2.2.3. Організація і управління охороною праці на виробницві.

2.2.3.1. Система управління охороною праці на виробництві

Система управління охороною праці (СУОП) на виробництві - це суку-пність взаємопов'язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних рішень, на-правлених на попередження аварій, нещасних випадків, професійних захво-рювань, а також засобів, які забезпечують збереження життя, здоров'я тапрацездатність людини в процесі праці.

Метою впровадження СУОП є безпечні і нешкідливі умови праці пра-цівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить забезпечуватись нелише своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охоронипраці, але і завчасне попередження можливості їх виникнення.

Система управління охороною праці - це багатоступенева, багаторівне-ва система, яка включає наступні рівні управління охороною праці:

- міністерство - галузь (керівництво, відділ охорони праці, науко-во-технічний відділ);

об'єднання - комбінати (керівництво, відділ охорони праці, нау-ково-технічний відділ);

виробничі підприємства, організації (керівництво, відділ абослужба охорони праці, науково-технічний відділ);

цеха, відділення, філії (керівництво, інженер з охорони праці,спеціалісти);

робоче місце (виконавець-керівник лінійних служб, працівники).Система управління охороною праці керується відповідними законодав-чими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і затвердженняроботодавцем (керівником) окремих нормативних документів: положень таінструкцій з питань охорони праці, які є обов' язковими для виконання напідприємстві.

2.2.3.2. Задачі управління охороною праціНа будь-якому рівні управління охороною праці вирішуються наступніосновні задачі:

навчання безпечним методам праці;

забезпечення безпеки устаткування і виробничих процесів;

забезпечення належного утримання приміщень і споруд;

створення належних санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального і колектив-ного захисту;

організація лікувально-профілактичного обслуговування праців-ників;

здійснення професійного добору.

Для вирішення зазначених задач необхідно:

встановити єдиний порядок щодо планування, організації та кон-тролю за охороню праці (умови праці, безпека праці, дотримання техно-логічних норм, правил експлуатації машин, механізмів тощо);

мати достовірну інформацію і своєчасно доводити її до працівни-ків підприємств щодо стану умов праці, причин і наслідків аварій та не-щасних випадків на робочих місцях, ефективності заходів профілактикибезпеки праці;

використовувати економічні методи для підвищення зацікавлено-сті працівників щодо впровадження у виробництво безпечної техніки,технології, в дотримуванні вимог правил, норм та інструкцій з охоронипраці;

застосовувати заходи впливу, направлені на підвищення особис-тої відповідальності працівників і спеціалістів щодо забезпечення безпекипраці, робочих - за дотриманням вимог інструкцій при виконанні тих чиінших робіт.

Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охоронипраці здійснюється відповідно НПАОП 0.00-4.12-05.

Пропаганда охорони праці передбачає:

створення куточків, кабінетів з охорони праці;

проведення днів охорони праці;