2.2.11.2. Застосування матеріальних і моральних стимулів охо-рони праці

магниевый скраб beletage

У підвищенні організаційного рівня роботи з охорони праці, мобілізаціїколективів і керівників виробничих підрозділів на своєчасне та якісне вико-нання заходів, передбачених планами робіт, важливе значення має матеріа-льне і моральне стимулювання.

Стимулювання діяльності з охорони праці направлене на підвищення за-цікавленості працівників у забезпеченості здорових і безпечних умов праці.Стимулювання передбачає як матеріальні і моральні заохочення, так і стяг-нення за невиконання покладених на конкретну особу обов' язків відноснобезпеки праці або порушень вимог щодо охорони праці. До числа заохочува-льних заходів належать премії, винагороди за виконану конкретну роботу,винахідництво і раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці тощо.

Згідно Закону України "Про охорону праці" до працівників можуть за-стосовуватись будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійс-ненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Ви-ди заохочень визначаються колективним договором, угодою.

Власник або уповноважений ним орган зобов' язаний вживати заходівщодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впрова-дження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки засобів механі-зації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду зохорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря увиробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромі-нювання і таким чином ефективно профілактувати травмованість, професій-ну захворюваність та аварійність на виробництві.

На випадок незабезпечення вимог щодо охорони праці роботодавецьсплачує страховий тариф у збільшеному розмірі на соціальне страхування віднещасного випадку на виробництві і професійних захворювань. І, навпаки,при належному стані охорони праці страховий тариф зменшується.

На кожному підприємстві, організації, установі повинні функціонуватисистеми матеріального заохочення трудових колективів за роботу без травм.Матеріальне заохочення за підвищення рівня охорони праці здійснюється уформі премій, підвищення надбавок за високу професійну майстерність, під-вищення розряда (для робочих), підвищення окладу (для посадових осіб іспеціалістів), а також нагородження подарунками, виділенням пільгових пу-тівок в санаторії, дома відпочинку і т.п.

Матеріальні санкції за недотримання норм і вимог охорони праці здійс-нюється шляхом часткового або повного позбавлення надбавок, переведенняна нижче оплачувану роботу і ін.

Моральне заохочення працівників за досягнення в забезпеченні охоронипраці здійснюється шляхом нагородження почесними грамотами, занесенняна дошку пошани, присвоєння почесних звань тощо.

Розроблення системи стимулювання охорони праці, аналіз та оцінка їїефективності здійснює служба охорони праці при участі представників проф-спілки, служби оплати праці та інших служб підприємства, організації, уста-нови.

Система стимулювання покращення умов і безпеки праці на виробницт-ві орієнтується на наступні показники:

зниження рівня виробничого травматизму;

зниження рівня професійних захворювань;

зниження кількості аварій;

зниження кількості порушень норм і вимог з охорони праці;

зниження кількості штрафів і виплат через них;

своєчасність виконання програм і планів, зобов'язань з охорони праці вколективному договорі; інші показники.

За порушення нормативних актів з охорони праці, невиконання розпоря-джень посадових осіб державного нагляду з питань технічної безпеки, гігієнипраці і виробничого середовища підприємства, організації, установи можутьпритягатись органами державного нагляду за охороною праці до сплатиштрафів.