1.1. Охорона праці, її предмет, об'єкт, методологічні основи

магниевый скраб beletage

Охорона праці - як галузь людської діяльності — це система пра-вових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова-них на збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесіїї трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення без-печних умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої таефективної працездатності.

Охорона праці як соціально-технічна дисципліна вивчає теоре-тичні та практичні питання безпеки праці, запобігання виробничомутравматизму, професійним захворюванням і отруєнням, аваріям (ката-строфам), пожежам і вибухам на виробництві. Вона вивчається з ме-тою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань таумінь з правових й організаційних питань охорони та гігієни праці,виробничої санітарії, техніки безпеки, а також активної позиції щодопрактичної реалізації головного принципу Конституції України -пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників відносно ре-зультатів виробничої діяльності.

Предметом охорони праці як галузі знання є умови праці, аоб'єктом її дослідження виступає виробнича система, яка включає лю-дину, машину (виробниче устаткування) та середовище, в якому здійс-нюється виробничий процес.

Методологічною основою охорони праці є системний підхід довивчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування сис-теми «людина - машина - середовище», аналізу фізичних, хімічних, біо-логічних, психологічних та соціальних факторів безпеки виробничогопроцесу та його організаційного і правового забезпечення.

Структура охорони праці як навчальної дисципліни зображена нарис. 1.

Міждисциплінарний характер охорони праці зумовлює використан-ня нею методів різних наук: статистики - для аналізу та прогнозуваннянещасних випадків, професійних захворювань й аварій; економіки - дляобґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці; фізики, хімії, біо-логії - для вивчення параметрів мікроклімату, наявності шкідливих інебезпечних факторів виробничого середовища, встановлення їх грани-чно допустимого рівня та ін. Охорона праці не тільки застосовує зако-нодавчу базу з проблем галузі, але і творчо збагачує та адаптує її до но-вітніх технологій та устаткування у нових економічних умовах.