2.1.10.3. Нормативні акти з охорони праці на окремихоб'єктах

магниевый скраб beletage

Крім державних нормативних актів з охорони праці існують і нор-мативні акти, що діють на окремих об'єктах. Власники підприємств,установ, організацій або уповноважені ними органи розробляють на ос-нові Державних нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) і затвер-джують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охоро-ни праці, що діють в межах підприємства, установи, організації. До та-ких актів належать:

Положення про систему управління охороною праці на підпри-ємстві;

Положення про службу охорони праці на підприємстві;

Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;

Положення про роботу уповноважених трудового колективу;

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань праців-ників з питань охорони праці;

Положення про організацію і проведення первинного і повторно-го інструктажу, а також пожежно-технічного мінімуму;

Положення про організацію попереднього і періодичного медич-них оглядів працівників;

Положення про санітарну лабораторію на підприємстві;

Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і вида-ми робіт;

Інструкції про заходи пожежної безпеки;

Інструкції про порядок проведення зварювальних та інших вог-невих робіт на підприємстві;

Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язаніпроходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

Наказ про організацію безкоштовної видачі працівниками пев-них категорій лікувально-профілактичного харчування;

Наказ про порядок забезпечення працівників підприємстваспецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

Наказ про організацію безкоштовної видачі молока й інших рі-вноцінних харчових продуктів працівникам, що працюють у шкідливихумовах.

Виходячи зі специфіки робіт та вимог чинного законодавства, кері-вник об'єкта затверджує нормативні акти із вищезазначеного списку таінші, що регламентують питання охорони праці.