2.2.4.2. Інструктажі з питань охорони праці

магниевый скраб beletage

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом прове-дення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановийта цільовий. На прохання працівника може бути проведений додатковий

інструктаж.

Вступний інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасовуроботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство іберуть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують іншіроботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для прохо-дження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охоронипраці або іншим фахівцем відповідно до наказу(розпорядження) по під-приємству, який в установленому Типовим положенням порядку прой-шов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або вприміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням су-часних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібниківза програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням осо-бливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затвер-джуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналіреєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберіга-ється службою охорони праці або працівником, що відповідає за прове-дення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівни-ка на роботу.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосере-дньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або дофізичної особи, яка використовує найману працю;

який переводиться з одного структурного підрозділу підприємствадо іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпо-середню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуаль-но або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструк-ціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуа-льно з окремим працівником або групою працівників, які виконуютьоднотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного ін-структажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені норматив-но-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботода-вцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуван-ням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочо-му місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правовихактів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устатку-вання, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та іншихфакторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів зохорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарнихднів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слу-хачами проводиться під час проведення трудового і професійного на-вчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охо-рони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожежтощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окре-мим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і змістпозапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадкузалежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

при ліквідації аварії або стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформ-люються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим праців-ником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажувизначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі про-водить безпосередній керівник робіт(начальник структурного підрозді-лу) або фізична особа, яка використовує найману працю. Вони завер-шуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомо-гою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечнихметодів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичокщодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи по-запланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться ін-структаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового ін-структажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірказнань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового і цільово-го інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструк-таж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охоро-ни праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажівповинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а вжурналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повто-рного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього перелікуможуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі якихне пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механі-змів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збережен-ням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охоронипраці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і про-фесійного навчання у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.