2.1.11. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

магниевый скраб beletage

За порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці,створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державногонагляду і громадського контролю винні притягуються до дисциплінар-ної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності(ст. 44 Закону України "Про охорону праці").

Кодекс законів про працю України (ст.47) передбачає наступні дис-циплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповнова-женим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пі-зніше одного місяця з дня його виявлення.

Адміністративна відповідальність при порушенні вимог законодав-ства про охорону праці тягне за собою накладання штрафу на працівни-ків від двох до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на по-садових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм вла-сності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 5 до 10неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст. 4 КпАПУ).

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічнихправил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від одно-го до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на по-садових осіб — від шести до двадцяти п' яти неоподаткованих мінімумівдоходів громадян.( ст. 42 КпАПУ).

Матеріальна відповідальність робочих і службовців регламентуєть-ся статтями 130-138 Кодексу законів про працю України і іншими нор-мативними актами.

При накладанні матеріальної відповідальності права і законні інте-реси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальностітільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбаченихзаконодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству,установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю)працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною час-тиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розмі-ру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавст-вом.

За наявністю зазначених підстав і умов матеріальна відповідаль-ність може бути покладена незалежно від притягнення працівника додисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Законодавством передбачені різні види матеріальної відповідально-сті в залежності від того, чи є в діях працівника ознаки кримінальногозлочину чи ні. При наявності в його діях ознак злочину на працівникаможе бути в силу ст. 134 КЗпП України покладена повна матеріальнавідповідальність, а при відсутності таких ознак на працівника наклада-ється обмежена відповідальність в розмірі його середньомісячного за-робітку.

Суттєве значення має загальний об'єм і розмір збитку у зв'язку зпорушенням вимог відносно охорони праці. Ця шкода може включатикошти, виплачені потерпілому на відшкодування втраченого заробітку,одноразової допомоги, додаткових витрат на лікування і т.п., коли поте-рпілий залишився живий, а також кошти, витрачені на поховання на ви-падок смерті потерпілого, виплачених коштів одноразової допомоги насім' ю і на утриманців.

До матеріальних збитків у зв'язку з порушенням законодавства зохорони праці, крім вищесказаних виплат, пов'язаних з травмуваннямабо смертю працівника, відноситься також шкода, заподіяна:

знищенням майна, устаткування, приміщень власника внаслідок ви-буху, пожежі, руйнування;

псування матеріалів, напівфабрикатів;

виплатами коштів страховим компаніям у зв'язку з пошкодженнямабо зіпсуванням застрахованого майна та ін.

Кримінальна відповідальність має місце при порушенні правилбезпеки, санітарних, протипожежних правил і норм, які призвели доаварії, травматизму і інших негативних наслідків і визначаються відпо-відними статтями Кримінального кодексу України. Так, ст. 271 цьогоКодексу передбачає, що:

порушення вимог законодавства та інших нормативно-правових актівпро охорону праці службовою особою підприємства, установи, орга-нізації або громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності,якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - караєть-ся штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів грома-дян або виправними роботами на строк до двох років, або обмежен-ням волі на той самий строк;- те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкінаслідки, - карається випраними роботами на строк до двох років абообмеженням волі на строк до п' яти років, або позбавленням праваобіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк додвох років або без такого.

Кримінальним кодексом також передбачено відповідальність за:порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною не-безпекою (ст. 272); порушення правил безпеки на вибухонебезпечнихпідприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273); порушенняправил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274); порушення правил, щостосуються безпечного використання промислової продукції або безпе-чної експлуатації будівель і споруд (ст. 275).

2.2. Організаційні питання з охорони праці