7.5.7. Забезпечення умов особистої безпеки працівників міліції під час здійснення охоронних функцій

З метою забезпечення особистої безпеки працівників міліції під часвиконання службових обов'язків з надання послуг охорони, боротьби зізлочинністю, охорони громадського порядку обов'язковою умовою маєбути складений для конкретного наряду міліції (поста, маршруту) без-посереднім командиром та затверджений керівником підрозділу атестатбезпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій.

За кожним постом (маршрутом) міліції наказом начальника підроз-ділу закріплюються посадові особи, на яких покладається персональнавідповідальність за підготовку атестата безпеки маршруту (поста) зіздійснення охоронних функцій та організація роботи щодо приведеннямісць несення служби у відповідність до вимог Інструкції про організа-цію діяльності міліції охорони Державної служби охорони (ДСО) приМВС України, затвердженої Наказом МВС України від 25 листопада2003 р. № 1433.

Пост (маршрут) міліції охорони має бути забезпечений медичноюаптечкою, засобами індивідуального захисту, ручною системою триво-жної сигналізації, планом-схемою об'єктів, що охороняються, перелікомфункціональних обов'язків, інструкцією з охорони праці та техніки без-пеки, атестатом безпеки, інструкцією про внутрішній та перепускнийрежим об'єкта, адресами та службовими телефонами територіальнихорганів виконавчої влади, міськ-, райорганів внутрішніх справ, найбли-жчих пунктів дільничних інспекторів міліції, лікарень, аварійних служб.

При заступанні в наряд працівники міліції прибувають за 30 хвилиндо інструктажу до місця його проведення у встановленій формі одягу,маючи при собі службове посвідчення, свисток, ліхтарик, блокнот, ав-торучку, а водій - посвідчення водія та інші документи, що дозволяютькерування службовим транспортом; отримує табельну зброю, службовікнижки, маршрутні картки, бортові журнали, засоби зв'язку, контролю,спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони; прохо-дить інструктаж і перевірку готовності до виконання наряду. Водії пе-ред інструктажем обов'язково повинні пройти медичний огляд.

Працівник, призначений у наряд охорони об'єкта, зобов'язаний:

знати функціональні обов'язки, порядок несення служби, розта-шування об'єктів, що охороняються, їх особливості, вразливі для нападумісця та дислокацію суміжних нарядів охорони;

при заступанні на чергування перевірити сигналізацію, засобипідручного пожежегасіння, першої медичної допомоги, наявності замківна дверях, освітлення, цілісності печаток (пломб), вікон, люків та поже-жного інвентарю. Прийняти об'єкт під охорону в порядку, визначеномудоговором;

при пошкодженні вікон, дверей, замків і т.п. негайно доповістичерговому підрозділу охорони;

пильно охороняти об'єкт, здійснювати перепускний режим, до-пускаючи на територію об'єкта осіб тільки за наявності перепусток, пе-ревіряти їх документи на право виносу (вивозу) матеріальних цінностей;

вести відповідний облік у журналі обліку разових перепусток;

суворо дотримуватись правил електро- та пожежобезпеки;

при виникненні аварійної ситуації, виявленні вибухонебезпечнихпредметів, обривів електропроводів діяти відповідно до правил електро-та вибухобезпеки, доповісти черговому по підрозділу охорони;

при виявленні загорання на об'єкті негайно повідомити пожежнуохорону, доповісти черговому по підрозділу охорони і, дотримуючись осо-бистої безпеки, вжити заходів щодо евакуації людей та цінностей, ліквідаціїпожежі, не послаблюючи спостереження за іншими об'єктами охорони;

у разі виявлення на об'єкті охорони сторонніх осіб доповісти чер-говому підрозділу міліції охорони і вжити заходів щодо їх затримання;

при переміщенні за маршрутом дотримуватись правил дорож-нього руху;

доповідати згідно з затвердженим графіком черговому підрозді-лу міліції охорони про результати несення служби.

При організації охорони за вартовим розрахунком на цілодобовийпост одночасно призначаються два працівники, які несуть службу почерзі через 4 години. Зміна, що відпочиває, має право спати, знімаючилише кітель і галстук. Після добового несення служби за вартовим роз-рахунком особовому складу надається дві доби відпочинку.

При організації охорони власності працівники міліції охорони не-суть службу в одну зміну. Тривалість служби встановлюється залежновід часу охорони об'єктів, визначеного договором, але не більше 16 го-дин за зміну, у т.ч. у святкові та вихідні дні.

Працівнику міліції охорони під час несення служби забороняється:

приймати під охорону об'єкти (приміщення), не вказані в дисло-кації поста;

допускати на об'єкт сторонніх осіб, знайомих, у т.ч. колишніх тавільних від служби працівників ОВС;

залишати без нагляду, передавати або показувати зброю та спе-ціальні засоби стороннім особам; без потреби діставати зброю із кобурита досилати патрон у патронник, розбирати її, направляти у бік людей,транспорту та будівель;

самовільно залишати місце служби, змінювати порядок її несен-ня, відволікатись від виконання обов'язків та послаблювати пильність(спати, читати, приймати їжу у невстановлений час), одержувати відсторонніх осіб будь-які предмети (пакунки, пакети, конверти тощо).

заходити без службової потреби до житлових будинків, їдалень,магазинів, клубів, ресторанів, кафе та інших приміщень;

порушувати правила радіообміну, викликати центральну радіо-станцію під час її переговорів з іншими станціями, вести особисті (при-ватні) розмови по радіозв'язку, відключати його;

перебувати в зоні роботи машин і механізмів, заходити за огоро-дження небезпечних зон.

У Додатку 24 до Інструкції про організацію діяльності міліції охо-рони Державної служби охорони при МВС України викладено Перелікумов безпеки працівників органів внутрішніх справ під час виконанняохоронних функцій. До них належать:

інструктаж особового складу перед заступанням на службу;

озброєння, екіпірування, засоби індивідуального захисту та ак-тивної оборони:

табельна зброя з двома спорядженими магазинами;

бронежилет, шолом «Сфера»;

носильна радіостанція;

засоби технічного контролю;

балон зі сльозоточивою рідиною;

гумовий кийок, наручники;

електричний ліхтар;

індивідуальний медичний пакет;

свисток, блокнот, авторучка;

службове посвідчення, міліціонеру-водію (мотоциклісту) - дода-тково ще й посвідчення на право керування автомототранспортом;

службова книжка, маршрутна картка (на автомаршруті - додат-ково бортовий журнал та дорожній лист);

службовий собака для міліціонера-кінолога (за наявності ветери-нарного посвідчення, ошийника, повідця та намордника).

Ці дві умови є обов'язковими для будь-яких об'єктів і постів (маршру-тів). Із передбачених Додатком до Інструкції ще 69 умов безпеки окремі мо-жуть бути притаманні для одного або кількох об'єктів і постів (маршрутів).

Умови атестата безпеки працівників органів внутрішніх справпід час виконання охоронних функцій

На основі передбаченого набору умов безпеки складається атестатбезпеки працівників ОВС під час виконання охоронних функцій (табл. 20).

Таблиця 20

№п/п

Види об'єктів,постів (маршрутів)

Обов'язкові умовибезпеки

Факультативніумови безпеки

1

2

3

4

1

Банківські установи

1, 2, 3, 10, 16, 18, 24 або 25,33, 41, 44, 46, 47, 50, 52, 54,55, 56, 58, 59, 63, 66, 67

26, 32, 40, 43або 57, 48, 53,64

2

Інкасація грошової го-тівки

1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 19, 20,25, 26, 38, 39, 42, 51, 53, 61

22, 34, 35, 36,37, 60

3

Охорона грошових коштівта інших цінностей, щоперевозяться

1, 2, 3, 8, 11 або 42, 12, 13,14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 38,39, 51, 53, 61

22, 34, 35, 36,37, 60

4

Ювелірні магазини

1, 2, 17, 18, 24 або 25, 41,43, або 45, або 57, 52, 55,58, 66

23, 26, 31, 64

5

Ресторани, бари, казинотощо

1, 2, 4, 17, 18, 24 або 25, 52, 55

66

6

Обмінні пункти валют

1, 2, 17, 18, 24 або 25, 33,41, 43, або 45, або 57, 47,52, 55, 56, 66

23, 26, 32 або44,

7

Промислові підприємства(склади, бази)

1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, 47, 48,52, 53, 66

25, 29, 31, 55,58

8

Ринки (речові та продо-вольчі)

1, 2, 4, 17, 18, 48, 53

24, 52

9

Держустанови,адмінбудівлі

1, 2, 16, 17, 18, 48, 46, 50,52, 55, 58, 66

23, 31, 33, 47,54

10

Гідротехнічні споруди,водойми

1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, 50, 53,68

29, 31, 52, 55

11

Установи освіти (школи)

1, 2, 18, 48, 52, 53, 66

 

12

Музейні заклади

1, 2, 16, 17, 18, 41, 46, 47,48, 50, 52, 53, 55, 58, 66

31, 33, 44, 54,56

13

Житлові багатокварти-рні будинки

1, 2, 17, 18, 53

24 або 25, 44,52, 48, 65

14

Садово-дачні товариства

1, 2, 4, 17, 18, 29, 48, 53

23, 25, 52

15

Автостоянки (гаражі)

1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, 25, 48,53, 55

27, 53

16

АЗС

1, 2, 4, 17, 18, 25, 48, 53, 55

23, 26, 33, 43, 52

17

Офіси комерційних ор-ганізацій, комерційнімагазини тощо

1, 2, 17, 18, 24 або 25, 47,або 44, або 32, 33, 46, 50,52, 53, 55, 58

45 або 57

1819

Віддалений пост (маршрут)Охорона фізичних осіб

1, 2, 4, 17, 18, 23, 25, 29, 531, 2, 9, 13, 17, 23, 29, 52, 61

16, 26, 47, 52,55, 5836, 41

20

Охорона вантажів, щоперевозяться

1, 2, 9, 13, 15, 17, 25, 26, 42,53, 62

22, 37

21

Склади вибухових, ток-сичних та наркотичнихречовин

1, 2, 10, 16, 17, 18, 42, 48,49, 52, 53, 55, 56, 67

25, 26, 32 або44, 47

22

Кімната зберіганнязброї, що використову-ється ВОХОР

1, 2, 10, 17, 18, 41, 46, 49,54, 55, 56

 

23

Одинарний пост

1, 2, 17, 18, 29, 52, 53, 55, 66

33 або 41, 44,47, 49

24

Наряд групи затриман-ня ПЦС

1, 2, 69 або 5, 13, 17, 18, 20,23, 25, 26, 30, 51, 70, 71

27 або 29

Перелік умов, характерних для окремих об'єктів і постів (маршрутів)наводиться у додатку.

Питання до розділу«Забезпечення особистої безпеки працівників ОВС»

Стан охорони праці в органах МВС.

Основні мотиви нападу правопорушників на працівників ОВС.

Елементи професійної захищеності працівників ОВС та їх характе-ристика.

Блоки професійної захищеності працівників ОВС.

Поняття особистої безпеки.

Професійно-психологічна готовність працівника та її компоненти.

Небезпека та її види.

Чинники, що визначають категорію працівника зі зниженим імуні-тетом до впливу небезпечної ситуації.

Стійкі (сталі) протипоказання працівників ОВС до небезпечних ви-дів діяльності.

Тимчасові чинники та ситуативні технічні стани обмеження викори-стання працівника ОВС у небезпечних ситуаціях.

Віктимні особистісні якості, що роблять працівника ОВС уразливимщодо злочинних зазіхань.

Тактико-оперативні чинники небезпечної поведінки працівника ОВС.

Ситуативно-психологічні чинники небезпечної поведінки працівника ОВС.

Головні напрямки забезпечення особистої безпеки працівників ОВС(«зірка виживання» за А.В. Будановим).

Основні форми забезпечення особистої безпеки працівників ОВС.

Тактична поведінка працівників ОВС з метою уникнення небезпеч-них ситуацій.

Самоорганізація і самоконтроль - основні чинники особистої безпеки.

Фізична та психологічна підготовленість працівника ОВС до прос-торового контакту з правопорушником.

Безпека при поводженні з табельною вогнепальною зброєю.

Техніка безпеки при патрулюванні місцевості.

Техніка безпеки зовнішньої охорони на об'єкті.

Техніка безпеки внутрішньої охорони на об'єкті.

Техніка безпеки при застосуванні працівниками ОВС фізичної сили.

Техніка безпеки при пересуванні у службовому автомобілі.

Засоби, інформаційні матеріали та документи, якими забезпечуєтьсяпост (маршрут) міліції охорони.

Обов'язки працівника міліції охорони, призначеного в наряд охоро-ни об'єкта.

Безпека праці працівників міліції охорони при організації охорониза вартовим розрахунком та охорони власності.

Дві умови безпеки працівників ОВС, які є обов'язковими для всіхоб' єктів і постів (маршрутів).

Нормативні акти, на основі яких складається атестат безпеки пра-цівників ОВС під час виконання охоронних функцій.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Абсолютна вологість повітря - маса водяної пари в одиниці об'ємувологого повітря, тобто частина водяної пари у повітрі, кг/м3.

Автоматизація виробництва - вища форма розвитку виробничих про-цесів, за якої функції управління і контролю, що виконувала людина, пере-даються приладам і автоматичним засобам.

Аерація - загальнообмінна організована керована природна вентиляціяприміщень, що здійснюється за рахунок різниці гравітаційного тиску зовніш-нього та внутрішнього повітря і дії вітру.

Альфа-випромінювання - потік альфа-частинок з початковою швидкіс-тю 20000 км/с.

Атмосферна електрика - особливий вид електричних зарядів, що на-громаджуються і розподіляються на хмарах внаслідок аеродинамічних і тер-мічних процесів в атмосфері.

Безпека виробничого обладнання - властивість виробничого обладнан-ня зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених но-рмативно-технічною документацією.

Безпека виробничого процесу - властивість виробничого процесу збері-гати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених норматив-но-технічною документацією.

Безпека праці - стан умов праці, за якого відсутня дія на працюючихнебезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Бета-випромінювання - потік бета-частинок (електронів або позитро-нів), який випромінює енергію, а його швидкість наближається до швидкостісвітла - 310 м/с.

Блокуючі пристрої - технічні засоби, передбачені конструкцією техні-чного устаткування, які гарантують безпеку обслуговуючому персоналу вим-кненням з роботи певного приладу - джерела небезпечного фактора.

Бризантність - здатність вибухової речовини дробити середовище, щооточує заряд.

Важкість праці - характеристика трудової діяльності людини, яка ви-значає ступінь залучення до робіт м'язів і відображає фізіологічні затративнаслідок переважаючого фізичного перевантаження.

Вентиляція - організований та регульований обмін повітря, який за-безпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і приплив на йогомісце чистого з метою створення сприятливого для здоров'я людей повітря-ного середовища.

Вибух - процес надзвичайно швидкого горіння, що супроводжуєтьсямиттєвим наростанням температури і тиску і має велику руйнівну силу.

Вибухобезпека - це стан об'єкта, за яким виключається можливість ви-никнення вибуху, а у випадку його прояву мінімалізується вплив на людеййого небезпечних факторів, забезпечується захист матеріальних цінностей.

Вибухові речовини — речовини, здатні до вибухання під впливом ударів,струсів, дією відкритого вогню.

Вимоги безпеки праці — вимоги, встановлені законодавчими актами,нормативно-технічною документацією, правилами та інструкціями, виконан-ня яких забезпечує безпеку працюючих.

Виробнича небезпека - стан умов праці, коли людини з певним ступе-нем ймовірності підлягає дії небезпечних або шкідливих факторів.

Виробнича санітарія — система організаційних заходів і засобів, спря-мованих на усунення потенційно небезпечних виробничих факторів і запобі-гання професійним захворюванням та отруєнням.

Виробнича травма - порушення анатомічної цілісності організму лю-дини або його функцій внаслідок дії виробничих факторів.

Виробниче приміщення - замкнутий простір у спеціально призначенихбудівлях і спорудах, в якому постійно (по змінах) або періодично (протягомробочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

Виробниче середовище - сукупність фізичних, хімічних, біологічних,соціальних факторів, що впливають на людину в процесі її трудової діяльно-сті.

Виробничий процес - складна соціально-технічна система, яка включаєлюдину, машину і навколишнє середовище (ЛМС).

Виробничий травматизм - явище, що характеризується систематичні-стю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Виробничо зумовлені захворювання - це захворювання, перебіг якихускладнюється умовами праці, а частота їх перевищує частоту у працівників,які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів.

Вібраційна хвороба - сукупність патологій в організмі людини, які роз-виваються внаслідок тривалої дії інтенсивної вібрації.

Вібрація - процес поширення механічних коливань у твердому тілі.

Відносна вологість повітря - це відношення абсолютної вологості по-вітря до максимальної при даній температурі, визначається у відсотках.

Вологість повітря - ступінь насиченості повітря водяною парою.

Гальмівні пристрої - технічні засоби, передбачені при конструкції тех-нічного устаткування і призначені для швидкої зупинки його або окремихрухомих частин.

Гамма-випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромі-нювання ядрами атомів при їх радіоактивних перетвореннях, яке має великупотужність і розповсюджується зі швидкістю світла.

Гарантування прав громадян на соціальний захист здійснюється За-коном України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуваннявід нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності».

Гігієна праці — галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає станздоров'я працівників у виробничих умовах і на цій основі обґрунтовує ком-плекс заходів і засобів щодо збереження і зміцнення здоров'я працівників,профілактики несприятливого впливу виробничого середовища і трудовогопроцесу.

Гігієнічний норматив - кількісний показник, який характеризує опти-мальний чи допустимий рівень фізичних, хімічних, біологічних факторів на-вколишнього та виробничого середовищ.

Гігієнічні регламенти - науково обґрунтовані параметри факторів на-вколишнього середовища, які виключають їх шкідливий вплив на організм.

Гігієнічні рекомендації - комплекс науково обґрунтованих заходів, ви-конання яких виключає шкідливий вплив на здоров'я людини та навколишнєсередовище об' єктів і факторів, що вивчаються.

Гранично допустима концентрація шкідливої речовини - така ма-ксимальна концентрація шкідливої речовини, що діє протягом усіх робо-чих змін і не призводить до зниження працездатності і відхилень у здо-ров'ї людини в період її трудової діяльності та у наступний період життя,а також не справляє несприятливого впливу на здоров'я нащадків.

Державний галузевий нормативний акт про охорону праці - норма-тивно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства, установи, орга-нізації, що належать до певної галузі.

Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці - но-рмативно-правовий акт загальнодержавного користування, дія якого поши-рюється на всі підприємства, установи, організації народного господарстваУкраїни.

Державні нормативні акти про охорону праці - правила, стандарти,норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність пра-вових норм, обов'язкових для виконання роботодавцем і працюючим.

Детонація - миттєвий вибух речовини, викликаний вибухом іншої ре-човини або струсом, ударом.

Дефлектори - спеціальні пристрої, які сприяють видаленню забрудне-ного або перегрітого повітря з виробничих приміщень, а також для локально-го обміну повітря.

Допустимі мікрокліматичні умови - таке співвідношення параметрівмікроклімату, які за тривалої та систематичної дії на людину можуть викли-кати зміни і швидко нормалізувати функціональний і тепловий стан організ-му при напруженому механізму терморегуляції в межах фізіологічної норми.

Електричний удар - збудження живих тканин організму електричнимструмом, що проходить через нього і супроводжується судомними скорочен-нями м' язів, у тому числі м' язів серця, внаслідок чого може статися пору-шення або припинення діяльності важливих систем організму людини.

Електричні травми - травми, викликані дією електричного струму таелектричної дуги: електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри,електроофтальмія та механічні пошкодження.

Електробезпека - система організаційних і технічних засобів і заходів,що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричногоструму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Ергономіка - галузь знань, яка комплексно вивчає трудову діяльністьлюдини в системі «людина-машина-середовище» з метою забезпечення їїефективності, безпеки та комфорту.

Загальнообмінна вентиляція - організований та регульований обмінповітря у робочій зоні приміщення.

Занулення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним дро-том металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під струмом.

Запобіжні пристрої - технічні засоби, призначені для зупинки (від-ключення) обладнання в процесі роботи у випадку аварійної ситуації.

Засіб колективного захисту - засіб, призначений для одночасного за-хисту двох або більше працюючих.

Засоби індивідуального захисту - засоби, які захищають тіло працівни-ка або його окремі органи від дії небезпечних або шкідливих факторів вироб-ничого середовища.

Захисне заземлення - навмисне електричне з' єднання із землею метале-вих неструмоведучих частин, які можуть бути під напругою.

Захисні огородження - технічні засоби, що створюють перешкоду міжлюдиною і небезпечним виробничим фактором та запобігають проникненнюлюдини або частини її тіла в небезпечну зону або дії такого фактора на лю-дину в аварійних ситуаціях.

Звукоізоляція - властивість елемента конструкції будівлі (машини) про-тидіяти передачі падаючої на неї звукової енергії.

Інженерна психологія - це наука, що вивчає взаємодію людини з но-вою технікою і встановлює функціональні можливості людини в трудовихпроцесах з метою створення таких умов праці, при яких зберігаються високіпсихофізіологічні можливості людини.

Інструкції з охорони праці — нормативні акти, що містять обов'язковідля дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні нимиробіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробни-чих приміщеннях, на території підприємства або в інших місцях, де за дору-ченням роботодавця виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Інфільтрація - загальнообмінна неорганізована природна вентиляція,що здійснюється зміною повітря у приміщенні через нещільності в огоро-дженнях й елементах будівельних конструкцій завдяки різниці тиску ззовні івсередині приміщення.

Інфрачервоне випромінювання - електромагнітне випромінювання воптичній області, яке належить до діапазону довгих хвиль з довжиною понад760 нм.

Іонізуюче випромінювання - будь-яке випромінювання, яке викликає іоні-зацію середовища (утворення електричних зарядів - іонів - різних знаків).

Категорія робіт — розмежування робіт за ступенем загальних енергови-трат в ккал/год. (Вт).

Коефіцієнт природної освітленості - відношення природної освітле-ності всередині приміщення світлом неба до одночасного значення освітле-ності, створеної світлом відкритого небосхилу.

Коефіцієнт пульсації освітлення - критерії глибини коливань освітле-ності внаслідок зміни в часі світлового потоку.

Колір безпеки - установлений колір, призначений для привернення ува-ги працівника до окремих елементів виробничого обладнання, будівельнихконструкцій, технологічних процесів, які можуть бути джерелом небезпеки.

Лазерне випромінювання - випромінювання, що здійснюється лазерни-ми (квантовими) генераторами у межах оптичного спектру і характеризуєть-ся монохромністю, потужністю та спрямованістю.

Максимальна вологість повітря - гранична кількість водяної пари, щонасичує повітря при даній температурі.

Медицина праці - розділ медицини, який вивчає здоров'я професійнихгруп населення та фактори, які його формують, розробляє гігієнічні та ліку-вально-профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, під-вищення працездатності людини у процесі трудової діяльності, попереджен-ня професійної та загальної захворюваності.

Медичний огляд - медичний огляд працівників, який проводять приприйомі на роботу, а також з установленою періодичністю з метою виявлен-ня різних ознак виробничо зумовлених захворювань, а також патологічнихстанів, що розвинулися протягом трудової діяльності і перешкоджають дія-льності, продовженню роботи за певним фахом.

Метеорологічні умови (мікроклімат) виробничих приміщень - дія фі-зичних факторів виробничого середовища на тепловий стан організму (тем-пература, вологість, швидкість руху повітря, барометричний тиск і тепловевипромінювання).

Механізація виробництва - заміна робочих операцій, які виконуютьсявручну, машинами і механізмами із застосуванням для їх дії різних видів енергії.

Надійність робочих машин - властивість машин виконувати заданіфункції, зберігати свої експлуатаційні показники у заданих межах протягомпостійного проміжку часу.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відобра-жає переважаюче навантаження на центральну нервову систему, сенсорні си-стеми та психічні процеси людини.

Наукова організація праці - це виявлення, розробка та впровадження упрактику раціональної побудови трудового процесу, за якої забезпечуєтьсявисока продуктивність праці, створюються умови для збереження здоров'япрацівників, збільшується період їх активної трудової діяльності.

Небезпечна зона - простір, де постійно діють або періодично виника-ють небезпечні й шкідливі фактори, які можуть діяти на людину.

Небезпечна ситуація - умови, за яких складається можливість дії налюдину шкідливих і небезпечних факторів, просторове і часове суміщеннялюдини і небезпечної зони.

Небезпечний виробничий чинник - виробничий чинник, дія якого запевних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршенняздоров'я працівника.

Нейтронне випромінювання - потік нейтронів, що розповсюджується

зі швидкістю 20000 км/с.

Непрацездатність - втрата загальної або професійної працездатностівнаслідок захворювання, нещасного випадку або природженої фізичної вади.

Нещасний випадок на виробництві - випадок впливу на працівниканебезпечного виробничого фактору під час виконання ним трудовихобов' язків або завдань керівника робіт, наслідком якого стали погіршенняздоров'я, втрата працездатності або смерть.

Оптимальний психологічний стан працівника ОВС в умовах безпосе-реднього зіткнення працівника ОВС з правопорушником - це абсолютнийспокій і максимальна концентрація уваги, що досягається розвиненою психі-чною саморегуляцією.

Оптимальні мікрокліматичні умови -співвідношення параметрів мік-роклімату, дія яких на людину забезпечує нормальний функціональний теп-ловий стан організму без залучення механізмів терморегуляції.

Освітлення - отримання, розподіл та використання світлової енергіїдля забезпечення нормальних умов праці.

Основи охорони праці - комплексна дисципліна, яка вивчається з ме-тою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх по-дальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових й організа-ційних питань охорони, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки,пожежної та вибухобезпеки, а також активної позиції щодо практичної реалі-зації принципу пріоритетності життя та здоров'я працівників стосовно ре-зультатів виробничої діяльності.

Основоположний документ у галузі охорони праці - Закон України«Про охорону праці», дія якого поширюється на всі підприємства, установита організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіхгромадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Особиста безпека працівника ОВС - система організаційно-правових,фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити збе-реження життя і здоров'я працівника ОВС і підтримання високого рівня ефе-ктивності його професійних дій.

Охорона здоров'я працівників — комплекс заходів для збереження здо-ров'я працівників, враховуючи категорію виконуваних робіт та виробничесередовище.

Охорона праці — система правових, соціально-економічних, організа-ційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходіві засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності лю-дини у процесі трудової діяльності.

Перевтома - сукупність стійких несприятливих для здоров'я працівни-ків функціональних порушень в організмі, які виникають внаслідок накопи-чення втоми.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, щорозвивається за часом і в просторі.

Пожежна безпека - стан об' єкта, за яким з установленою ймовірністювиключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення унеможливлю-ється дія на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист ма-теріальних цінностей.

Пожежна профілактика - комплекс організаційних і технічних захо-дів, спрямованих на гарантування безпеки людей, запобігання пожежі, обме-ження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

Правила пожежної безпеки - комплекс положень, що встановлюютьпорядок дотримання вимог і норм пожежної безпеки при будівництві і екс-плуатації об'єкта.

Працездатність - здатність людини до праці, яка визначається рівнемїї фізичних та психофізіологічних можливостей, а також станом здоров'я іпрофесійною підготовкою.

Праця - це цілеспрямована діяльність людини, в результаті якої ство-рюються матеріальні блага, необхідні для задоволення її власних потреб, атакож духовні цінності, що слугують суспільству.

Праця з фізіологічної точки зору - це витрачання людиною енергії длявиконання роботи та забезпечення процесів життєдіяльності.

Противибуховий режим - комплекс встановлених норм і правил пове-дінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на гаран-тування вибухобезпеки.

Професійна захворюваність - явище, що характеризується сукупністюпрофесійних захворювань на виробництві.

Професійна захищеність працівника ОВС - це, насамперед, звільнен-ня його від необхідності вирішувати комплекс проблем, що безпосередньовпливають на безпеку, розв'язання яких лежить за межами його реальнихможливостей або компетенції.

Професійне захворювання - патологічний стан людини, обумовленийроботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятли-вою дією шкідливих виробничих факторів.

Професійний відбір - сукупність заходів, метою яких є відбір осіб длявиконання певного виду трудової діяльності за їх професійними знаннями,анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також за станомздоров'я та віком.

Професійно-психологічна готовність працівника ОВС - сукупністьякостей та властивостей особистості, що зумовлює стан мобілізованості пси-хіки, настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дії в складних чинебезпечних для життя і здоров'я умовах виконання службових обов'язків.

Рентгенівське випромінювання - електромагнітне випромінювання,яке на відміну від гамма-випромінювання є позаядерним (штучним).

Робоча зона - простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги чимайданчика, на якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного(тимчасового) перебування працівників.

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування праців-ника у процесі трудової діяльності.

Санітарна характеристика умов праці - об'єктивні дані стану вироб-ничого середовища і трудового процесу з висновком про їх відповідність гігі-єнічним вимогам і нормативам.

Санітарно-захисна зона - відстань від джерела забруднення (підпри-ємства, його окремих будівель та споруд з технологічними процесами) дожитлової забудови, яка забезпечує зменшення впливу шкідливих чинників додопустимих нормативів (ГДК, ГДР).

Система протипожежного захисту - сукупність організаційних за-ходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпеч-них факторів пожежі й обмеження збитку від неї.

Система управління охороною праці — сукупність органів управлінняпідприємством, які на підставі нормативної документації проводять цілесп-рямовану, планомірну діяльність з метою забезпечення безпечних умов пра-ці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання правпрацівників, гарантованих законодавством України про охорону праці.

Статична електрика - особливий вид електричних зарядів, що вини-кають при терті двох діелектриків або діелектрика і провідника.

Страхування від нещасного випадку — здійснюється Фондом соціаль-ного страхування від нещасних випадків - некомерційною самоврядною ор-ганізацією, що діє на підставі статуту.

Терморегуляція - сукупність фізіологічних процесів організму, спрямо-ваних на підтримання температури тіла у межах фізіологічної норми незале-жно від навколишнього середовища.

Технічна естетика - науковий напрямок, що вивчає залежність умов тарезультатів праці від архітектурного, конструктивного та художнього вирі-шення знарядь праці, робочих місць, дільниць, цехів, санітарно-побутовихприміщень, що оточує людину на виробництві.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів,які запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Тротиловий еквівалент — кількість вибухової речовини, яка за силоювибуху дорівнює вибуху 1 кг тротилу.

Фугасність — здатність вибуху переміщувати елементи середовища.

Ультрафіолетове випромінювання - електромагнітне випромінюванняв оптичній області, яке належить до діапазону коротких хвиль з довжиною200-400 нм.

Умови праці — сукупність факторів виробничого середовища і трудово-го процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі їїпрофесійної діяльності.

Утома - сукупність тимчасових змін у фізіологічному і психічномустані людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності іпризводять до погіршення її кількісних та якісних показників.

Шкідлива речовина — речовина, що при контакті з організмом людиниза умов порушення вимог безпеки може призвести до виробничої травми,професійного захворювання або розладів у стані здоров'я, що визначаєтьсясучасними методами як у процесі праці, так і у віддалені строки життя тепе-рішнього і наступних поколінь.

Шкідливий виробничий чинник — виробничий чинник, вплив якого можепризвести до погіршення стану здоров'я, зниження працездатності працівника.

Шум - сукупність звуків різної інтенсивності й частоти, що виникаютьвнаслідок коливальних процесів і безладно змінюються протягом часу.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ

ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня1996 р.

1. Закони України:

«Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.91.

«Про охорону праці» від 14.10.92.

«Про охорону здоров'я» від 31.12.92.

«Про пожежну безпеку» 17.12.93 р.

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-ня» від 24.02.1994 р.

«Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» від 8.02.95р.

«Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування від нещасно-го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричиниливтрату працездатності» від 29.09.1999 р.

«Про страхові тарифи на загальнообов' язкове державне соціальне стра-хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-ня, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р.

«Про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8.02.2005 р.2. Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП):

0.07.005 - 86 Класифікація об'єктів за їх вибухопожежною небез-пекою: категорії приміщень і будівель.

0.00-4.11 - 93 Типове положення про роботу уповноважених тру-дових колективів з питань охорони праці.

0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані прохо-дити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

0.00-8.021-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

0.03 - 8.08-93 Перелік важних робіт і робіт з шкідливими і небезпе-чними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю жінок.

0.03 - 3.28 - 93 Граничні норми підіймання і переміщення важнихречей жінками.

0.00 - 8.05 - 94 Єдина державна система показників обліку умов табезпеки праці.

0.03 - 8.07-94 Перелік важних робіт і робіт з шкідливими і небезпе-чними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю неповно-літніх.

0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певнихкатегорій.

0.00.-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, щопрацюють під тиском.

0.00.-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових іводогрійних котлів.

0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

0.06.001- 94. Типове положення про службу пожежної безпеки.

0.02.003- 94. Типове положення про пожежно-технічну комісію.

0.02.004- 94. Положення про добровільні пожежні дружи-ни(команди).

0.02.005- 94. Типове положення про спеціальне навчання, інструк-тажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в уста-новах та організаціях України.

0.07.007 - 94 Определение категорий помещений и зданий повзрьівопожарной и пожарной опасности.

0.01-1.01-95. Правила пожежної безпеки в Україні.

0.00-4.29-96. Положення про порядок забезпечення працівниківспеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуальнозахисту.

0.03 - 3.29 - 96 Граничні норми підіймання і переміщення важнихречей неповнолітніми.

0.00.-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових ко-тлів з тиском пари не більше 0,07 М Па (0,7 кг с/см ) , водогрійних котлів іводопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С.

0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики.

0.06.004 - 97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, як іпідлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та по-жежної сигналізації.

0.00 -1.20-98. Правила безпеки системи газопостачання України.

0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановокспоживачів.

0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електро-нно-обчислювальних машин.

0.00-1.32 - 01 Правила будови електроустановок.

0.00-08 - 04 Положення про порядок розслідування та ведення об-ліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

0.03.5.07 -04 Порядок складання та вимоги до санітарно - гігієніч-них характеристик умов праці.

0.00-4. 12-05. Порядок проведення навчання і перевірки знань з пи-тань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колек-тивів з питань охорони праці.

3. Державні стандарти України (ДСТУ):

2300-93. Вібрація. Терміни та визначення.2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

2325-93.          Шум. Терміни та визначення.

3038-95.          Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

3675-98           Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні техні-чні вимоги та методи випробовувань.

3734-98           Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні техніч-ні вимоги.

3855-99.          Пожежна безпека. Визначення пожежної безпеки матеріалівта конструкцій.

2293-99.          Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

4. Міждержавні стандарти. Системи стандартів безпеки праці(ГОСТ ССБТ):

12.0.003-74 Опасньїе и вредньїе производственньїе фактори. Классификация.

76        Взрьівоопасность. Общие требования.

12.4.026-76. Цвета сигнальньїе и знаки безопасности.

12.1.007-76. Вредньїе вещества. Классификация и общие требования бе-зопасности.

78        Смеси взрьівоопасньїе. Классификация и методьі испьітаний.

78        Рабочее место при вьіполнении работ сидя. Общие ^ргоно-мические требования.

12.1.011-78 Смеси взрьівоопасньїе. Класификации и методьі испьітаний.

12.2.049.80 Оборудование производственное. Общин ^ргономическиебезопасности.

12.1.030-81. Злектробезопасность. Защитное заземление, зануление.

83        Шум. Общие требования безопасности.

12.4.103-83 Одежда специальная защитная, средства индивидуальнойзащитьі ног и рук. Класификация.

12.1.006-84. Злектромагнитньїе поля радиочастот. Допустимьіе уровнина рабочих местах и требования к проведению контроля.

12.1.045-84 Електростатические поля. Допустимьіе уровни на робочихместах и требования к проведению контроля.

12.1.002-84 Електрические поля промь шленной частоть . Допусимь еурони напряженности и требования к провееднию контроля на робочих мес-тах.

84        Рабочее место при вьіполнении работ стоя. Общие ^ргоно-мические требования.

12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-бочей зонь .

12.4.001-89 Средства защитьі работающих. Общие требования и клас-сификация.

12.1.001-89 Ультразвук. Общие требования безопасности.

12.1.012.90 Вибрационная безопасность. Общие требования.

91.       Пожарная безопасность. Общие требования.

Санітарні норми і правила:

СанНиП 5804-91. Санитарньїе норми и правила устройства и ^ксплуа-тации лазеров.

ДСанП і Н 173-96 Державні санітарні правила планування та забудовинаселених пунктів

ДСанП і Н 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з ві-зуальними дисплейними терміналами ЕОМ.

ДСН 3.3.6-039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної талокальної вібрації.

ДСН 3.3.6-037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультра-звуку та інфразвуку.

ДСН 3.3.6-042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничихприміщень.

Будівельні норми і правила:

ДБН В.2.5-28-206. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне іштучне освітлення.

ОНТП -24-80 „Общесоюзньїе норми технологического оборудования".

СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СНиП 2.01.02- 85 Противопожарние норми проектирования зданий сооружений.

СНиП 2.01.02-85 ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования.

СНиП 2.09.02-85 Производственние здания промишленних предприя-

тий.

РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащити зданий и со-оружений.

СНиП 2.09.04-87 Административние и битовие здания и сооружения.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвомоб'єктів. Основні положення.

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежнаавтоматика будинків і споруд.

9. Накази Міністерства внутрішніх справ України:

№ 230 від 29.04.1994 р. «О применении в подразделениях системи МВСУкраини утвержденного Государственним комитетом Украини по надзоруза охраной труда Типового положения «О службе охрани труда» и Типовогоположения «О комиссии по вопросам охрани труда предприятий».

№ 465 від 3.08.1994 р. «Про введення в дію «Правил будови і безпечної екс-плуатації вантажно-піднімальних кранів» у підрозділах системи МВС України».

№ 495 від 28.07.1995 р. Про введення в дію «Правил будови і безпечноїексплуатації посудин, що працюють під тиском, парових і водогрійних кот-лів» у підрозділах системи МВС України».

№ 104 від 14.02.2002 р. «Про введення в дію «Правил будови і безпеч-ної експлуатації ліфтів» у підрозділах системи МВС України».

№ 970 від 2.11.2001 р. «Про заходи безпеки при поводженні з вогнепа-льною зброєю».

№ 516 від 2.08.1995 р. «Про заходи щодо реалізації угоди між МВС іДержнаглядохооронпраці України».

№ 1346 від 27.12.2002 р. «Про затвердження порядку розслідування таобліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися ворганах і підрозділах системи МВС України».

№ 1338 від 10.11.2003 р. «Про затвердження Положення «Про службидержавного нагляду за охороною праці системи МВС України».

№ 1649 від 23.12.2003 р. «Про затвердження тимчасових правил обігу вУкраїні побутових піротехнічних виробів».

№ 1433 від 25.11.2003 р. «Про організацію службової діяльності міліціїохорони Державної служби охорони при МВС України» із змінами і допов-неннями, внесеними наказом № 879 від 13.10.2005 р.

№ 1444 від 24.11.2003 р. „Про організацію професійної підготовки осібрядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України"

№ 214 від 28.02. 2006 р. «Про створення патрульної служби МВС України тареорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції».

Додаток 2

Перелік умов безпеки працівників органів внутрішніх справпід час виконання охоронних функцій

Інструктаж особового складу перед заступанням на службу.

Озброєння, екіпірування, засоби індивідуального захисту та актив-ної оборони:

табельна зброя з двома спорядженими магазинами;

бронежилет, шолом «Сфера»;

носильна радіостанція;

засоби технічного контролю;

балон зі сльозоточивою рідиною;

гумовий кийок, наручники;

електричний ліхтар;

індивідуальний медичний пакет;

свисток, блокнот, авторучка;

службове посвідчення, міліціонеру-водію (мотоциклісту) - додатковоще й посвідчення на право керування автомототранспортом;

службова книжка, маршрутна картка (на автомаршруті - додатковобортовий журнал та дорожній лист);

службовий собака для міліціонера-кінолога (за наявності ветеринар-ного посвідчення, ошийника, повідця та намордника).

Наявність у наряду автоматичної зброї.

Парний наряд міліції або змішаного виду (міліція, цивільна охорона).

Парний наряд міліції.

Склад наряду не менше трьох працівників охорони (у разі інкасу-вання в одній із точок понад 500 тисяч гривень - склад наряду має бути чо-тири працівника), які пройшли підготовку (перепідготовку) в училищах про-фесійної підготовки охорони та успішно склали заліки.

Наявність автоматичної зброї у старшого наряду та охоронника.

У разі перевезення цінностей на суму понад 500 тисяч гривень замежі дислокації підрозділу - склад наряду не менше чотирьох озброєних (ут.ч. автоматичною зброєю) працівників охорони або трьох, де старший наря-ду - особа середнього або старшого начальницького складу.

Склад наряду не менше двох працівників, які пройшли перепідгото-вку в училищі професійної підготовки охорони та успішно склали заліки назнання нормативних актів, що регламентують діяльність СПМО «Титан».

Зміна наряду в присутності одного з командирів.

У разі використання нарядом автомобіля власника з водієм обов'яз-кова наявність медичної аптечки, вогнегасника, запасного колеса, інструмен-ту, справність замків запирання дверей автомобіля. Склад наряду не меншедвох озброєних (у т.ч. автоматичною зброєю) працівників охорони.

При супроводженні одного-двох касирів - склад наряду не меншедвох озброєних працівників (у т. ч. водія); при супроводженні трьох і більшекасирів - склад наряду не менше трьох озброєних працівників охорони.

Знання оперативної ситуації в місцях постійного чи тимчасового пе-ребування, маршрутів руху, контактування з працівниками територіальнихорганів внутрішніх справ та знання номерів телефонів їх чергових частин.

Наявність інструкції з безпеки несення служби маршруту інкасаціїта охорони грошових знаків, цінних паперів, що перевозяться, якою передба-чити місце інструктажу наряду, порядок виходу на зв'язок, адреси ОВС, пун-ктів дільничних інспекторів міліції, постів ДАІ тощо, їх телефони, місця мо-жливого використання телефонів для службових цілей, запасні маршрути, мі-сця ймовірного нападу на наряд, адреси найближчих медичних установ, діїнаряду у разі ДТП, нападу, пошкоджень автомобіля тощо.

Дотримання конфіденційності щодо маршруту руху та умов вико-нання договірних зобов'язань.

Наявність інструкції про пропускний режим на об'єкті.

Наявність функціональних обов'язків з урахуванням специфіки видуохоронної діяльності, місцевості, часу та інших обставин під час служби.

Наявність затвердженого графіка виходу на зв'язок з черговим під-розділу Державної служби охорони (ПЦС, черговим ОВС).

Вихід на радіозв'язок після інкасування кожної точки.

Постійне пильне стеження за ситуацією навколо автомобіля під часйого руху або зупинки та запирання дверей автомобіля.

Вихід на зв'язок по телефону або радіостанції з кожного місця до-ставки касира.

У разі перевезення значних грошових сум за межами дислокації під-розділу - наявність супутникового сотового зв'язку.

Автоматична зброя (на розсуд командира підрозділу з урахуваннямособливостей регіону та оперативної ситуації на його території).

Бронежилети потайного носіння не нижче 2-го класу захисту.

Бронежилети не нижче 2-го класу захисту.

Шоломи типу «Сфера» або армійські.

Розшуковий службовий собака.

Службовий собака для пошуку вибухівки та вогнепальної зброї.

Вартовий службовий собака.

Наявність радіозв'язку з черговим міськ-, райвідділу.

Система відеоспостереження території (у т. ч. дистанційна).

Переговорний відеопристрій.

Механічний засув на вхідних дверях поста із внутрішнього боку.

Обладнання автомобіля засобами автоматичного блокування дверейпід час зупинки двигуна.

Механічний засув на дверях автомобіля із внутрішнього боку.

Встановлення засобів тривожної сигналізації в місцях інкасування(доставки) грошових коштів.

Наявність спеціального броньованого автотранспорту.

Справні замки запирання дверей з середини автомобіля.

Додаткове зміцнення бокового та заднього скла автомобіля захис-ною тонованою плівкою. Обладнання лобового скла типу «сталініт» захис-ною прозорою плівкою згідно з вимогами ГОСТ 5727-88.

Система контролю доступу за допомогою кулезахисного прохідногошлюзу (при розташуванні поста охорони біля входу до установи банку з по-кладанням на охоронника функцій забезпечення перепускного режиму).

Ґрати на вікнах приміщень, які охороняються, або ударотривке скло.

Забезпечення наряду автомобілем, зареєстрованим у ДАІ як спеціа-льний згідно з вимогами нормативних актів МВС України.

Обладнання технічно укріпленого приміщення для постового, щозабезпечує захист працівника міліції від вогнепальної зброї.

Переговорний аудіопристрій.

Окреме ізольоване приміщення для постового, обладнане системоювідеоспостереження за об'єктом охорони.

Здавання в неробочий час вхідних дверей на пункт централізованогоспостереження без права відключення постовим.

Оптичне вічко на вхідних дверях.

Освітлення об'єкта, його периметра в нічний час.

Парольна система допуску на пост - цілодобово.

Парольна система допуску на пост - у неробочий час.

Наявність у службовому автомобілі радіостанції, СГУ, світловихмаячків, кольорографічних схем встановленого зразка, бортового журналу,медичної аптечки, вогнегасника, запасного колеса, комплекту інструментів.

Наявність телефонного зв'язку.

Наявність радіозв'язку.

Прямий телефонний зв'язок з черговим ПЦС-ОВС.

Наявність засобів тривожної сигналізації.

Додаткові ґратчасті двері (на основних та запасних виходах).

Кабіна для постового, обладнана склом із захисною та тонованоюплівкою, що забезпечує захист працівника міліції від вогнепальної зброї.

Обладнання об'єкта засобами сигналізації, у т. ч. периметрової.

Укріпленість об'єкта згідно з будівельними нормами ВБН-95.

Наявність у банках боксу розвантаження (завантаження) грошей.

Наявність вільних під'їзних шляхів, входів до місць отримання (зда-вання) грошових знаків і цінних паперів, їх освітлення у вечірній та нічнийчас доби.

Під час несення служби:

дотримання конфіденційності щодо маршруту руху та умов виконан-ня договірних зобов'язань;

вихід на радіозв'язок з черговими частинами територіальних підроз-ділів ДСО та ПЦС у чітко визначених місцях на маршруті руху;

у пункті призначення - обов'язкова відмітка наряду СПМО «Титан» у

територіальному підрозділі ДСО про місцезнаходження.

Здійснення перевірки несення служби у неробочий час, що потребуєвходу до приміщення, тільки під наглядом групи затримання ПЦС або нарядуміліції органу внутрішніх справ у присутності відповідального по підрозділуохорони або чергового органу внутрішніх справ.

Електромеханічний засув блокування вхідних дверей зсередини зпультом управління в постового.

Кодовий замок.

Радіоканальна система тривожної сигналізації типу "брелок", що єбезпосередньо в працівника міліції.

Наявність периметрової сигналізації.

Наявність санітарної зони охорони.

Склад наряду - не менше трьох працівників.

Додаткове інформування наряду міліції через радіозв'язок черговимпідрозділу або оператором пункту централізованої охорони про обов'язковедотримання заходів особистої безпеки під час виїзду за сигналами тривогиабо виклику на місце події.

Наявність міліціонера-кінолога зі службовим собакою (для нарядів ускладі двох працівників).

Зазначений перелік може бути доповнений (розширений) керівникомпідрозділу, виходячи із умов конкретного об'єкта охорони.

Перелічені умови безпеки поширюються на 24 види об'єктів, постів(маршрутів). Для кожного об' єкта, згідно з Додатком 25 до Інструкції, перед-бачений набір обов' язкових і факультативних умов безпеки, на основі якихскладається Атестат безпеки об' єкта охорони.

Умови безпеки є обов'язковими для виконання і можуть бути розширенікерівником (командиром) підрозділу, виходячи зі специфіки конкретного об'-єкта. Перелік об'єктів, постів (маршрутів) та послуг охорони не є вичерпним.У разі появи нового об'єкта охорони чи виду послуг він прирівнюється за ви-могами умов безпеки до подібного за специфікою функцій охорони об'єкта,поста (маршруту), виду послуг.

ЛІТЕРАТУРА

Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В. та ін. Соціологіч-но-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніхсправ України: Навч.-метод. посібник. - Д., 2000.

Бабенко О.І. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситу-аціях: Навчальний посібник. - К.: ВМН, 1996.

Бандурка А.М. Управління в ОВС України. Підручник.- Х. Універ-ситет внутрішніх справ, 1998.

Бандурка ОМ., Шаша І.К., Власенко І.В., Бортнічук П.М. Охоронапраці в діяльності органів внутрішніх справ України. - Х.: видавництво На-ціонального університету внутрішніх справ, 2003.

Безопасность производственних процесов: Справочник / Под общ.ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985.

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. - М., 2001.

Будаков А.В. Обучение сотрудников правоохранительних органовтактике и проемам личной безопасности при решении профессиональних за-дач(на опите США): Монография. - М.: Академия МВД России, 1996

Буданов А.В. Педагогика личной безопасности сотрудников органоввнутренних дел. Учебно - методическое пособие. - М.: РИО МВД, 1996.

Бьістров В.П. Справочное пособие по вопросам охрани труда, елек-тро-, газо-, пожаробезопасности, правилам оказания первой помощи постра-давшим. - Симферополь, 2002.

Водяник В.И. Взривозащита технологического оборудования. - М.:Химия, 1991.

Геврик Є.О., Пешко Н.П. Гігієна праці на виробництві: Навч. посіб.для студентів вищих навч. закладів. - К., 2004.

Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості танебезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженостітрудового процесу. - К.: МОЗ України, 1998.

Гогіташвілі Г.Г. Охорона праці: Навч посібник. - К.: ІСДО, 1993.

Грачов В.І., Шаповалов Б.Б., Яковенко С.І. Підготовка працівниківміліції до діййййй при виникненні загрози їх здоров'ю та життю: Навчально-практичний посібник. - К.: ГУАСМ МВС, НАВСУ, 2001..

Грибан В.Г. Валеологія: Навчальний посібник, - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2005. - 256 с.

Дмитренко М.І., Заброда Д.Г. Дії дільничних інспекторів міліції векстремальних ситуаціях. - Д., 2001.

Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М., 1992.

Дубко Ю.В. Управление ОВД в чрезвичайних ситуациях. специаль-ная тактика. Часть общая/ Под ред. В.П. Петкова. - К.: РИО МВД, 2001. - 280с.

Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Навчаль-ний посібник. - Львів: Афіша, 2001. -176 с.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник - Львів: Афіша,2002.-318 с.

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. по-сібник. - Суми: Університетська книга, 2001. -239 с.

Колодкин Л.М. Успех служебньїй деяльности руководителя органавнутренних дел.- М.: Академия МВД РФ, 1992.

Кодекс законів про охорону праці України. - Х.: Одісей, 2006. - 159

с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Х.: Одісей,20076. - 295с.

Кримінальний кодекс України (зі змінами і доповненнями станом на1.01.2008.). - - Х.: Одісей, 2008. - 264с.

Лаптій В.А. Організаційні основи спеціальних операцій, що здійс-нюють органи внутрішніх справ: Методичні рекомендації. - К.: НАВСУ,1997.

Лотарев В.О. Засоби індивідуального бронезахисту: Метод. реко-мендації. - К., 2001.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекоме-ндації МОП: У 3-х т. / Упоряд. Е.М. Теличко. - К., 1997.

Оліградський В.И.. Долішня В.Я. Особиста безпека працівників ор-ганів внутрішніх справ та охорона праці в галузі: Навчально-практичний по-сібник/ за загальною редакцією Бучка М.Б. Івано-Франківськ, 2004. - 184 с.

Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутреннихдел. Тактика и психология безопасной деятельности. - М., 1996.

Пожежна безпека в Україні: Нормативна база / Упоряд. О.М. Роїна.

К., 2006.

Прьігунов П.Я. Психологическое обеспечение специальньїх опера-ций: ролевое поведение. Учебное пособие. - К.: Европейский университет,2000.- 303 с.

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та ви-робнича санітарія. - К., 1997.- 464 с.

Уткин В.Н. Средства активной оборони и индивидуальной броне-зажитьі, применяемьіе в органах внутренних дел: Учеб. пособие - М., 1988.

Філатов С.Д. Заходи щодо запобігання втрат особистого складу підчас прведення спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинів тадій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації ГУАСМ МВС Укра-їни. - К.: РВВ МВС України, 1999.

Юхновець Г.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.. Забезпеченняособистої безпеки працівників ОВС при виконанні службових обов'язків:Науково-практичні рекомендації/ За ред.. М.І. Онуфрієва, Я.Ю. Кондратьєва.

К.: НАВСУ, 1999. - 72 с.

Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. Навчальнийпосібник. - К.: Професіонал, 2004. - 228 с.

З М І С Т

Від авторів      3

Розділ 1.ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ

Охорона праці, її предмет, об'єкт, методологічні основи  5

Економічне та соціальне значення охорони праці 6

Основні етапи розвитку вчення про охорону праці.Роль вітчизняної науки. Зв'язок охорони праці

з іншими дисциплінами        8

Стан охорони праці, виробничого травматизму

і професійної захворюваності в Україні та іншихдержавах. Невиробничий травматизм            11

Основні принципи державної політики України

в галузі охорони праці           13

1.7. Основні поняття в галузі охорони праці          14

Питання до розділу 1            19

Розділ 2.ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Гарантії прав на охорону праці 20

Законодавча база з охорони праці в Україні та міжнародні но-рмативно-правові акти з охорони праці         29

Права працівників при укладанні трудових договорів щодо охо-рони праці      22

Обов'язки роботодавця(керівника) щодо створення безпечнихі нешкідливих умов праці та обов'язки працівника

за трудовим договором         23

Тривалість робочого часу на підприємстві, тривалість відпо-чинку        25

Вимоги до охорони праці працівників ОВС           28

Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкід-ливі умови праці     30

Особливості охорони праці жінок   31

Особливості охорони праці неповнолітніх 31

Охорона праці інвалідів        33

Нормативні акти з охорони праці    33

Загальне поняття про нормативно-правові акти з охоронипраці. Система стандартів безпеки праці 33

Міжгалузеві та галузеві акти з охорони праці         34

Нормативні акти з охорони праці на окремих об'єктах .. .35

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони пра-ці        36

2.2. Організаційні питання з охорони праці           38

2.1.2. Поняття управління охороною праці            38

2.2.2. Державне управління охороною праці         40

Повноваження Кабінету Міністрів України щодо охоронипраці  41

Повноваження           Державного департаменту промисловоїбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держпромгірнагля-ду)         42

Повноваження міністерств та центральних органівдержавної виконавчої влади щодо охорони праці . ..      43

Повноваження місцевих державних адміністрацій,

рад народних депутатів і об'єднань підприємств у галузі охоронипраці                                      45

2.2.3. Управління охороною праці на виробництві           45

2.2.3.1.Система управління охороною праці на виробництві      45

2.2.3.2.Задачі управління охороною праці              46

2.2.3.3. Планування робіт з охорони праці та контроль за її безпе-кою   49

2.2.3.4 Методи управління в СУОП            50

Управління охороною праці на підприємстві        51

Основні функції служби охорони праці на підприємстві.. 51

Повноваження служби охорони праці на підприємстві. 52

Комісія з питань охорони праці на підприємстві   52

2.2.4. Навчання та інструктажі з питань охорони праці    53

Навчання з питань охорони праці   54

Інструктажі з питань охорони праці            54

Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи...59

Професійний добір та його медичне забезпечення            61

Медичний огляд в органах внутрішніх справ і внутрішніх військахМВС України          62

Державний    нагляд і громадський контроль за охороноюпраці 63

Державний нагляд за охороною праці        63

Громадський контроль за охороною праці 64

2.2.9 Порядок здійснення державного нагляду

за охороною праці на об'єктах МВС            65

Положення про службу державного нагляду

за охороною праці системи МВС України  67

Завдання та функції служби державного нагляду

за охороною праці системи МВС    69

Права  і обов'язки інспекторів служби державногонагляду за охороною праці системи МВС  71

2.2.10.Обов'язки і права працівників ОВС з питань безпеки праці..72

2.2.11. Економічні методи управління охороною праці     74

2.2.11.1 .Фінансування охорони праці        74

Застосування матеріальних і моральних стимулів охоронипраці 75

Відшкодування підприємствам і громадянам збитків,завданих порушенням вимог щодо охорони праці        76

Відшкодування громадянам моральної шкоди,завданої порушенням вимог щодо охорони праці        77

2.2.11.5Застосування штрафних санкцій до підприємств,організацій та установ за порушення нормативних актів про охоронупраці ...

            2.2.12.Виробничий травматизатизм і професійні захворювання..79

2.2.12.1.Основні групи причин виробничого травматизму і проф-захворюваності...

2.2.12.2. Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії небез-печних та шкідливих факторів виробничого середовища..80

2.2.13. Розслідування та облік нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій   82

2.2.13.1 .Вимоги щодо розслідування та обліку нещасних випадківу системі МВС України     82

Спеціальне розслідування нещасного випадку      88

Розслідування та облік випадків хронічних професійнихзахворювань і отруєнь            91

2.2.13.4. Розслідування та облік аварій        93

2.2.13.5.Звітність та інформація про нещасні випадки       94

Визначення збитків, пов'язаних з втратою працездатностіпрацівників, та доцільності проведення заходів з охорони праці ..95

Аналіз і прогнозування травматизму та професійних захво-рювань         97

Питання до розділу 2            98

Розділ 3.

ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Фізіологічні основи праці     101

Характеристика основних форм діяльності людини          101

Працездатність людини        104

Монотонія і гіпокінезія. Їх вплив на психофізіологічний станлюдини     105

Стомлення, його причини та психофізіологічні механіз-ми          106

Перевтома, її механізми, ступені розвитку та профілакти-ка         108

Поняття та основні завдання гігієни праці та виробничої саніта-рії         110

3.2.1 .Фактори трудової діяльності та умови праці            111

3.2.2. Мікроклімат виробничого середовища та його значеннядля здоров'я і працездатності людини            112

Загальне уявлення про мікроклімат,

його оптимальні й допустимі норми           112

Режим праці і жорсткість погоди     117

Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату..118

3.2.3. Хімічні фактори повітряного середовища робочого місця

та основні джерела його забруднення         120

Шкідливі речовини та їх класифікація залежно

від дії на організм людини    121

Пил як один з найшкідливіших факторіввиробничого середовища          121

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин.Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу

на організм людини  122

3.2.3.4. Засоби захисту людини від шкідливих речовин .. 124

Вентиляція виробничих приміщень            125

Природна вентиляція та її види       125

Механічна вентиляція та її види.

Вимоги до механічної вентиляції     126

Освітлення виробничих приміщень            128

Загальне уявлення про освітлення та освітленість 128

Природне освітлення, його значення та види.Коефіцієнт природного освітлення        129

Штучне освітлення та його види залежно

від призначення та джерела світла  129

Робоче освітлення     131

Аварійне, чергове, ремонтне, евакуаційне,

та охоронне освітлення        132

Безпека особового складу підрозділів ОВС з урахування світлового фактора     132

Кольорове оформлення виробничих приміщень як факторпідвищення продуктивності та безпеки праці      133

Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання .1343.2.6.1. Загальна характеристика електромагнітних

полів та джерела їх утворення          134

Дія електромагнітних полів на організм людини,рівні допустимого опромінення         136

Захист від електромагнітних полів  138

Випромінювання оптичного діапазону,

нормування, засоби захисту 139

Інфрачервоне випромінювання       139

Ультрафіолетове випромінювання  140

Лазерне випромінювання    142

Іонізуюче випромінювання  144

Джерела, властивості та види

іонізуючого випромінювання           144

Дія іонізуючого випромінювання

на організм людини  146

Основні параметри іонізуючоговипромінювання та його нормування   147

Методи дозиметричного контролю

іонізуючого випромінювання           149

3.2.8.5. Захист від іонізуючого випромінювання    150

Вплив шуму, ультра- та інфразвуку на організм людини   150

Шум, його характеристика, види шуму       150

Вплив шуму на організм людини. Нормування шу-му      152

Заходи та засоби захисту від шуму   154

Ультразвук та його нормування      156

Інфразвук та його нормування         157

Вібраці            я          157

Характеристика вібрації та її види   157

Вплив вібрації на організм людини 158

Гігієнічне нормування вібрації         159

Заходи і засоби захисту від вібрації  162

Основні санітарно-гігієнічні вимоги

до розміщення виробництв  163

Вимоги до розміщення підприємств,

робочих і допоміжних приміщень    163

Санітарно-захисні зони        164

Питання до розділу 3            165

Розділ 4.ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Поняття та об'єкт аналізу технічної безпеки           167

Безпека виробничого устаткування 168

Безпека виробничих процесів          169

Технічні засоби безпеки        171

Об'єктивні технічні засоби безпеки 171

Суб'єктивні технічні засоби безпеки            174

Безпека при експлуатації посудин і систем,

що працюють під тиском      177

Поняття „посудини під тиском", їх реєстрація        177

Безпека при експлуатації котельних установок      179

Безпека при експлуатації компресорних установок           180

Безпека при експлуатації трубопроводів     181

Безпека при експлуатації балонів та автоклавів     182

Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах         183

4.6.1. Класифікація вантажів за масою одного місця

та небезпечністю. Правила перевезеннята складування вантажів           183

Основні причини нещасних випадків при виконаннівантажно-розвантажувальних робіт      185

Безпека вантажно-підіймального обладнання       185

Технічний огляд вантажопідіймальних машин      186

Безпека при експлуатації ліфтів        187

Безпека на транспорті           187

Безпека внутрізаводського

і внутріцехового транспорту            187

Безпека при використанні автотранспорту            189

Електробезпека          190

Поняття про електробезпеку. Дія електричного струму

на організм людини. Електротравма, електроудар            190

Фактори, що впливають на наслідки ураження

людини електричним струмом        192

Класифікація приміщень за рівнем електробезпеки           194

Електронебезпека. Напруга дотику, напруга кроку            196

Заходи і засоби електробезпеки       197

Надання долікарської допомоги

при ураженні електричним струмом           201

Дія працівників ОВС при загрозі впливуелектроструму на людину        203

Захист від статичної та атмосферної електрики     203

Статична електрика та захист від неї          203

Атмосферна електрика та захист від неї      204

Безпека при роботі

з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ)          206

Вплив ЕОМ на стан здоров'я людини        206

Гігієнічні вимоги до виробничих приміщень з ЕОМ ... 208

Вимоги безпеки до електронно-обчислювальнихмашин та устаткування          211

Організація робочих місць

та вимоги до розміщення ЕОМ        212

Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ            213

215

Режим праці та відпочинку працівників ЕОМ       214

Питання до розділу 4

Розділ 5.ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Поняття про пожежу. Основні причини пожеж

та їх негативні наслідки        217

Горіння, його характеристика та різновиди            218

Здатність речовин і матеріалів до загорання           220

Розвиток пожежі. Класи пожеж      221

Небезпечні та шкідливі фактори пожежі      223

Дії працівників ОВС на випадок пожежі та надання першої до-помоги потерпілим     224

Категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною

та пожежною небезпекою    225

Вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони, їх класи    226

Протипожежні вимоги до улаштування та експлуатації електро-установок       228

Забезпечення пожежної безпеки на виробничих об'єктах. 230

Пожежна профілактика та пожежна безпека          230

Система попередження пожеж       231

Протипожежний захист       233

Протипожежний захист місць зберігання матеріальних цін-ностей        234

Первинні засоби пожежогасіння     234

Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення    240

Евакуація людей з приміщень при пожежах           243

Обов'язки підприємств, установ, організацій,

громадян щодо забезпечення пожежної безпеки   244

Забезпечення пожежної безпеки підприємств

з наявністю піротехнічних виробів  246

Загальне уявлення про піротехнічні вироби

та їх небезпечні чинники. Види піротехнічних виробів .246

Безпека при виробництві, транспортування, зберіганні та вико-ристанні піротехнічних виробів       248

Питання до розділу 5            250

Розділ 6.ВИБУХОБЕЗПЕКА

Поняття про вибухобезпеку 251

Характеристика та види вибухів      252

Вибухові речовини та їх здатність до бризантності й фугасності .... 253

Небезпечні фактори вибуху та захист від них         255

Вибухові засоби цілеспрямованого

використання та їх характеристика 258

Заходи гарантування вибухобезпеки           259

Дія працівників ОВС при виявленні джерел вибуху         261

Попередження спланованих

злочинних вибухів на об'єктах МВС           262

Питання до розділу 6            263

Розділ 7.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИПРАЦІВНИКІВ ОВС

Екстремальні ситуації та умови, що їх породжують           264

Особиста безпека      265

Професійна захищеність працівника ОВС  268

Професійно-психологічна готовність та її компоненти     266

Основні форми забезпечення безпеки працівників ОВС  269

Небезпека та її види  269

Розпізнання та уникнення небезпечних ситуацій  270

Фактори, що зумовлюють безпеку працівників органіввнутрішніх справ у небезпечних ситуаціях      272

Заходи безпеки при поводженні

з табельною вогнепальною зброєю 274

Обв'язки працівників органу внутрішніх справ,

за якими закріплена табельна зброя            274

Заходи безпеки при поводженні з табельною

зброєю під час несення служби       275

Заходи безпеки при поводженні з табельноюзброєю під час проведення навчально-тренувальних

і спортивних стрільб 275

Техніка безпеки під час виконання службових

обов'язків працівниками МВС         276

Техніка безпека при патрулюванні

місцевості працівниками міліції       276

Заходи особистої безпеки при доставлянні

підозрюваних громадян до органів внутрішніх справ         277

Техніка безпеки при застосуванні

працівниками ОВС фізичної сили   278

Забезпечення умов безпеки при використанніпрацівниками міліції службових собак  279

Заходи особистої безпеки при нагляді за дорожнім рухом            280

Заходи особистої безпеки інспектора-регулювальника

при здійсненні регулювання дорожнього руху       281

7.5.7. Забезпечення умов особистої безпеки працівників

міліції під час здійснення охоронних функцій         282

Питання до розділу 7            287

Основні терміни і визначення в галузі охорони праці        288

Додаток 1. Перелік основних законодавчих та нормативно-правових

актів з охорони праці, рекомендованих при вивченні дисципліни           296

Додаток 2. Перелік умов безпеки працівників органів внутрішніхсправ під час виконання охоронних функцій            301

Література      305