7.5.7. Забезпечення умов особистої безпеки працівників міліції під час здійснення охоронних функцій

З метою забезпечення особистої безпеки працівників міліції під часвиконання службових обов'язків з надання послуг охорони, боротьби зізлочинністю, охорони громадського порядку обов'язковою умовою маєбути складений для конкретного наряду міліції (поста, маршруту) без-посереднім командиром та затверджений керівником підрозділу атестатбезпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій.

За кожним постом (маршрутом) міліції наказом начальника підроз-ділу закріплюються посадові особи, на яких покладається персональнавідповідальність за підготовку атестата безпеки маршруту (поста) зіздійснення охоронних функцій та організація роботи щодо приведеннямісць несення служби у відповідність до вимог Інструкції про організа-цію діяльності міліції охорони Державної служби охорони (ДСО) приМВС України, затвердженої Наказом МВС України від 25 листопада2003 р. № 1433.

Пост (маршрут) міліції охорони має бути забезпечений медичноюаптечкою, засобами індивідуального захисту, ручною системою триво-жної сигналізації, планом-схемою об'єктів, що охороняються, перелікомфункціональних обов'язків, інструкцією з охорони праці та техніки без-пеки, атестатом безпеки, інструкцією про внутрішній та перепускнийрежим об'єкта, адресами та службовими телефонами територіальнихорганів виконавчої влади, міськ-, райорганів внутрішніх справ, найбли-жчих пунктів дільничних інспекторів міліції, лікарень, аварійних служб.

При заступанні в наряд працівники міліції прибувають за 30 хвилиндо інструктажу до місця його проведення у встановленій формі одягу,маючи при собі службове посвідчення, свисток, ліхтарик, блокнот, ав-торучку, а водій - посвідчення водія та інші документи, що дозволяютькерування службовим транспортом; отримує табельну зброю, службовікнижки, маршрутні картки, бортові журнали, засоби зв'язку, контролю,спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони; прохо-дить інструктаж і перевірку готовності до виконання наряду. Водії пе-ред інструктажем обов'язково повинні пройти медичний огляд.

Працівник, призначений у наряд охорони об'єкта, зобов'язаний:

знати функціональні обов'язки, порядок несення служби, розта-шування об'єктів, що охороняються, їх особливості, вразливі для нападумісця та дислокацію суміжних нарядів охорони;

при заступанні на чергування перевірити сигналізацію, засобипідручного пожежегасіння, першої медичної допомоги, наявності замківна дверях, освітлення, цілісності печаток (пломб), вікон, люків та поже-жного інвентарю. Прийняти об'єкт під охорону в порядку, визначеномудоговором;

при пошкодженні вікон, дверей, замків і т.п. негайно доповістичерговому підрозділу охорони;

пильно охороняти об'єкт, здійснювати перепускний режим, до-пускаючи на територію об'єкта осіб тільки за наявності перепусток, пе-ревіряти їх документи на право виносу (вивозу) матеріальних цінностей;

вести відповідний облік у журналі обліку разових перепусток;

суворо дотримуватись правил електро- та пожежобезпеки;

при виникненні аварійної ситуації, виявленні вибухонебезпечнихпредметів, обривів електропроводів діяти відповідно до правил електро-та вибухобезпеки, доповісти черговому по підрозділу охорони;

при виявленні загорання на об'єкті негайно повідомити пожежнуохорону, доповісти черговому по підрозділу охорони і, дотримуючись осо-бистої безпеки, вжити заходів щодо евакуації людей та цінностей, ліквідаціїпожежі, не послаблюючи спостереження за іншими об'єктами охорони;

у разі виявлення на об'єкті охорони сторонніх осіб доповісти чер-говому підрозділу міліції охорони і вжити заходів щодо їх затримання;

при переміщенні за маршрутом дотримуватись правил дорож-нього руху;

доповідати згідно з затвердженим графіком черговому підрозді-лу міліц