2.2.4. Навчання та інструктажі з питань охорони праці

магниевый скраб beletage

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» усі працівникипри прийнятті на роботу й у процесі роботи проходять на підприємствіінструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичноїдопомоги потерпілим у разі нещасних випадків, з правил поведінки ваварійній ситуації згідно з Типовим положенням про порядок проведеннянавчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт зпідвищеною небезпекою затвердженою наказом Держохоронпраці від

26.01.2005 р. № 15.

До кола обов'язків власника підприємства входить організація на-вчання, перевірка знань і проведення інструктажу з питань охоронипраці для всіх працівників при прийнятті на роботу й у процесі роботи,в тому числі й у випадках переведення працівника на іншу роботу натому ж підприємстві.

На підприємствах на основі цього Типового положення й з ураху-ванням специфіки виробництва та вимог галузевих нормативних актівпро охорону праці розробляються і затверджуються їх власниками від-повідні положення підприємств та щорічні плани-графіки навчання іперевірки знань працівників з охорони праці, з якими усі вони маютьбути ознайомлені. Відповідальність за організацію цієї роботи на під-приємстві покладається на його власника, а у структурних підрозділах -на керівників цих підрозділів.

Контроль за своєчасним проведенням цих заходів здійснює службаохорони праці або працівник, на якого покладені ці обов'язки власни-ком підприємства.