з но-вою технікою і встановлює функціональні можливості людини в трудовихпроцесах з метою створення таких умов праці, при яких зберігаються високіпсихофізіологічні можливості людини.

Інструкції з охорони праці — нормативні акти, що містять обов'язковідля дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні нимиробіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробни-чих приміщеннях, на території підприємства або в інших місцях, де за дору-ченням роботодавця виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Інфільтрація - загальнообмінна неорганізована природна вентиляція,що здійснюється зміною повітря у приміщенні через нещільності в огоро-дженнях й елементах будівельних конструкцій завдяки різниці тиску ззовні івсередині приміщення.

Інфрачервоне випромінювання - електромагнітне випромінювання воптичній області, яке належить до діапазону довгих хвиль з довжиною понад760 нм.

Іонізуюче випромінювання - будь-яке випромінювання, яке викликає іоні-зацію середовища (утворення електричних зарядів - іонів - різних знаків).

Категорія робіт — розмежування робіт за ступенем загальних енергови-трат в ккал/год. (Вт).

Коефіцієнт природної освітленості - відношення природної освітле-ності всередині приміщення світлом неба до одночасного значення освітле-ності, створеної світлом відкритого небосхилу.

Коефіцієнт пульсації освітлення - критерії глибини коливань освітле-ності внаслідок зміни в часі світлового потоку.

Колір безпеки - установлений колір, призначений для привернення ува-ги працівника до окремих елементів виробничого обладнання, будівельнихконструкцій, технологічних процесів, які можуть бути джерелом небезпеки.

Лазерне випромінювання - випромінювання, що здійснюється лазерни-ми (квантовими) генераторами у межах оптичного спектру і характеризуєть-ся монохромністю, потужністю та спрямованістю.

Максимальна вологість повітря - гранична кількість водяної пари, щонасичує повітря при даній температурі.

Медицина праці - розділ медицини, який вивчає здоров'я професійнихгруп населення та фактори, які його формують, розробляє гігієнічні та ліку-вально-профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, під-вищення працездатності людини у процесі трудової діяльності, попереджен-ня професійної та загальної захворюваності.

Медичний огляд - медичний огляд працівників, який проводять приприйомі на роботу, а також з установленою періодичністю з метою виявлен-ня різних ознак виробничо зумовлених захворювань, а також патологічнихстанів, що розвинулися протягом трудової діяльності і перешкоджають дія-льності, продовженню роботи за певним фахом.

Метеорологічні умови (мікроклімат) виробничих приміщень - дія фі-зичних факторів виробничого середовища на тепловий стан організму (тем-пература, вологість, швидкість руху повітря, барометричний тиск і тепловевипромінювання).

Механізація виробництва - заміна робочих операцій, які виконуютьсявручну, машинами і механізмами із застосуванням для їх дії різних видів енергії.

Надійність робочих машин - властивість машин виконувати заданіфункції, зберігати свої експлуатаційні показники у заданих межах протягомпостійного проміжку часу.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відобра-жає переважаюче навантаження на центральну нервову систему, сенсорні си-стеми та психічні процеси людини.

Наукова організація праці - це виявлення, розробка та впровадження упрактику раціональної побудови трудового процесу, за якої забезпечуєтьсявисока продуктивність праці, створюються умови для збереження здоров'япрацівників, збільшується період їх активної трудової діяльності.

Небезпечна зона - простір, де постійно діють або періодично виника-ють небезпечні й шкідливі фактори, які можуть діяти на людину.

Небезпечна ситуація - умови, за яких складається можливість дії налюдину шкідливих і небезпечних факторів, просторове і часове суміщеннялюдини і небезпечної зони.

Небезпечний виробничий чинник - виробничий чинник, дія якого запевних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршенняздоров'я працівника.

Нейтронне випромінювання - потік нейтронів, що розповсюджується

зі швидкістю 20000 км/с.

Непрацездатність - втрата загальної або професійної працездатностівнаслідок захворювання, нещасного випадку або природженої фізичної вади.

Нещасний випадок на виробництві - випадок впливу на працівниканебезпечного виробничого фактору під час виконання ним трудовихобов' язків або завдань керівника робіт, наслідком якого стали погіршенняздоров'я, втрата працездатності або смерть.

Оптимальний психологічний стан працівника ОВС в умовах безпосе-реднього зіткнення працівника ОВС з правопорушником - це абсолютнийспокій і максимальна концентрація уваги, що досягається розвиненою психі-чною саморегуляцією.

Оптимальні мікрокліматичні умови -співвідношення параметрів мік-роклімату, дія яких на людину забезпечує нормальний функціональний теп-ловий стан організму без залучення механізмів терморегуляції.

Освітлення - отримання, розподіл та використання світлової енергіїдля забезпечення нормальних умов праці.

Основи охорони праці - комплексна дисципліна, яка вивчається з ме-тою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх по-дальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових й організа-ційних питань охорони, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки,пожежної та вибухобезпеки, а також активної позиції щодо практичної реалі-зації принципу пріоритетності життя та здоров'я працівників стосовно ре-зультатів виробничої діяльності.

Основоположний документ у галузі охорони праці - Закон України«Про охорону праці», дія якого поширюється на всі підприємства, установита організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіхгромадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Особиста безпека працівника ОВС - система організаційно-правових,фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити збе-реження життя і здоров'я працівника ОВС і підтримання високого рівня ефе-ктивності його професійних дій.

Охорона здоров'я працівників — комплекс заходів для збереження здо-ров'я працівників, враховуючи категорію виконуваних робіт та виробничесередовище.

Охорона праці — система правових, соціально-економічних, організа-ційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходіві засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності лю-дини у процесі трудової діяльності.

Перевтома - сукупність стійких несприятливих для здоров'я працівни-ків функціональних порушень в організмі, які виникають внаслідок накопи-чення втоми.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, щорозвивається за часом і в просторі.

Пожежна безпека - стан об' єкта, за яким з установленою ймовірністювиключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення унеможливлю-ється дія на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист ма-теріальних цінностей.

Пожежна профілактика - комплекс організаційних і технічних захо-дів, спрямованих на гарантування безпеки людей, запобігання пожежі, обме-ження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

Правила пожежної безпеки - комплекс положень, що встановлюютьпорядок дотримання вимог і норм пожежної безпеки при будівництві і екс-плуатації об'єкта.

Працездатність - здатність людини до праці, яка визначається рівнемїї фізичних та психофізіологічних можливостей, а також станом здоров'я іпрофесійною підготовкою.

Праця - це цілеспрямована діяльність людини, в результаті якої ство-рюються матеріальні блага, необхідні для задоволення її власних потреб, атакож духовні цінності, що слугують суспільству.

Праця з фізіологічної точки зору - це витрачання людиною енергії длявиконання роботи та забезпечення процесів життєдіяльності.

Противибуховий режим - комплекс встановлених норм і правил пове-дінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на гаран-тування вибухобезпеки.

Професійна захворюваність - явище, що характеризується сукупністюпрофесійних захворювань на виробництві.

Професійна захищеність працівника ОВС - це, насамперед, звільнен-ня його від необхідності вирішувати комплекс проблем, що безпосередньовпливають на безпеку, розв'язання яких лежить за межами його реальнихможливостей або компетенції.

Професійне захворювання - патологічний стан людини, обумовленийроботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятли-вою дією шкідливих виробничих факторів.

Професійний відбір - сукупність заходів, метою яких є відбір осіб длявиконання певного виду трудової діяльності за їх професійними знаннями,анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також за станомздоров'я та віком.

Професійно-психологічна готовність працівника ОВС - сукупністьякостей та властивостей особистості, що зумовлює стан мобілізованості пси-хіки, настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дії в складних чинебезпечних для життя і здоров'я умовах виконання службових обов'язків.

Рентгенівське випромінювання - електромагнітне випромінювання,яке на відміну від гамма-випромінювання є позаядерним (штучним).

Робоча зона - простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги чимайданчика, на якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного(тимчасового) перебування працівників.

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування праців-ника у процесі трудової діяльності.

Санітарна характеристика умов праці - об'єктивні дані стану вироб-ничого середовища і трудового процесу з висновком про їх відповідність гігі-єнічним вимогам і нормативам.

Санітарно-захисна зона - відстань від джерела забруднення (підпри-ємства, його окремих будівель та споруд з технологічними процесами) дожитлової забудови, яка забезпечує зменшення впливу шкідливих чинників додопустимих нормативів (ГДК, ГДР).

Система протипожежного захисту - сукупність організаційних за-ходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпеч-них факторів пожежі й обмеження збитку від неї.

Система управління охороною праці — сукупність органів управлінняпідприємством, які на підставі нормативної документації проводять цілесп-рямовану, планомірну діяльність з метою забезпечення безпечних умов пра-ці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання правпрацівників, гарантованих законодавством України про охорону праці.

Статична електрика - особливий вид електричних зарядів, що вини-кають при терті двох діелектриків або діелектрика і провідника.

Страхування від нещасного випадку — здійснюється Фондом соціаль-ного страхування від нещасних випадків - некомерційною самоврядною ор-ганізацією, що діє на підставі статуту.

Терморегуляція - сукупність фізіологічних процесів організму, спрямо-ваних на підтримання температури тіла у межах фізіологічної норми незале-жно від навколишнього середовища.

Технічна естетика - науковий напрямок, що вивчає залежність умов тарезультатів праці від архітектурного, конструктивного та художнього вирі-шення знарядь праці, робочих місць, дільниць, цехів, санітарно-побутовихприміщень, що оточує людину на виробництві.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів,які запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Тротиловий еквівалент — кількість вибухової речовини, яка за силоювибуху дорівнює вибуху 1 кг тротилу.

Фугасність — здатність вибуху переміщувати елементи середовища.

Ультрафіолетове випромінювання - електромагнітне випромінюванняв оптичній області, яке належить до діапазону коротких хвиль з довжиною200-400 нм.

Умови праці — сукупність факторів виробничого середовища і трудово-го процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі їїпрофесійної діяльності.

Утома - сукупність тимчасових змін у фізіологічному і психічномустані людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності іпризводять до погіршення її кількісних та якісних показників.

Шкідлива речовина — речовина, що при контакті з організмом людиниза умов порушення вимог безпеки може призвести до виробничої травми,професійного захворювання або розладів у стані здоров'я, що визначаєтьсясучасними методами як у процесі праці, так і у віддалені строки життя тепе-рішнього і наступних поколінь.

Шкідливий виробничий чинник — виробничий чинник, вплив якого можепризвести до погіршення стану здоров'я, зниження працездатності працівника.

Шум - сукупність звуків різної інтенсивності й частоти, що виникаютьвнаслідок коливальних процесів і безладно змінюються протягом часу.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ

ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня1996 р.

1. Закони України:

«Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.91.

«Про охорону праці» від 14.10.92.

«Про охорону здоров'я» від 31.12.92.

«Про пожежну безпеку» 17.12.93 р.

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-ня» від 24.02.1994 р.

«Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» від 8.02.95р.

«Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування від нещасно-го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричиниливтрату працездатності» від 29.09.1999 р.

«Про страхові тарифи на загальнообов' язкове державне соціальне стра-хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-ня, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р.

«Про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8.02.2005 р.2. Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП):

0.07.005 - 86 Класифікація об'єктів за їх вибухопожежною небез-пекою: категорії приміщень і будівель.

0.00-4.11 - 93 Типове положення про роботу уповноважених тру-дових колективів з питань охорони праці.

0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані прохо-дити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

0.00-8.021-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

0.03 - 8.08-93 Перелік важних робіт і робіт з шкідливими і небезпе-чними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю жінок.

0.03 - 3.28 - 93 Граничні норми підіймання і переміщення важнихречей жінками.

0.00 - 8.05 - 94 Єдина державна система показників обліку умов табезпеки праці.

0.03 - 8.07-94 Перелік важних робіт і робіт з шкідливими і небезпе-чними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю неповно-літніх.

0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певнихкатегорій.

0.00.-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, щопрацюють під тиском.

0.00.-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових іводогрійних котлів.

0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

0.06.001- 94. Типове положення про службу пожежної безпеки.

0.02.003- 94. Типове положення про пожежно-технічну комісію.

0.02.004- 94. Положення про добровільні пожежні дружи-ни(команди).

0.02.005- 94. Типове положення про спеціальне навчання, інструк-тажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в уста-новах та організаціях України.

0.07.007 - 94 Определение категорий помещений и зданий повзрьівопожарной и пожарной опасности.

0.01-1.01-95. Правила пожежної безпеки в Україні.

0.00-4.29-96. Положення про порядок забезпечення працівниківспеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуальнозахисту.

0.03 - 3.29 - 96 Граничні норми підіймання і переміщення важнихречей неповнолітніми.

0.00.-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових ко-тлів з тиском пари не більше 0,07 М Па (0,7 кг с/см ) , водогрійних котлів іводопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С.

0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики.

0.06.004 - 97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, як іпідлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та по-жежної сигналізації.

0.00 -1.20-98. Правила безпеки системи газопостачання України.

0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановокспоживачів.

0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електро-нно-обчислювальних машин.

0.00-1.32 - 01 Правила будови електроустановок.

0.00-08 - 04 Положення про порядок розслідування та ведення об-ліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

0.03.5.07 -04 Порядок складання та вимоги до санітарно - гігієніч-них характеристик умов праці.

0.00-4. 12-05. Порядок проведення навчання і перевірки знань з пи-тань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колек-тивів з питань охорони праці.

3. Державні стандарти України (ДСТУ):

2300-93. Вібрація. Терміни та визначення.2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

2325-93.          Шум. Терміни та визначення.

3038-95.          Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

3675-98           Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні техні-чні вимоги та методи випробовувань.

3734-98           Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні техніч-ні вимоги.

3855-99.          Пожежна безпека. Визначення пожежної безпеки матеріалівта конструкцій.

2293-99.          Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

4. Міждержавні стандарти. Системи стандартів безпеки праці(ГОСТ ССБТ):

12.0.003-74 Опасньїе и вредньїе производственньїе фактори. Классификация.

76        Взрьівоопасность. Общие требования.

12.4.026-76. Цвета сигнальньїе и знаки безопасности.

12.1.007-76. Вредньїе вещества. Классификация и общие требования бе-зопасности.

78        Смеси взрьівоопасньїе. Классификация и методьі испьітаний.

78        Рабочее место при вьіполнении работ сидя. Общие ^ргоно-мические требования.

12.1.011-78 Смеси взрьівоопасньїе. Класификации и методьі испьітаний.

12.2.049.80 Оборудование производственное. Общин ^ргономическиебезопасности.

12.1.030-81. Злектробезопасность. Защитное заземлен