.2.1. 2Поняття управління охороною праці

магниевый скраб beletage

Охорона праці — складна, багатофункціональна система, що маєсвою специфічну мету, завдання та засоби їх вирішення. Вона поклика-на захищати працюючих на виробництві від його негативних факторів,

зберігати їх здоров'я і високу працездатність. Тому основною метоюуправління охороною праці є вдосконалення організації роботи із забез-печення безпеки праці, зниження травматизму та аварійності на основівирішення комплексу завдань щодо створення безпечних і нешкідливихумов праці на виробництві, надання лікувально-профілактичного і сані-тарно-побутового обслуговування працюючих.

Під управлінням охороною праці розуміють планомірний процесвпливу на виробничу систему для отримання заданих показників, щохарактеризують здоровий стан умов праці. Управління охороною праціможна уявити як безперервний процес дій, що включає:

оцінку параметрів умов праці;

формування мети і постановку завдань;

розробку програм з охорони праці;

реалізація програм та оцінка їх ефективності;

стимулювання виконавців.

Управління охороною праці можна охарактеризувати також як роз-робку, прийняття та реалізацію рішень, спрямованих на досягнення без-пеки на виробництві, у т.ч. створення здорових і безпечних умов праці.

Управління охороною праці має орган і об'єкт управління, вхідну івихідну інформацію, прямий і зворотній зв'язок з виробництвом.

Об'єктом управління охороною праці є стан умов праці на робочих

місцях. У ширшому розумінні об'єкт управління охороною праці — цедіяльність функціональних служб і структурних підрозділів із забезпе-чення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробни-чих ділянках і на підприємстві в цілому.Принципову схему процесу управління охороною праці зображено

на рис. 2.

У вирішенні різноманітних завдань у сфері управління охороноюпраці беруть участь як державні органи, так і безпосередньо керівникипідприємств, структурних підрозділів, профспілкових організацій.

В умовах роздержавлення, утворення великої кількості суб'єктівпідприємницької діяльності з різними формами власності роль державиу вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступаєгарантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для праців-ників підприємств, установ, організацій усіх форм власності