2.2.3.6 .Основні функції служби охорони праці на підприємстві

магниевый скраб beletage

На службу охорони праці на підприємстві покладено виконання та-ких функцій:

розробка цілісної ефективної програми охорони праці на підпри-ємстві;

оперативно-методичне керівництво охороною праці на підпри-ємстві;

розробка заходів для досягнення нормативів охорони і гігієнипраці;

проведення ввідного інструктажу та контроль за проведенням ін-структажів на виробництві;

забезпечення робітників необхідними інструкціями і норматив-ними документами з питань охорони праці;

паспортизація цехів, робочих місць;

облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань,аварій і підготовка статистичних звітів з питань охорони праці;

розробка поточних і перспективних планів, проведення конкур-сів-оглядів з питань охорони праці;

підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці.

Повноваження служби охорони праці на підприємстві

Служба охорони праці бере участь у:

розслідуванні нещасних випадків і аварій;

формуванні фонду охорони праці та його розподілу;

роботі комісії з охорони праці;

роботі комісії з введення в експлуатацію, переозброєння вироб-ничих об'єктів;

розробці положень, інструкцій та інших нормативних документів;

підготовці проектів, наказів з питань охорони праці.

Служба охорони праці контролює:

дотримання чинного законодавства, нормативних документів і т.п.;

своєчасне проведення інструктажів, занять з охорони праці;

забезпечення робочих спецодягом, харчами і т.п.;

використання праці жінок, неповнолітніх;

проходження медичного огляду.

Служба охорони праці має право:

представляти підприємство у державних та громадських органі-заціях;

відвідувати в будь-який час підрозділи й об'єкти підприємства;

вимагати недопущення до роботи осіб, що не пройшли медогляд,інструктаж;

вносити пропозиції керівнику підприємства стосовно притягнен-ня до відповідальності осіб, що порушують відповідні нормативи з охо-рони праці, та клопотати про заохочення осіб, які беруть активну участьу поліпшенні умов праці та її безпеки.

Комісія з питань охорони праці на підприємстві

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб рішеннямтрудового колективу може створюватись комісія з питань охорони пра-ці. Комісія складається з представників власника, профспілки, спеціалі-стів з охорони праці тощо. Рішення комісії мають дорадчо-рекомендаційний характер.

Загальні збори (конференція) трудового колективу затверджуютьПоложення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке роз-робляється за участю сторін на основі Типового положення.

Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю,міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, По-ложенням про комісію з питань охорони праці підприємства.

Основними завданнями комісії є:

захист законних прав та інтересів працівників у сфері праці;

підготовка рекомендацій власнику та працівникам щодо профі-лактики травматизму, професійних захворювань, практичної реалізаціїдержавної політики з охорони праці на підприємстві;

вироблення пропозицій щодо внесення до колективного догово-ру окремих питань з охорони праці та ін.

Комісія має право:

порушувати питання до власника, профспілки щодо регулюваннявідносин у трудовому колективі у сфері охорони праці та розроблятиузгоджені рішення з конкретних питань праці;

одержувати від служб підприємства необхідну інформацію з пи-тань охорони праці;

здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з пи-тань охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці, виконаннявідповідних програм і колективного договору;

вільного доступу на всі дільниці виробництва та обговорення зпрацюючими питань охорони праці.

Комісія може брати участь у розв'язанні конфліктів, пов'язаних зохороною праці, у розслідуванні нещасних випадків, в обговоренні пи-тань охорони праці з власником, профспілкою.

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадсь-ких засадах.