2.2.6. Професійний добір та його медичне забезпечення

магниевый скраб beletage

Під професійним добором розуміють систему заходів, які забезпе-чують відбір осіб, здатних за своїми фізичними, фізіологічними, психоло-гічними та антропометричними даними до участі в тому чи іншому ви-ді трудової діяльності, адекватного реагування на дію факторів середо-вища і виробничого процесу, виявлення високого рівня працездатності.

Проблема професійного добору нині набула особливої гостроти узв'язку з прискоренням суспільного прогресу, змінами соціального,економічного і технічного укладу життя, ускладненням виробництва.Всі ці чинники висувають підвищені вимоги до різних сторін нервово-психічної діяльності людини - швидкості реакції, стійкості уваги, опти-мальної координації рухів, вміння швидко орієнтуватись у складних об-ставинах і знаходити вірне рішення, що є запорукою безпеки праці. Узв'язку з цим у багатьох випадках під час вступу на роботу проводятьсямедичні огляди (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансуваннята організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу)і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів праців-ників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпеч-ними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За ре-зультатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавецьповинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здо-ров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавствомза відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я пра-цівника. Порядок проведення медичного огляду визначається МОЗУкраїни за узгодженням Держгірпромнагляду.

Професійний добір здійснюється на підставі наказу Держнаглядо-хоронпраці від 23 вересня 1994 р. про затвердження Переліку робіт, де єпотреба у професійному доборі.

Специфіка роботи особового складу ОВС знайшла своє відобра-ження в окремих пунктах зазначеного переліку. Це, зокрема:

роботи, пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів;

роботи на вибухо- і вогненебезпечних виробництвах;

роботи, виконання яких передбачає в окремих випадках застосу-вання вогнепальної зброї;

аварійно-рятувальні роботи і роботи з гасіння пожежі;

роботи, пов'язані з нервово-емоційною напругою.

Працівники підрозділів ОВС мають перебувати у постійній готов-ності до дій, протистояння злочинцям, тому одним з напрямків їх інди-відуальної безпеки є вміння ефективно користуватись вогнепальноюзброєю. Відтак, усі, кому доручається носіння зброї, повинні перевіря-тися за такими психофізіологічними показниками професійного добору:

швидкість сенсомоторної реакції;

реакція на об'єкт, що рухається;

концентрація уваги та швидкість її переключення;

емоційна стійкість і відчуття тривоги;

агресивність;

фізичні якості (сила, витривалість тощо).

Наявність або відсутність визначених якостей має встановлюватисяу результаті обов'язкового медичного огляду як при прийнятті на робо-ту (попереднього), так і у процесі роботи (періодичного).

Періодичність проведення медичних оглядів регламентується умо-вами праці, впливом шкідливих і необхідних факторів на працюючого.Наприклад, при перевищенні допустимого рівня шуму на 10 дБ оглядпроводиться один раз на три роки; при перевищенні на 11-20 дБ - одинраз на два роки, а при перевищенні понад 20 дБ - один раз на рік.

Працівники ОВС проходять обов'язковий медичний огляд щорічно.