2.2.4.1. Навчання з питань охорони праці

магниевый скраб beletage

Навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів,курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань інавичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праціпрацівників під час підготовки, перепідготовки, здобуття нової профе-сії, підвищення кваліфікації на виробництві здійснює служба охоронипраці або інші спеціалісти, яким доручена ця робота. У відповідних на-вчальних програмах має передбачатися теоретичне та практичне на-вчання.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там,де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спе-ціальне навчання і не рідше ніж один раз на рік - перевірку знань відпо-відних нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт за-тверджується Держгірпромнаглядом.

Підготовка працівників для робіт з підвищеною небезпекою та пра-цівників, зайнятих на роботах, що потребують професійного добору згідноз Переліком, затвердженим спільним Наказом МОЗ України та Держна-глядохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121, включаючи і роботищодо обслуговування електроустановок, вантажопідіймальних кранів тапосудин, що працюють під тиском, газового господарства, проведенняпідривних робіт тощо, проводиться тільки у навчальних закладах.

У подальшому на виробництві працівники мають проходити попе-реднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці за-лежно від специфіки виробництва й з урахуванням вимог норм та пра-вил безпеки праці для конкретних робіт з підвищеною небезпекою, алене рідше одного разу на рік. Такому навчанню і перевірці знань підля-гають усі працівники, включаючи інженерно-технічних працівників, за-йнятих на вищезазначених роботах. Працівник, який має перерву в ро-боті за професією більше одного року, проходить навчання і перевіркузнань заново.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожеж-ною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (поже-жно - технічний мінімум). Працівники зайняті на роботах з підвищеноюпожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань від-повідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи допочатку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки)проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Посадові особи відповідно до Переліку посад, затвердженого Нака-зом Держгірпромнагяду, до початку виконання своїх обов'язків і пері-одично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань зпитань охорони праці.

Перевірка знань працівників з правил безпеки та інших питань охо-рони праці проводяться за тими нормативними актами, що регламенту-ють безпеку, забезпечення та додержання вимог, які входять до їх служ-бових або трудових обов'язків. При цьому керівний склад центральних імісцевих органів державної виконавчої влади, об'єднань підприємств,керівники структурних підрозділів, які організовують виробничий про-цес, спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знаньцих органів, а також викладачі охорони праці вищих навчальних закла-дів проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці у На-уково-інформаційному та навчальному центрі Держгірпромнагляду.

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підпри-ємстві створюється постійно діюча комісія під головуванням керівникаабо заступника керівника підприємства. До складу комісії входять спе-ціалісти служб охорони праці, юридичної служби та інших виробничо-технічних підрозділів, а також представники органів Держгірпромнаг-ляду і керівного органу профспілкової організації, уповноважені найма-ними працівниками особи, страхові експерти з охорони праці, Фондусоціального страхування від нещасних випадків та професійних захво-рювань України. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовимположенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань хро-ни праці.

Працівникам, які при перевірці знань показали задовільні результа-ти, видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які не пройшли на-вчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці, забороняється. Уразі незадовільної атестації протягом місяця проводиться повторна пе-ревірка знань. Термін збереження протоколів перевірки знань з питаньохорони праці не менше 5 років.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фа-хівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівникана іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує дода-ткових знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці під-приємств, де стався нещасний випадок(професійне отруєння) груповийабо із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позаче-ргове навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку,встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідуваннявстановлено факт порушення ними вимог нормативно - правових актів зохорони праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

Навчання з охорони праці здійснюється на всіх підприємствах, вустановах, навчальних закладах незалежно від форми власності (ст. 18Закону).

Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих на-вчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерстваосвіти від 02.12.98 № 420 „Про вдосконалення навчання з охорони працій безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України", саме:предмета „охорона праці"(професійно-технічні навчальні заклади), на-вчальних дисциплін „основи охорони праці" (вищі навчальні заклади),„охорона праці в галузі" (вищі навчальні заклади), проводиться за типо-вими навчальними планами і програмами з цього предмета і навчальнихдисциплін, які затверджуються спеціально вповноваженим центральниморганом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням із спе-ціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з на-гляду за охороною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці ма-ють передбачатися у навчальних програмах загально технічних і спеціа-льних дисциплін.