2.2.5. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

магниевый скраб beletage

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання ви-робничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після те-оретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднімкерівництвом досвідченого фахівця.

Дублювання - самостійне виконання працівником(дублером) про-фесійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого пра-цівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожеж-ного тренувань.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити ста-жування(дублювання), а також тривалість стажування(дублювання) ви-значаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання)залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації праців-ника.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного ін-структажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні підкерівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажу-вання протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не меншешести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, підчас професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною не-безпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами зохорони праці.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У на-казі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказуєтьсяпрізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дуб-лювання).

Керівнику надається право своїм наказом звільняти від проходжен-ня стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за від-повідною професією не менше 3 років або проводиться з одного підроз-ділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому вінпрацюватиме, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкрет-ної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціо-нальних обов'язків працівника, і затверджуються керівником підприєм-ства(структурного підрозділу). Воно здійснюється на робочих місцяхсвого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесістажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю,характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбача-ються функціональними обов'язками цих працівників.

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: закріпитизнання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання,технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

Оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нор-мальних і аварійних умовах;

Засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання таметоди безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог без-пеки праці.

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних ре-зультатах перевірки знань з питань охорони праці нака-зом(розпорядженням) керівника підприємства або керівника структур-ного підрозділу працівник допускається до самостійної роботи, про щоробиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному ви-падку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичка-ми чи отримав незадовільну оцінку з проти аварійних та протипожеж-них тренувань, то стажування(дублювання) новим наказом може бутипродовжено на термін не більше двох змін.