2.1.10.2. Міжгалузеві та галузеві акти з охорони праці

магниевый скраб beletage

Державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці — це нор-мативні акти загальнодержавного користування, дія яких поширюєтьсяна всі підприємства, установи, організації незалежно від їх форм влас-ності та відомчої (галузевої) належності (наприклад, «Правила монтажуі безпечної експлуатації ліфтів» та ін.).

Державні галузеві нормативні акти про охорону праці — це норма-тивні акти, дія яких поширюється на підприємства, установи і організа-ції незалежно від форм власності, що належать до певної галузі.

Галузеві нормативні документи з охорони праці підприємств таустанов конкретної галузі (міністерства або іншої управлінської струк-тури) розробляються і затверджуються за встановленим порядком уста-новами цієї галузі за погодженням з профспілкою.

Затверджені у встановленому порядку нормативні документи дляпрацівників реєструються службою охорони праці підприємства у відпо-відному журналі та видаються керівникам підрозділів під розпис. Кожнийкерівник підрозділу підприємства повинен мати комплект чинних інстру-кцій для працівників усіх професій і видів робіт на даній дільниці.