2.2.8.2. Громадський контроль за охороною праці : Охорона праці в органах внутрішніх справ : B-ko.com : Книги для студентів

2.2.8.2. Громадський контроль за охороною праці

Громадський контроль за охороною праці здійснюють трудові колек-тиви через вибраних ними уповноважених і профспілки (ст. 41 Закону).

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці відпові-дно до типового положення мають право безперешкодно перевіряти ви-конання вимог з охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду влас-нику пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів зпитань безпеки і гігієни праці.

Професійні спілки здійснюють контроль за дотриманням власника-ми законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, виконан-ням відповідних програм і зобов'язань за колективними договорами.