2.2.7. Медичний огляд в органах внутрішніх справі внутрішніх військах МВС України

магниевый скраб beletage

Медичний огляд проводиться згідно з пунктом 1.2 Положення продіяльність військово-лікарських комісій в системі МВС України з метоювизначення:

придатності кандидатів за станом здоров'я, фізичним розвиткомі психофізіологічними особливостями до служби в ОВС;

придатності за станом здоров'я, фізичним розвитком кандидатівдо вступу на навчання до навчальних закладів МВС України;

придатності за індивідуальними психофізіологічними особливо-стями кандидатів, які вступають на навчання в навчальні заклади систе-ми МВС, що готують спеціалістів служби ДАІ;

придатності за станом здоров'я курсантів і слухачів до подаль-шого навчання в навчальних закладах МВС;

придатності за станом здоров'я до військової служби військово-службовців внутрішніх військ (Положення про військово-лікарську екс-пертизу та медичний огляд у Збройних Силах України);

причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, ка-ліцтв, характеру і давності наявних наслідків тілесних ушкоджень у осіб(теперішніх і колишніх) рядового і начальницького складу і військовос-лужбовців з виконанням службових обов'язків чи обов'язків військовоїслужби;

вирішення необхідності тривалого лікування і медичного нагля-ду осіб рядового й начальницького складу, військовослужбовців та чле-нів їх сімей, а також з інших причин, передбачених Порядком прове-дення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовос-лужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВСУкраїни.

Постанови виносяться військово-лікарськими комісіями (ВЛК).

Направлення на медичний огляд здійснюють відповідні підрозділи пороботі з особовим складом ОВС, командири і начальники штатів частинвнутрішніх військ МВС України. У направленні на медичний огляд маютьбути чітко вказані мета і питання, які підлягають розгляду на ВЛК.

ВЛК працюють на базі лікувально-профілактичних установ ОВС.Перегляд їх постанов можуть здійснювати лише вищі за статусом ВЛКвідповідно до Положення.

Висновок лікувального закладу, лікарів-спеціалістів і консультантівє додатковим матеріалом для винесення ВЛК експертної постанови.

2.2.8. Державний нагляд і громадський контрольза охороною праці

Для дотримання законодавчих та нормативних актів на підприємст-вах, контролю за їх виконанням створено систему державного нагляду ігромадського контролю за охороною праці (ст. 38-41 Закону).