2.2.9. Порядок здійснення державного наглядуза охороною праці на об'єктах МВС

магниевый скраб beletage

Державний нагляд на об'єктах МВС, де працюють особи за трудо-вими договорами, здійснюється згідно з Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 27 листопада 1993 р. за № 963 «Про внесення змін до Поло-ження про Державний комітет України по нагляду за охороною праці».

Між МВС України і Державним комітетом України по нагляду заохороною праці (правонаступник - Держгірпромнагляд) діє Угода, згід-но з якою Держгірпромнагляд здійснює нагляд за охороною праці наоб'єктах Міністерства внутрішніх справ, де застосовується праця осіб,які працюють за трудовими договорами (на підприємствах, в установах,організаціях органів внутрішніх справ та у військових частинах військвнутрішньої та конвойної охорони).

Перелік таких органів внутрішніх справ надається територіальнимуправлінням Держгірпромнагляд згідно з діючим режимом секретностіначальниками ГУМВС України в Криму, м. Києві і Київській області,УМВС України в областях і м. Севастополі та командирами з'єднань івійськових частин. В органах внутрішніх справ, де працюють особи затрудовими договорами, Держгірпромнагляд забезпечує нагляд за:

дотриманням у процесі трудової діяльності вимог законодавчихта інших нормативних актів, які регламентують безпеку і гігієну праціта стан виробничого середовища;

технічним станом і відповідністю вимогам нормативних актівпро охорону праці діючих технологій, обладнання, машин, механізмів,транспортних засобів, устаткування, що використовує електро- і тепло-ву енергію, нафтопродуктопроводів і нафтопродуктосховищ, установок,де використовується хлор і аміак у цивільних галузях тощо;

експлуатацією житлово-комунального і побутового господарст-ва, систем тепло- та водопостачання і водовідведення будівель;

своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншимизасобами індивідуального захисту й утримання їх відповідно до чиннихнормативних актів;

роботою служб або підрозділів охорони праці щодо створеннябезпечних і нешкідливих умов праці;

відповідністю вимогам нормативних актів порядку і строків пе-ревірки знань з охорони праці у членів постійно діючих комісій органів

внутрішніх справ;

додержанням вимог законодавчих та інших нормативних актівпро охорону надр при веденні робіт щодо розробки родовищ твердих,рідких і газоподібних корисних копалин;

забезпеченням раціонального використання мінеральних ресур-сів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наяв-них корисних компонентів;

реєстрацією об' єктів газового комплексу та контроль за своєчас-ним і якісним проведенням технічного огляду цих об' єктів;

видачею дозволів на виготовлення, монтаж, ремонт і реконстру-кцію, налагодження та експлуатацію устаткування та технологічнихоб' єктів газового комплексу, а також на використання військової таспеціальної техніки й обладнання у народному господарстві.

Держгірпромнагляд очолює проведення спеціального розслідуван-ня групових нещасних випадків зі смертельними наслідками, що стали-ся з особами, які працюють за трудовими договорами, а також прове-дення експертизи проектної документації на виготовлення, ремонт, ре-конструкцію, налагодження і монтаж об' єктів котлонагляду та підйом-них споруд, які будуть застосовуватися у народному господарстві, за-безпечує участь своїх представників у роботі комісій з прийому дослід-них зразків цих споруд і об'єктів.

Згідно з угодою МВС України забезпечує на своїх об'єктах, де пра-цюють особи за трудовими договорами, додержання вимог ЗаконуУкраїни «Про охорону праці», створення безпечних умов праці, від-шкодування шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров' я підчас виконання ними трудових обов'язків, розробку комплексних про-грам щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се-редовища і узгодження їх з органами Держгірпромнагляду.

Міністерство внутрішніх справ здійснює технічний нагляд за без-печною експлуатацією і технічним станом підйомних споруд, парових іводогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводівдля пари і гарячої води. При цьому технічний нагляд за цим устатку-ванням, що виготовляється підприємствами (у тому числі закордонни-ми), здійснюється тільки за умови, що воно замовлялось МВС України.Міністерство також стежить за безпекою і технічним станом будівель іспоруд та здійснює реєстрацію, технічний огляд і випробування посу-дин, що працюють під тиском, котельних установок, трубопроводів дляпари і гарячої води, підйомних споруд.

На Міністерство покладено також експертизу проектів виробничихоб' єктів, де можливе використання праці осіб, з якими укладено трудовідоговори, розслідування та облік нещасних випадків, професійних за-хворювань і аварій, що сталися в органах внутрішніх справ з названимиособами, а також проведення аналізу травматизму, подання звітів простан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умо-вах та про травматизм на виробництві за затвердженими Міністерствомстатистики формами.

МВС розробляє і погоджує з Держгірпромнагляду відомчі нормати-вні акти про охорону праці, які застосовуються на об' єктах, де працю-ють особи за трудовими договорами.

Приписи посадових осіб органів Держгірпромнагляду щодо усу-нення порушень та недоліків з питань охорони праці на об' єктах МВС єобов'язковими до виконання.

Допуск державних інспекторів і посадових осіб системи Держгірп-ромнагляду в органи внутрішніх справ, що підлягають перевірці, здійс-нюється згідно із встановленим МВС порядком.

МВС також забезпечує участь своїх представників органів техніч-ного нагляду та охорони праці в атестації членів постійно діючих комі-сій органів внутрішніх справ.

Органи технічного нагляду МВС України мають право видавати до-зволи на:

проведення підривних робіт і придбання вибухових речовин;

виготовлення підйомних споруд й об' єктів котлонагляду в разі їхзастосування у народному господарстві;

випробування балонів, що працюють під тиском, зі скрапленим істиснутим газом (відтиск клейма у вигляді арифметичного дробу, у чи-сельнику - літери алфавіту, у знаменнику - число одинадцять);

право експлуатації підйомних споруд і об' єктів котлонагляду(посвідчення).

Таким чином, Угода між Державним комітетом нагляду за охоро-ною праці і МВС є чинним документом, який забезпечує охорону праціна об'єктах органів внутрішніх справ.22.9.1.Положення про службу державного наглядуза охороною праці системи МВС України

Положення про службу державного нагляду за охороною праці сис-теми МВС України розроблене відповідно до Закону України «Про охо-рону праці», Постанови Верховної Ради України № 244/95 «Про Держав-ний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах,організаціях, у військових частинах військових формувань та органіввнутрішніх справ і Служби безпеки України», інших документів і затвер-джене наказом МВС України від 10 листопада 2003 р. № 1338. Згідно зцим Положенням служба державного нагляду за охороною праці системи

МВС України реалізує державну політику в галузі охорони праці в орга-нах і підрозділах внутрішніх справ, у з' єднаннях і військових частинахвнутрішніх військ, у навчальних закладах системи МВС України (далі -підрозділи внутрішніх справ), здійснює державний нагляд і внутрішньо-відомчий контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативнихактів з питань безпечного ведення робіт і охорони праці особами рядово-го та начальницького складу органів внутрішніх справ, курсантами таслухачами навчальних закладів системи МВС України, а також особами,які працюють за трудовим договором (контрактом), проходять практикуабо залучаються до праці в підрозділах ОВС.

Служба державного нагляду за охороною праці системи МВС Укра-їни у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, ука-зами Президента, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів,державними і відомчими нормативними актами про охорону праці.

До служби державного нагляду за охороною праці системи МВСУкраїни належать:

Відділ державного нагляду за охороною праці Головного штабуМВС (далі - Відділ);

Інспекція державного нагляду за охороною праці ГУМВС Укра-їни в Автономній Республіці Крим, місті Києві й Київській області,УМВС України в областях і місті Севастополі (далі - інспекції ГУМВС,УМВС України).

Відділ є структурним підрозділом Головного штабу МВС України івиконує функції головного підрозділу державного нагляду за охороноюпраці системи МВС України. Начальник Відділу та його заступник при-значаються на посаду і звільняються з неї наказом першого заступникаміністра.

Інспекції ГУМВС, УМВС України є самостійними підрозділами йочолюються начальниками, які з питань державного нагляду за охоро-ною праці підпорядковуються начальникові відділу, а з інших питаньслужбової діяльності - першому заступнику начальника ГУМВС,УМВС України.

Працівники служби державного нагляду за охороною праці системиМВС України допускаються до самостійної інспекторської діяльності піс-ля проходження стажування і складання іспитів у встановленому порядку.

Посадові особи служби державного нагляду за охороною праці сис-теми МВС України є державними інспекторами з нагляду за охороноюпраці, вони мають відповідне посвідчення встановленого зразка, а такожприпис керівництва МВС України на право інспектування й особистийштамп із зазначенням посади. Рішення державних інспекторів, прийнятів межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма посадо-вими особами підрозділів ОВС. Ці приписи може скасувати в письмовійформі лише посадова особа, якій підпорядкована відповідна службадержавного нагляду МВС України.

Служба державного нагляду за охороною праці системи МВС ви-конання своїх основних завдань здійснює у підрозділах органів внутрі-шніх справ незалежно від їх підпорядкованості в межах території, щообслуговується. При цьому керівники цих підрозділів зобов'язані спри-яти працівникам служби державного нагляду за охороною праці під часвиконання ними службових обов'язків, а також надавати необхідні дляінспекторської діяльності відомості з питань державного нагляду заохороною праці, транспортні засоби, службові приміщення, інструмент,устаткування, спецодяг.