ВІД АВТОРІВ

магниевый скраб beletage

Праця - це цілеспрямована діяльність, у процесі якої людина, ви-користовуючи спеціальні знаряддя: різноманітні інструменти, прилади,устаткування, машини тощо, впливає на природу з метою виробництваматеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

Праця має особливий характер і потребує певної організації. З фі-зіологічної точки зору, це витрати фізичної і розумової енергії людсь-кого організму. Праця є необхідним і корисним процесом, за якого,проте при певних обставинах, людина може піддаватися дії небезпеч-них і шкідливих факторів виробничого процесу, що негативно відбива-ється на її здоров'ї. Проблеми створення безпечних і нешкідливихумов праці мають таку ж давню історію, як й історія людства. Однаксьогодні вони набувають особливого значення, адже ціна кожної аваріїістотно зростає. Статтею 3 Конституції України людина та її здоров'яоголошені найбільшою цінністю держави.

Україна приділяє велику увагу питанням охорони життя і здоров'ясвоїх громадян, створенню безпечних умов праці роботодавцями та ке-рівниками підприємств, установ і організацій, проте кількість нещаснихвипадків, що трапляються на виробництві або у ході виконання службо-вих обов'язків, залишається дуже великою. Так, на виробництві щоден-но травмуються у середньому 160 осіб, з них понад 20 стають інваліда-ми, а 4-5 - гинуть.

Діяльність ОВС щодо охорони громадського порядку, забезпечен-ня громадської безпеки і боротьби зі злочинністю носить різнобічний,багатогранний характер. Здебільшого вона не є прогнозованою та пе-редбачуваною і залежить від екстремальних умов, які можуть виникну-ти як на окремих об'єктах, у населених пунктах, так й у ході припинен-ня конкретних правопорушень. Особливо це є характерним для тепері-шнього довготривалого перехідного періоду, який негативно впливає наефективність роботи державних інституцій, призводить до загостренняекономічної кризи, кримінальної обстановки, зростання злочинності в їїнайбільш агресивних формах.

Результати практичної діяльності підрозділів органів внутрішніхсправ України свідчать, що заходи забезпечення безпеки особовогоскладу під час виконання оперативно-службових завдань не відповіда-ють вимогам сучасності: від 7 до 12% працівників зазнають тяжких фі-зичних та психічних травм під час виконання службових обов'язків,щорічно отримують поранення 1200-1300 працівників, у т.ч. 20-25 гине.

Право на життя і діяльність в умовах, що відповідають вимогамбезпеки, на охорону здоров'я та медичну допомогу надане працівникам

органів внутрішніх справ (як і всім громадянам) Конституцією України.

Покращенню стану охорони праці в органах внутрішніх справсприятиме впровадження у навчальний процес вищих навчальних за-кладів дисципліни «Охорона праці», яка матиме на меті: формування умайбутніх фахівців необхідного рівня знань та вмінь з правових й орга-нізаційних питань охорони і гігієни праці, виробничої санітарії, технікибезпеки; забезпечення особистої безпеки працівників ОВС у ході вико-нання ними службових обов'язків; активної позиції щодо практичноїреалізації принципу пріоритетності життя та здоров'я людини відноснорезультатів виробничої діяльності.

Для більш ефективної реалізації навчальної програми з дисциплі-ни «Охорона праці» при підготовці висококваліфікованих фахівців увищих навчальних закладах МВС України і створений даний підручник.

Підручник написано відповідно до програми, затвердженої Мініс-терством освіти і науки України. При його підготовці підручника буввикористаний досвід викладання курсу «Охорона праці. Охорона праціу галузі».

Щиро дякуємо рецензентам - професорам Р.І. Сибірній і К.В. Ан-тонову та начальнику Інспекції державного нагляду з охорони праці вУМВС у Дніпропетровській області Ю.В. Мальченку - за цінні порадита зауваження, а також висловлюємо глибоку вдячність усім, хто допо-магав готувати рукопис і видавати підручник.

Автори будуть вдячні за висловлені зауваження і побажання щодопокращення змісту підручника, послідовності викладення матеріалу таякості його оформлення.

РОЗДІЛ 1ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ