2.2.13.3. Розслідування та облік випадків хронічнихпрофесійних захворювань і отруєнь

магниевый скраб beletage

Професійне захворювання - патологічний стан людини, обумовле-ний роботою і пов'язаний з надмірним навантаженням організму абонесприятливою дією шкідливих виробничих факторів. Вперше виявленіпрофзахворювання підлягають розслідуванню. Перелік професійниххвороб затверджує Кабінет Міністрів України. Зв'язок профзахворю-вання з умовами праці визначається на основі клінічних даних і санітар-но-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санітарно-епідеміологічною службою за участю представників підприємства (спе-ціалістів), первинної організації профспілки, членом якої є хворий, абоуповноваженої найманими працівниками особи, якщо хворий не є чле-ном профспілки, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціа-льного страхування за місцезнаходженням підприємства.

Санітарно-гігієнічна характеристика видається на запит керівникалікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство, абоспеціаліста з професійної патології.

Діагноз на професійне захворювання та його зв'язок з впливомшкідливих виробничих факторів і трудового процесу має право встано-влювати спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, а направ-лення хворого до цього закладу здійснює головний спеціаліст з профе-сійної патології міста, області.

У спірних випадках для остаточного вирішення питання про наяв-ність професійного захворювання особа направляється до інституту ме-дицини праці Академії медичних наук. У разі незгоди хворого або робо-тодавця з рішенням цього спеціалізованого закладу воно може бутиоскаржено в судовому порядку.

Після встановлення діагнозу протягом 3-х діб спеціалізований ліку-вально-профілактичний заклад надсилає повідомлення за формою П-3роботодавцю та керівнику підприємства, шкідливі виробничі факторина якому призвели до захворювання, установі державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фондусоціального страхування за місцезнаходженням підприємства.

Власник, отримавши повідомлення, протягом 10 робочих днів ор-ганізовує роботу комісії з розслідування професійного захворювання.До складу комісії входить представник санітарно-епідеміологічної слу-жби (голова комісії), представники лікувально-профілактичної устано-ви, підприємства, профспілкової організації або уповноваженого трудо-вого колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Комісія про-водить розслідування випадку професійного захворювання. Власник зо-бов'язаний надавати допомогу в роботі комісії і забезпечувати якісне ісвоєчасне розслідування та підготовку необхідних матеріалів.

Комісія дає гігієнічну оцінку умовам праці хворого, складає актрозслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, вякому пропонуються заходи щодо нормалізації умов праці, а також за-значаються особи, які не виконали відповідних вимог законодавства проохорону праці і про забезпечення санітарного та епідеміологічного бла-гополуччя населення.

Акт за формою П-4 затверджує головний державний санітарний лі-кар області (міста, району), МВС, Міноборони або інших відомств. Вінскладається у шести примірниках протягом трьох діб після закінченнярозслідування та надсилається роботодавцем потерпілому, лікувально-профілактичному закладу, робочому органу виконавчої дирекції Фондусоціального страхування та первинній організації профспілки або упов-новаженій найманими працівниками особі, якщо потерпілий не є чле-ном профспілки.

Примірник акта форми П-4 надсилається також установі державноїсанітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, дляаналізу і контролю за виконанням заходів. На підставі цього акта скла-дається карта форми П-5, яка зберігається протягом 45 років у цій уста-нові та МОЗ.

Примірник акта разом з іншими матеріалами розслідування зали-шається на підприємстві та зберігається 45 років.

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінченнярозслідування причин професійного захворювання розглянути його ма-теріали та видати наказ про заходи щодо запобігання професійним за-хворюванням й у письмовій формі інформувати установу державної са-нітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, про їхвиконання.

Реєстрація та облік профзахворювань ведеться в журналі на підпри-ємстві, у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального стра-хування та в установах державної санітарно-епідеміологічної служби напідставі актів форми П-4, у лікувально-профілактичних закладах на під-ставі медичної карти амбулаторного хворого, діагнозу хвороби, встано-вленого під час обстежень у стаціонарі.

У разі виявленні кількох професійних захворювань потерпілий ре-єструється в журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів. У цьомужурналі також вносяться дані про працездатність кожного потерпілого,в якого виявлено професійне захворювання.

Контроль за своєчасністю й об'єктивністю розслідування причинпрофесійних захворювань, документальним оформленням, виконаннямзапропонованих заходів комісією здійснюють установи санітарно-епідеміологічної служби, робочі органи виконавчої дирекції Фонду со-ціального страхування, профспілки та уповноважені найманими праців-никами особи відповідно до їх компетенції.