2.2.2.1. Повноваження Кабінету МіністрівУкраїни щодо охорони праці

магниевый скраб beletage

Кабінет Міністрів України:

забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

визначає функції міністерств, інших центральних органів держа-вної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умовпраці та нагляду за охороною праці;

подає на затвердження Верховною Радою України загальнодер-жавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничо-го середовища;

встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охо-рони праці.

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управлінняохороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Націона-льна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює ві-це-премЛєр-міністр України.

Національна рада виконує такі функції:

створює єдину систему державного управління охороною праці;

вносить до розгляду Кабміну пропозиції щодо вдосконалення ці-єї системи;

організовує і забезпечує контроль за виконанням загальнодержа-вних актів та рішень уряду з питань охорони праці;

розробляє загальнодержавну програму і законопроекти з питаньохорони праці, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства зцих питань;

координує діяльність центральних і місцевих органів державноївиконавчої влади з питань охорони праці, організовує перевірки діяль-ності їх у сфері праці;

бере участь у міжнародній співпраці з питань безпеки життєдія-льності та охорони праці, сприяє вивченню, узагальненню і поширеннюдосвіду з охорони праці, здійснює контроль за виконанням укладенихдоговорів.

2.2.2.2.Повноваження Державного комітетуУкраїни з промислової безпеки,охорони праці та гірничого нагляду(Держгірпромнагляд )

Державний комітет України з промислової безпеки,охорони праціта гірничого нагляду(до 2005 року Держнаглядохоронпраці) є урядовиморганом державного управління, який діє у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією та законами України, актами Президента України і Кабі-нету Міністрів України, та Положенням, затвердженим Постановою Ка-бінету Міністрів України від 15 листопада 2005 р. № 1090.

Згідно з повноваженнями у сфері управління охороною праці Дер-жгірпромнагляд:

здійснює комплексне управління охороною праці та контролюєвиконання функцій державного управління охороною праці міністерст-вами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Мініст-рів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями таорганами місцевого самоврядування;

бере участь у формуванні державної політики у сфері охоронипраці та забезпечує її реалізацію у цій галузі;

координує роботу міністерств, інших центральних органів вико-навчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевихдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, ін-ших суб'єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробни-чого середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матері-алами промислового призначення та об'єктами підвищеної небезпеки;

розробляє разом з міністерствами, іншими центральними орга-нами виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещаснихвипадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськимиоб'єднаннями роботодавців та профспілок проект загальнодержавноїпрограми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-довища і контролює її виконання;

проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів таінших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуа-тації у вулично-дорожній мережі загального користування, та реєструєпідіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюютьпід тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазовогокомплексу та інші об'єкти;

визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадо-вих осіб з питань охорони праці, погоджує навчальні плани і програмипідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів зохорони праці, видає дозволи на проведення навчання посадових осіб тапрацівників з питань охорони праці;

проводить у межах своїх повноважень розслідування аварій, гру-пових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертель-ними наслідками на виробництві;

веде облік аварій та оперативний облік потерпілих внаслідок не-щасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізуєїх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам;

організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захис-ту працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з держав-ного контролю та систем управління охороню праці, бере участь у про-веденні аудиту з питань охорони праці;

бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів таоб'єктів соціально-культурного призначення;

веде державний реєстр нормативно-правових актів з охоронипраці та промислової безпеки;

бере участь в проведенні експертизи проектів будівництва (реко-нструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничихоб'єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуальногозахисту працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам зохорони праці та промислової безпеки;

готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітностіта державної статистики з питань охорони праці, промислової безпеки;

бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів Украї-ни, готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо укладання, денон-сації таких договорів;

виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Рішення Держгірпромнагляду з питань охорони праці, що належать

до його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерст-вами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, міс-цевими державними адміністраціями, місцевими радами народних де-путатів та підприємствами.