2.1.10.1. Загальне поняття про нормативно - правові акти з охоро-ни праці. Система стандартів безпеки праці

магниевый скраб beletage

Нормативно-правові акти з охорони праці — це правила, норми, рег-ламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи з охоронипраці. Вони є обов'язковими до виконання і дотримання усіма підпри-ємствами, для яких вони розроблені.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чиннихнормативно-правових актів з охорони праці проводяться спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду заохороною праці за участю професійних спілок і Фонду соціальногострахування від нещасних випадків та за погодженням з органами дер-жавного нагляду за охороною праці, а санітарні правила та норми за-тверджуються спеціально уповноваженим центральним органом вико-навчої влади в галузі охорони здоров'я.

Нормативно - правові акти з охорони праці розглядаються в мірувпровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу надесять років.

Розгляд та впровадження їх має за мету поліпшення безпеки, гігієнипраці та виробничого середовища.

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливихдля здоров'я умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити про цевідповідний орган державного нагляду за охороною праці, а також звер-нутись до нього при необхідності з клопотанням про встановленнястроку для проведення умов праці згідно нормативних вимог. Отрима-вши згоду або інше рішення з цього приводу від органу державного на-гляду, роботодавець зобов'язаний невідкладно повідомити про це заін-тересованих працівників (ст. 29 Закону „Про охорону праці").

Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТССБТ) колишнього СРСР застосовуються на території України до їх за-міни іншими нормативними документами, якщо вони не суперечатьчинному законодавству України. Відповідно до Угоди про співробітни-цтво в галузі охорони праці, укладеної керівними органами урядів дер-жав СНД, стандарти ССБТ надалі визнаються Україною як міждержавністандарти за угодженим переліком, що переглядається в міру необхід-ності з урахуванням національного законодавства держав СНД та ре-зультатів спільної роботи, спрямованої на удосконалення Системи стан-дартів безпеки праці.

ГОСТ мають п'ять класифікаційних груп, яким надано шифр підсистем:

організаційно-методичні стандарти — 12.0;

стандарти вимог та норм за видами небезпечних і шкідливих ви-робничих факторів — 12.1;

стандарти вимог безпеки до виробничого устаткування — 12.2;

стандарти вимог безпеки до виробничих процесів — 12.3;

стандарти вимог безпеки до засобів захисту працюючих — 12.4.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними

стандартами України з питань безпеки праці, Будівельними нормами таправилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електро-установок, нормами технічного проектування та іншими нормативнимиактами.