2.2.13. Розслідування та облік нещасних випадків,професійних захворювань і аварій2.2.13.1. Вимоги щодо розслідування та обліку нещасних випадків у системі МВС України

магниевый скраб beletage

І           Г          vy         vy         *          Vy Vy

Про кожний нещасний випадок працівник, який його виявив, абосам потерпілий повинен негайно повідомити безпосередньо керівникапідрозділу і вжити заходів до надання допомоги потерпілому.

Керівник повинен терміново організувати медичну допомогу поте-рпілому, повідомити про випадок свого керівника і інспекцію держав-ного нагляду за охороною праці при ГУМВС, УМВС. Якщо цепов язане з пожежею - повідомити пожежні органи, а при гостромупрофесійному захворюванні (отруєнні) - СЕС системи МВС України,зберегти обстановку місця потерпілого, а також вжити заходів щодо не-допущення подібних випадків.

У разі нещасного випадку з працівником ГУМВС, УМВС чи відділуцентрального апарату МВС керівник зобов'язаний повідомити про цеВідділ державного нагляду за охороною праці МВС України.

Лікувально-профілактичний заклад системи МВС про кожне звертан-ня потерпілого з посиланням на нещасний випадок повинен протягом до-би повідомити керівника підрозділу, а в разі виявлення гострого захворю-вання або отруєння - СЕС системи МВС за відповідною формою.

Керівник підрозділу, де стався нещасний випадок, крім випадків зісмертельним наслідком та групових випадків травматизму, наказом аборозпорядженням створює комісію, до складу якої включає: керівника(спеціаліста) служби охорони праці підрозділу (голова), керівника (без-посереднього або прямого начальника) структурного підрозділу, депрацює потерпілий, інших посадових осіб, а в разі отруєнь, профзахво-рювань - спеціаліста СЕС.

До складу комісії не може входити зацікавлена особа. У разі спро-би самогубства працівника до складу комісії включається психолог.

Комісія з розслідування нещасного випадку потерпілого при вико-нанні ним роботи, яка має таємний характер, за рішенням керівникапідрозділу може мати інший склад.

У разі травмування працівника апарату МВС, ГУМВС, УМВС ко-місія створюється розпорядженням начальника головного управліннядепартаменту тощо.

Комісія зобов'язана протягом 3-х діб обстежити місце події, опита-ти свідків, одержати пояснення потерпілого; вивчити відповідність умовслужби нормативним актам; з'ясувати обставини і причини нещасноговипадку, визначити винних осіб, а також розробити заходи щодо запобі-гання подібним випадкам. Етапи розслідування нещасних випадків на-ведені далі на рис. 4.

Комісія визначає, коли стався нещасний випадок (НВ), і складає актйого розслідування, у тому числі поранення за формою Н-5 у трьохпримірниках, а також акт за формою Н-1 (НПВ) у п'яти примірниках іпередає їх на затвердження керівнику підрозділу. У разі необхідностікерівник може подовжити термін роботи комісії.

Комісія з розслідування визнає, що нещасний випадок трапився уході виконання службових обов'язків, якщо він стався в період прохо-дження служби під час:

перебування на робочому місці, на території підрозділу або в ін-шому місці роботи чи служби (далі - роботи) протягом робочого часуабо, за дорученням керівника, в неробочий час;

приведення в порядок знарядь праці, засобів захисту, одягу пе-ред початком роботи і після її закінчення, виконання правил особистоїгігієни;

проведення навчань, тренувань, обов'язкових фізичних занять увстановлений час;

використання власного транспорту в інтересах підрозділу з до-зволу або за дорученням керівника;

надання підрозділом шефської допомоги;

провадження дій в інтересах підрозділу, у якому проходить слу-жбу (працює) потерпілий;

перебування в транспортному засобі або на його стоянці, на те-риторії вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку,якщо причина нещасного випадку (у тому числі поранення) пов'язана звиконанням потерпілим службових (трудових) обов'язків або з дією нанього небезпечного чи шкідливого фактора середовища;

прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслугову-вання за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта задорученням керівника;

прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку від-повідно до завдання про відрядження.

Комісія з розслідування також визнає, що нещасний випадок тра-пився при виконанні службових обов'язків, якщо він стався в період про-ходження служби внаслідок:

спроби самогубства працівника під впливом психофізіологічних,небезпечних та шкідливих факторів, пов 'язаних з виконанням службо-вих обов 'язків;

травмування внаслідок нестатутних відносин (у разі відсутностівини потерпілого).

Комісія з розслідування визнає, що нещасний випадок трапився привиконанні службових обов'язків, пов'язаних з безпосередньою участю вохороні громадського порядку, громадської безпеки, у боротьбі зі зло-чинністю, якщо він трапився в період проходження служби:

внаслідок безпосередньо впливу правопорушника (злочинця) напрацівника (учинення опору, захват заручником, напад на працівника,який перебуває не при виконанні службових обов'язків, з метою помстиза законні дії з припинення правопорушення, затримання або викриттяправопорушника в період служби тощо);

у ході ліквідації аварій, пожеж, стихійних явищ або їх наслідків;

при виконанні службового або громадського обов'язку з ряту-вання людського життя, охорони державного, громадського або особис-того майна громадян, захисту їх честі та гідності;

в інших випадках, передбачених законодавчими актами Українита нормативно-правовими актами МВС.

Комісія може визначити, що нещасний випадок трапився в періодпроходження служби, але не пов'язаний з виконанням службовихобов'язків (перебування у стані алкогольного чи наркотичногосп'яніння, внаслідок дій, вчинених у корисливих цілях, під час спортив-них ігор на перерві, в результаті невдалої спроби самогубства тощо).

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку (утому числі і поранення) за формою Н-5 додаються: акт за формою Н-1(НПВ), пояснення свідків, потерпілого, витяги з нормативних докумен-тів, схеми, фотографії тощо, а в разі необхідності - також висновок що-до наявності в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотич-них речовин.

Нещасні випадки реєструються у підрозділі в журналі за встановле-ною формою. Керівник підрозділу протягом доби повинен розглянути ізатвердити акт Н-1 (НПВ), а щодо випадків, які сталися за межами під-розділу, - через добу після одержання необхідних матеріалів.

Затверджені акти разом з актом розслідування Н-5 не пізніше трьохдіб з моменту закінчення розслідування надаються потерпілому, а такожнадсилаються:

а)         керівникові служби охорони праці підрозділу з першими при-мірниками актів розслідування нещасного випадку і копіями всіх мате-ріалів розслідування;

б)         органу, до сфери управління якого належить підрозділ;

в)         до особистої справи потерпілого;

г)         до служби державного нагляду за охороною праці МВС.

Перший екземпляр акта Н-1 (НПВ) разом з іншими матеріалами

розслідування нещасного випадку зберігається у підрозділах протягом45 років, інші примірники акта Н-1 та його копії до здійснення всіх за-значених у ньому заходів, але не менше 5 років.

У разі ліквідації підрозділу акти розслідування нещасного випадку заформами Н-5 та Н-1 (НПВ) підлягають передачі правонаступникові, якийбере на облік НВ, а в разі його відсутності - до відповідного архіву.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або в разісмерті потерпілого керівник підрозділу, де взято на облік НВ, складаєповідомлення про наслідки нещасного випадку і в 10-денний термін на-дає його організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за фор-мою Н-1. Це повідомлення також зберігається у підрозділі разом з актомН-1 (перший екземпляр).

Нещасний випадок, про який керівник підрозділу не був повідом-лений своєчасно або якщо втрата працездатності від нещасного випадкунастала не одразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідуєтьсяпротягом місяця після одержання заяви потерпілого чи особи, яка пред-ставляє його інтереси.

Нещасний випадок, що стався в підрозділі з працівником іншого під-розділу під час виконання завдання свого керівника, розслідується підроз-ділом, де стався нещасний випадок за участю представника підрозділу,

•           *          Vy гр   vy         vy

працівником якого є потерпілий. Такий нещасний випадок береться на об-лік підрозділом, працівником якого є потерпілий, але підрозділ, де ставсянещасний випадок, зберігає у себе один акт за формою Н-1.

Якщо нещасний випадок стався з працівником, який тимчасово бувпереведений до цього підрозділу або виконував роботу за сумісництвом,то в цьому підрозділі нещасний випадок і розслідується, і береться наоблік, але якщо в іншому підрозділі потерпілим керувала особа зі свогопідрозділу, то і розслідування, і облік проводиться своїм підрозділом.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками підрозділів під часвиконання ними обов'язків з охорони підприємства, установи, організа-ції, фізичних осіб, розслідуються і беруться на облік цим підрозділом.Нещасні випадки з працівниками, які виконували завдання у складі зве-дених загонів, сформованих певним підрозділом, розслідуються цимпідрозділом за участю представників підрозділів, що направили праців-ників. Такі випадки беруться на облік підрозділами, працівниками якихє потерпілі.

Нещасні випадки з курсантами навчальних закладів системи МВС,що сталися під час виконання службових завдань, робіт у підрозділі підкерівництвом його посадових осіб або в період проходження практики,розслідуються і беруться на облік підрозділом за участю представникавідповідного навчального закладу, але якщо цими особами керувалипредставники вищого навчального закладу, то розслідування здійсню-ється навчальним закладом разом з представником підрозділу, де ставсянещасний випадок, і береться на облік навчальним закладом.

Якщо нещасний випадок стався з водієм, пілотом під час перебу-вання в рейсі, то при розслідуванні використовують матеріали розсліду-вання відповідних державних органів нагляду за безпекою руху. Ці ма-теріали передаються в десятиденний термін підрозділу, працівникомякого є потерпілий, або голові комісії, що проводить розслідування не-щасного випадку.

Нещасний випадок, що стався з працівником під час відрядження закордон, розслідується згідно з вищезазначеними вимогами, якщо іншене передбачено міжнародними договорами України.

Контроль за своєчасним та об' єктивним розслідуванням нещаснихвипадків (у тому числі поранень), їх документальним оформленням таобліком, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюютьслужби державного нагляду за охороною праці системи МВС. Ці служ-би мають право вимагати від керівника складання акта за формою Н-1або його перегляду у разі порушення.

Посадова особа служби державного нагляду за охороною праці маєправо у разі необхідності вимагати проведення розслідування нещасно-го випадку і видавати обов' язкові для виконання керівником приписи завстановленою формою Н-9 щодо необхідності складання акта за фор-мою Н-1 та взяття нещасного випадку на облік.

У разі незгоди керівника з рішенням посадової особи служби дер-жавного нагляду за охороною праці питання вирішується керівникомінспекції з охорони праці при ГУМВС, УМВС чи керівником відділудержавного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС або в по-рядку, передбаченому чинним законодавством.