2.2.9.2.Завдання та функції служби державного наглядуза охороною праці системи МВС

магниевый скраб beletage

На службу державного нагляду за охороною праці МВС Українипокладені такі завдання:

комплексне управління охороною праці в системі МВС України;

організація і здійснення державного нагляду в системі МВСУкраїни. Це, зокрема, дотримання вимог щодо безпечного ведення робітпід час виготовлення, ремонту, монтажу та експлуатації устаткування,що працює під тиском, парових і водонагріваючих котлів, вантажопі-діймальних кранів і ліфтів та пасажирських канатних доріг в підрозді-лах, додержання вимог законодавчих і нормативних актів щодо безпеки,гігієни праці, виробничої санітарії під час виконання робіт персоналомпідрозділів ОВС;

організація і здійснення внутрішньовідомчого контролю за до-триманням вимог охорони праці особами, що працюють за трудовимидоговорами (контрактами) в підрозділах ОВС.

Для вирішення поставлених завдань підрозділи служби державногонагляду, згідно з Положенням, наділяються такими функціями:

- Відділ:

опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороноюпраці в ОВС у взаємодії з Держгірпромнаглядом та його територіальни-ми органами;

координує та контролює роботу служб охорони праці підрозділівОВС та здійснює методичне керівництво цими службами;

організовує і здійснює внутрішньовідомчий контроль за дотри-манням вимог охорони праці особами, що працюють за трудовими до-говорами (контрактами) в підрозділах ОВС;

здійснює державний технічний нагляд та контроль за допускомдо роботи у встановленому порядку посадових осіб і спеціалістів підко-нтрольних об'єктів, за діяльністю постійно діючих екзаменаційних ко-місій ОВС з перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з техніки без-пеки та охорони праці;

аналізує причини та здійснює контроль за реалізацією заходів зпрофілактики аварій, виробничого травматизму, професійних захворювань;

погоджує програми навчання за курсами «Безпека життєдіяльно-сті», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», що виклада-ються в навчальних закладах системи МВС України;

бере участь у роботі постійно діючих екзаменаційних комісій зперевірки знань щодо аварій та нещасних випадків, у розгляді питань,що дають право на пільги і компенсації персоналу згідно з чинним за-конодавством, у роботі приймальних комісій з питань прийняття в екс-плуатацію нових і реконструйованих об'єктів будь-якого призначення, урозгляді технічних завдань та умов щодо виготовлення нової технікиспеціального і військового призначення, засобів індивідуального захис-ту за замовленням МВС України, а також у роботі комісій з прийманнядослідних зразків цієї техніки та засобів індивідуального захисту;

розробляє проекти наказів, інформаційних листів, методичнихвказівок, відомчих нормативних актів з питань державного технічногонагляду, інспекторської діяльності, умов експлуатації та утримання усправному стані підконтрольних об'єктів;

надає допомогу підрозділам ОВС у пропаганді безпечних і не-шкідливих умов праці та використанні вітчизняного і закордонного до-свіду з цих питань, забезпеченні працюючих правилами, стандартами,нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами,у проведенні атестації робочих місць;

контролює дотримання чинного законодавства, нормативнихактів з охорони праці у підрозділах ОВС, відповідність вимогам норма-тивних актів з техніки безпеки стану техніки, технологічних процесів,засобів захисту працюючих, своєчасне проведення навчання та інструк-тажів, перевірку знань з охорони праці;

розглядає звіти про діяльність підпорядкованих служб дер-жавного нагляду за охороною праці системи МВС України, оцінює їхроботу та погоджує річні плани роботи на наступний рік;

- Інспекція:

1) організовує та проводить державний технічний нагляд, держав-ний нагляд та внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці вмежах своєї компетенції, а за погодженням з Відділом - забезпечує вза-ємодію з Держгірпромнаглядом України чи його територіальними орга-нами, з аварійно-рятувальними формуваннями;

розглядає технічну документацію підконтрольних об'єктів навідповідність чинним нормативним актам перед поданням їх до Відділу;

надає до Відділу інформацію про аварії і нещасні випадки, щосталися на підконтрольних об'єктах, проводить у встановленому поряд-ку розслідування аварій та нещасних випадків, аналізує причини ава-рійності та виробничого травматизму і контролює виконання заходівщодо їх попередження;

подає до Відділу для погодження річні плани роботи і звіти пророботу;

бере участь у роботі постійно діючих екзаменаційних комісійОВС з перевірки знань посадових осіб і спеціалістів, які мають відно-шення до проектування, виготовлення, ремонту, монтажу та експлуата-ції підконтрольних об'єктів, а також кваліфікаційних комісій з атестаціїперсоналу, який обслуговує підконтрольні об'єкти;

надає методичну допомогу галузевим службам ОВС з питаньорганізації технічного нагляду, утримання та експлуатації підконтро-льних об'єктів, а також перевіряє ці служби з організації роботи щодоохорони праці;

розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення рівня безпе-ки, гігієни праці виробничого середовища в підрозділах ОВС;

організовує навчання працівників служб охорони праці підрозді-лів ОВС;

проводить реєстрацію вантажних та інших технологічних транс-портних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-шляховіймережі загального користування, а також здійснює контроль за їх техні-чним станом.

2.2.9.3. Права й обов'язки інспекторів служби державногонагляду за охороною праці системи МВС

Інспектори служби державного нагляду за охороною праці системиМВС мають право:

представляти МВС, ГУМВС, УМВС України в державних тагромадських установах під час розгляду питань державного нагляду заохороною праці;

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти,структурні підрозділи органів внутрішніх справ для перевірки дотри-мання законодавства про охорону праці, одержувати від посадових осібпідрозділів ОВС необхідні пояснення, матеріали та інформацію з цихпитань;

зупиняти експлуатацію підконтрольних об'єктів виробництв,дільниць, машин, устаткування та інших засобів виробництва з їх одно-часним опломбуванням у разі порушень, які створюють загрозу життю

або здоров'ю працюючих;

перевіряти стан безпеки, гігієни праці виробничого середовищана об'єктах підрозділів ОВС, видавати керівникам перевіреного підроз-ділу обов'язковий для виконання припис;

видавати керівникам підрозділів, що ведуть проектування, ви-готовлення, ремонт та монтаж підконтрольних об'єктів, обов'язкові длявиконання приписи щодо усунення конструктивних недоліків у вигото-вленні, ремонті та монтажі устаткування, що знижують безпеку йогоексплуатації, і контролювати виконання цих приписів;

призначати у необхідних випадках проведення технічної експе-ртизи підконтрольних об'єктів із залученням спеціальних організацій, атакож брати участь у підготовці висновків за матеріалами експертизи;

вимагати від керівників підрозділів ОВС відсторонення від ро-боти працівників, які не пройшли необхідного медичного огляду, на-вчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допускудо відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

вносити керівникам підрозділів ОВС пропозиції про притяг-нення до відповідальності, усунення від виконання службовихобов'язків, а у разі необхідності - про звільнення в установленому по-рядку з посади працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть участь упідвищенні рівня безпеки праці та поліпшенні її умов.

Працівники служб державного нагляду за охороною праці системиМВС зобов'язані приймати рішення згідно з вимогами чинного законо-давства з охорони праці, належним чином виконувати свої функціона-льні обов'язки.

Вони несуть персональну відповідальність за достовірність і своє-часність звітів з охорони праці та якість проведення розслідування не-щасних випадків (у тому числі поранень), професійних захворювань,аварій.