2.2.10. Обов'язки і права працівників ОВСз питань безпеки праці

магниевый скраб beletage

Працівники ОВС, згідно із законом «Про міліцію», мають визначеніобов'язки і права з питань, що стосуються безпеки, охорони здоров'я іпраці. У статті 10 Закону зазначено, що до обов'язків міліції належать:

- повідомлення відповідних державних органів і громадськихоб'єднань про аварії, пожежі, стихійні лиха та інші надзвичайні ситуа-ції, вжиття невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, порятункулюдей і надання їм допомоги;

участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епі-зоотій.

У статті 11 серед прав міліції зазначені й такі:

обмеження чи заборона у випадку затримки злочинців, при ава-ріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'юлюдей, руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і авто-мобільних шляхів; зупинка транспортних засобів у разі порушення пра-вил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну неспра-вність транспорту, проведення технічного огляду автотранспорту;

відвідування підприємств, установ та організацій для виконанняконтролю і профілактичних функцій щодо гарантування безпеки доро-жнього руху;

огляд за участю адміністрації підприємств, установ й організаційприміщень, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові, наркотичні тасильнодіючі хімічні, отруйні та радіоактивні речовини і матеріали з ме-тою перевірки додержання правил поведінки з ними.

Згідно з «Переліком робіт з підвищеною небезпечністю», затвер-дженим Держнагладохоронпраці України 30.11.1993 р., серед інших пе-редбачені і такі роботи, які покладаються, як правило, на працівниківміліції:

аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повенями(п. 72);

робота в індивідуальних засобах захисту (п. 118).

Для ефективного, на високому рівні виконання покладених на мі-ліцію обов'язків з охорони праці і безпеки життєдіяльності її працівни-ки повинні:

а)         знати:

законодавчі акти, правила, положення з охорони праці;

перелік небезпечних і шкідливих факторів та ступінь їх небезпе-чності для людини;

техніку безпеки, у т.ч. електробезпеку та пожежну безпеку;

основні напрямки зниження травматизму, професійних захворю-вань та загибелі людей під час проходження служби в ОВС.

б)         вміти:

користуватися правилами техніки безпеки, гігієни праці і вироб-ничої санітарії;

проводити інструктажі з охорони праці;

виявляти, оцінювати і своєчасно попереджати дію шкідливих інебезпечних факторів;

оцінювати обстановку і приймати рішення щодо попередження

пожежно- і вибухонебезпечних ситуацій;

надавати першу допомогу потерпілим від нещасних випадків,стихійних лих;

правильно діяти під час виконання службових обов'язків та увипадку екстремальних ситуацій.

2.2.11.Економічні методи управління охороною праці