2.2.3. Організація і управління охороною праці на виробницві.

магниевый скраб beletage

2.2.3.1. Система управління охороною праці на виробництві

Система управління охороною праці (СУОП) на виробництві - це суку-пність взаємопов'язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних рішень, на-правлених на попередження аварій, нещасних випадків, професійних захво-рювань, а також засобів, які забезпечують збереження життя, здоров'я тапрацездатність людини в процесі праці.

Метою впровадження СУОП є безпечні і нешкідливі умови праці пра-цівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить забезпечуватись нелише своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охоронипраці, але і завчасне попередження можливості їх виникнення.

Система управління охороною праці - це багатоступенева, багаторівне-ва система, яка включає наступні рівні управління охороною праці:

- міністерство - галузь (керівництво, відділ охорони праці, науко-во-технічний відділ);

об'єднання - комбінати (керівництво, відділ охорони праці, нау-ково-технічний відділ);

виробничі підприємства, організації (керівництво, відділ абослужба охорони праці, науково-технічний відділ);

цеха, відділення, філії (керівництво, інженер з охорони праці,спеціалісти);

робоче місце (виконавець-керівник лінійних служб, працівники).Система управління охороною праці керується відповідними законодав-чими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і затвердженняроботодавцем (керівником) окремих нормативних документів: положень таінструкцій з питань охорони праці, які є обов' язковими для виконання напідприємстві.

2.2.3.2. Задачі управління охороною праціНа будь-якому рівні управління охороною праці вирішуються наступніосновні задачі:

навчання безпечним методам праці;

забезпечення безпеки устаткування і виробничих процесів;

забезпечення належного утримання приміщень і споруд;

створення належних санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального і колектив-ного захисту;

організація лікувально-профілактичного обслуговування праців-ників;

здійснення професійного добору.

Для вирішення зазначених задач необхідно:

встановити єдиний порядок щодо планування, організації та кон-тролю за охороню праці (умови праці, безпека праці, дотримання техно-логічних норм, правил експлуатації машин, механізмів тощо);

мати достовірну інформацію і своєчасно доводити її до працівни-ків підприємств щодо стану умов праці, причин і наслідків аварій та не-щасних випадків на робочих місцях, ефективності заходів профілактикибезпеки праці;

використовувати економічні методи для підвищення зацікавлено-сті працівників щодо впровадження у виробництво безпечної техніки,технології, в дотримуванні вимог правил, норм та інструкцій з охоронипраці;

застосовувати заходи впливу, направлені на підвищення особис-тої відповідальності працівників і спеціалістів щодо забезпечення безпекипраці, робочих - за дотриманням вимог інструкцій при виконанні тих чиінших робіт.

Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охоронипраці здійснюється відповідно НПАОП 0.00-4.12-05.

Пропаганда охорони праці передбачає:

створення куточків, кабінетів з охорони праці;

проведення днів охорони праці;

демонстрування навчальних фільмів, плакатів, інших відео мате-ріалів з охорони праці;

проведення оглядів, круглих столів, семінарів з охорони працітощо.

Для забезпечення безпеки працівників від дії технологічного устатку-вання, засобів зв'язку і оргтехніки, електротехнічних і вентиляційних уста-новок, систем тепло,- водо- і газопостачання, будівельної техніки, транспор-тних засобів, підіймальних машин і механізмів, які використовуються абозапроваджуються в експлуатацію, здійснюють:

призначення осіб, відповідальних за утримання цього устатку-вання в належному стані;

завчасний контроль устаткування на відповідність вимогам нормі правил безпеки праці, за наявність сертифікатів;

вивчення проектної та технічної документації, визначення заходівбезпечної експлуатації устаткування у відповідних інструкціях;

встановлення порядку введення в експлуатацію нового устатку-вання або такого, що пройшло ремонт після відпрацьованого амортиза-ційного терміну;

своєчасне навчання персоналу, який обслуговує, використовуєустаткування;

організацію своєчасного проведення ремонтів і випробувань згід-но встановлених нормативів.

Для устаткування підвищеної небезпеки встановлюється порядок вве-дення в експлуатацію, організація нагляду, підтримки у справному і безпеч-ному стані.

Виробниче устаткування, транспортні засоби, які вводяться в експлуа-тацію після реконструкції, повинні відповідати вимогам нормативних актів зохорони праці.

Безпека виробничих процесів забезпечується при проектуванні, техніч-ному переоснащенні, шляхом цілеспрямованого вдосконалення технологій.

Проекти на будівництво, реконструкцію в розділі "Охорона праці" по-винні мати вимоги безпеки виробничих процесів і передбачати усуненнябезпосереднього контакту працівників з шкідливими і небезпечними вироб-ничими факторами.

Безпечність виробничих процесів забезпечується:

вибором технологічних процесів;

вибором виробничих майданчиків, об'єктів виробничих примі-щень;

вибором матеріалів, способів їх транспортування і зберігання;

вибором і розміщенням виробничого устаткування;

навчанням персоналу;

використанням ЗІЗ і ЗКЗ (ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;ЗКЗ - засоби колективного захисту).

включення вимог охорони праці в інструкції з експлуатації аботехнологічні карти.

Виробничі приміщення, інженерні мережі, які вводяться в експлуата-цію після будівництва або реконструкції, повинні відповідати вимогам від-повідних актів з охорони праці.

Проектна документація на будівництво і реконструкцію приміщень іспоруд повинні проходити експертизу на відповідність її вимогам норматив-них актів з охорони праці та пожежної безпеки (ДНАОП 0.00-4.20-94).

Безпечна експлуатація приміщень, споруд, інженерних мереж забезпе-чується:

призначенням осіб, відповідальних за їх експлуатацію та утри-мання в справному і безпечному стані;

встановлення спостереження за їх технічним станом;

організацією періодичного обстеження і плановозапобіжного ре-монту.

Об'єктами підвищеної небезпеки є : посудини, працюючі під тиском;підіймальні засоби; електроустаткування; об' єкти газового господарства;транспорт тощо.

Робота з об'єктами підвищеної небезпеки охоплює:

планування робіт з безпечної експлуатації цих об'єктів, їх своєча-сний ремонт і опосвідчення;

призначення навчання й атестація персоналу відповідального забезпечний стан і експлуатацію об' єктів підвищеної небезпеки;

призначення, навчання й атестація виробничого персоналу, об-слуговуючого подібні об' єкти і устаткування;

розроблення відповідних інструкцій;

контроль за станом об' єктів підвищеної небезпеки;

Факторами, які визначають стан об'єктів підвищеної небезпеки, є:

ступінь безпеки конструкцій, будівель, устаткування споруд,приладів;

ступінь безпеки розміщення та експлуатації об'єктів;

соціально-технологічний і психофізіологічний стан обслуговую-чого персоналу.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях у від-повідності до нормативів, встановлених Міністерством охорони здоров'я іМіністерством праці і соціальної політики України, здійснюється за резуль-татами атестації робочих місць і паспортизації їх санітарно-технічного ста-ну.

Оцінка фактичного стану умов праці за ступенем шкідливості та безпе-ки проводиться на основі гігієнічної класифікації умов праці за показникамивадливості та безпечності факторів виробничого середовища, важкості і на-пруженості виробничого процесу.

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається усуненнямпричин виникнення і використання ефективних засобів захисту; вдоскона-ленням устаткування, механізацією і автоматизацією виробничих процесів;вентиляцією, освітленням виробничих приміщень, а також своєчасним за-безпеченням працівників засобами захисту, спеціальним одягом і іншими за-собами індивідуального захисту, встановлення чіткого порядку їх видачі,використання та зберігання.

Оптимальний режим праці і відпочинку для працівників встановлюєть-ся з урахуванням специфіки їх роботи, фізичного і нервово-емоційного на-вантаження, психофізіологічної характеристики праці.

Надання працівникам особливих режимів праці та відпочинку згіднонормативами, встановленими Міністерством праці та соціальної політики,передбачається колективним договором.

Лікувально-профілактичне обслуговування працівників, зайнятих навиконанні робіт з використанням речовин 1-4 класів небезпеки, проводитьсявідповідно нормативним актам з охорони праці.

Організація санітарно-побутового обслуговування повинна передбачатизабезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, їх улашту-вання у відповідності з нормами для тих чи інших виробничих процесів.

Професіональний добір встановлює фізичну і психофізіологічну прида-тність працівників окремих спеціальностей (водій транспортних засобів,крановщик і т.п.) до можливості безпечного виконання робіт.

2.2.3.3. Планування робіт з охорони праці та контроль за їх-

безпекою

Робота з охорони праці здійснюється у відповідності з перспективним іпоточним планів створення безпечних і нешкідливих умов праці, в яких ви-значені задачі підприємству в цілому і окремим структурним підрозділам, атакож керівникам і спеціалістам.

Планування робіт здійснюється на основі:

заходів, які забезпечують досягнення встановлених нормативів безпекипраці, гігієни праці та виробничого середовища;

заходів, передбачених колективним договором;

заходів по усуненню недоліків, виявлених при розслідуванні нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій.

Контроль за станом охорони праці включає:

оцінку рівня небезпечних виробничих факторів(НВФ) і шкідливих ви-робничих факторів(ШВФ) на робочих місцях;

виявлення порушення вимог законів і нормативних актів з охоронипраці;

перевірку усунення раніше виявлених порушень;

перевірку виконання працівником обов'язків з охорони праці;

перевірку виконання планів робіт з охорони праці;

перевірку забезпечення працівників ЗІЗ і ЗКЗ.

Види контролю:

зі сторони органів державного нагляду;

зі сторони служби з охорони праці;

оперативний контроль керівниками і іншими посадовими особами під-приємства;

громадський контроль;

комісія підприємства, уповноваженою працівниками особою з питаньохорони праці.

Оцінка стану охорони праці і результатів профілактичної роботи здійс-нюється за прийнятими на підприємстві показниками. Як джерело вихідноїінформації використовуються: акти про нещасні випадки, звіти про виробни-чий травматизм; матеріали атестації робочих місць, паспорта санітарно-гігієнічного стану умов праці; журнали оперативного контролю за станомохорони праці структурного підрозділу, акти і приписи перевірок стану охо-рони праці.

Узагальнені дані про стан охорони праці і результатів профілактичноїроботи підготовлюються службою охорони праці і підлягаютьобов' язковому розгляду і аналізу на всіх рівнях управління підприємства.

Стимулювання роботи з охорони праці, направлене на підвищення за-цікавленості працівників у забезпеченні безпечних умов праці, здійснюєтьсявідповідно Положенню, існуючому на підприємстві, в якому визначені кон-кретні показники, умови, види і форми заохочення за активну участь і ініціа-тиву в реалізації заходів з підвищення безпеки праці і за роботу без пору-шень правил безпеки, а також заходи впливу на порушників.

2.2.3.4. Методи управління в СУОП

В системі управління охороною праці використовують організаційно-розпорядливі, соціально-психологічні та економічні методи управління.

Організаційно-розпорядливі методи враховують виконання працівни-ками своїх посадових обов' язків з охорони праці, видання та виконання на-казів, розпоряджень і ін. Це методи прямої дії. Будь-який регламентованийдокумент або усний наказ, розпорядження повинні обов' язково виконува-тись. Правомірність, оперативність і силу цих дій визначають відповідні но-рми, правила, стандарти, інструкції та інші нормативні акти. Ефективністьорганізаційно-розпорядливих методів ґрунтується на свідомій дисциплініпрацівників.

Соціально-психологічні методи передбачають: виховну роботу; на-вчання і пропаганду з охорони праці; особистий приклад керівників підроз-ділів, їх відношення до виконання вимог охорони праці; встановлення конт-ролю, підвищення дисципліни; створення здорового психологічного кліматув колективі; моральне стимулювання, застосування адміністративних, дис-циплінарних заходів тощо.

Економічні методи - це управління, з одного боку, з застосуванням ма-теріальних стимулів за плідну роботу щодо поліпшення умов та підвищеннябезпеки праці, з іншого - про впровадження економічних санкцій за пору-шення умов праці.

2.2.3.5. Управління охороною праці на підприємстві

Відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несуть:

керівник (роботодавець) підприємства - за підприємство в цілому;

керівники структурних підрозділів - в в структурних підрозділах;

безпосередні керівники робіт - на робочому місці.

Керівник підприємства повинен визначити і внести до посадових ін-струкцій обов' язки з питань охорони праці для всіх своїх заступників, нача-льників відділів і служб, які йому безпосередньо підлеглі.

Для проведення організаційно-методичної роботи з управління охоро-ною праці та координації діяльності всіх структурних підрозділів відноснозабезпечення на робочих місцях в кожному структурному підрозділі умовпраці відповідно нормативно-правовим актам, дотримання законодавствавідносно прав працівників на підприємстві з кількістю працівників 50 осіб ібільше керівники (роботодавець) підприємства створює службу з охоронипраці у відповідності з Типовим положенням, яка підпорядковується безпо-середньо йому.

На підприємствах, де працює менше 50 працівників, функції службиохорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які маютьвідповідну підготовку.

На підприємствах з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконанняфункції служби охорони праці можуть залучатись сторонні фахівці, які ма-ють відповідну підготовку.

Власник з урахуванням специфіки виробництва, керуючись Типовимположенням, опрацьовує та затверджує Положення про службу охорони пра-ці підприємства.