2.2.11.1. Фінансування охорони праці

магниевый скраб beletage

Чинним законодавством передбачено, що фінансування охорони пра-ці здійснюється роботодавцем, але фінансування профілактичних заходів зохорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональнихпрограм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійнимзахворюванням, передбачається поряд з іншими джерелами фінансування,визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах.

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб,які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлятьне менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати наохорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах істановлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

Серед стимулюючих заходів, передбачених Законом, слід відзначити:

визначення можливості запровадження пільгового оподаткуван-ня цільових витрат на заходи щодо охорони праці;

започаткування принципів диференціації внесків на державнесоціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та проф-захворювань із застосуванням заохочувальних тарифів для підприємствз належною організацією роботи і високим рівнем охорони праці (і на-впаки - збільшення тарифів для підприємств з незадовільним станомумов і безпеки праці);

заходи індивідуального заохочення працівників за активну робо-ту та ініціативу у вирішені проблем охорони праці (повинні відобража-тися у колективному договорі і включати підвищення розміру заробіт-ної плати, призначення премії, в тому числі запровадження спеціальнихпремій за досягнення в галузі безпеки праці, разових за конкретно вико-нану роботу, винахідництво і раціоналізаторські пропозиції; різні видиморального заохочення).

Кошти фонду охорони праці підприємства використовуються лише навиконання комплексних заходів, забезпечуючи досягнення встановлених но-рмативів з охорони праці, узгоджених з місцевими органами Держгірпромна-гляду, а також на подальше підвищення рівня охорони праці на виробництві.

Ці кошти повинні витрачатись на ремонтні й інші роботи, пов'язані зпідтримкою основних фондів (включаючи інженерно-технічні засоби безпе-ки; засоби колективного та індивідуального захисту працюючих) в належно-му технічному стані, на придбання спецодягу, молока, мийних засобів; на-дання передбачених пільг і компенсацій працюючим, упорядкованість таозеленення території, а також на природоохоронні заходи.

Витрачати кошти, передбачені на заходи по охороні праці, на інші цілізабороняється (ст. 162 КЗпП).

Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичноїчи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найманупрацю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці,що затверджується Кабінетом Міністрів України.