2.2.13.4. Розслідування та облік аварій

магниевый скраб beletage

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня1998 р. за № 923 на підприємстві має бути розроблений і затверджений

W        ' W т г

план попередження надзвичайних ситуацій. У плані розглядаються мо-жливі аварії, надзвичайні ситуації техногенного, природного походжен-ня; прогнозуються наслідки, визначаються заходи з їх попередження,терміни виконання.

Одночасно розробляються плани (інструкції) ліквідації аварій, над-звичайних ситуацій, визначаються дії посадових осіб, працівників під-приємств, установ, які будуть ліквідовувати ці аварії.

Аварії поділяються на дві категорії.

До першої категорії належать аварії, при яких: загинуло більше 5або травмовано більше 10 людей; відбулось викидання в санітарно-захисну зону підприємства отруйних, радіоактивних, біологічно небез-печних речовин, концентрація яких по відношенню до навколишньогосередовища зросла в 10 разів і більше; зруйновані будівлі або основніконструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я праців-ників цеха або дільниці.

До другої категорії належать аварії, внаслідок яких загинуло мен-ше 5 або травмовано від 4 до 10 людей, зруйновані будівлі, споруди абоосновні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'япрацівників цеха або дільниці.

Про випадок аварії терміново повідомляють керівника робіт, іншу по-садову особу на підприємстві, які у свою чергу доводять до відома влас-ника, особу, що керує зміною, Власник терміново зобов'язаний ввести додії план ліквідації аварії, вжити заходів зі спасіння потерпілих, надання їммедичної допомоги, недопущення розповсюдження аварії, визначеннямеж небезпечної зони та перекриття доступу людей до цієї зони.

Власник зобов'язаний терміново повідомити про аварію місцеві ор-гани Держгірпромнагляду, відомство, до сфери управління якого нале-жить підприємство (для підприємств з державною формою власності),місцевий орган виконавчої влади, прокуратуру, штаб з надзвичайнихситуацій, відповідні профспілкові органи, а в разі травмування або заги-белі працівників - також відповідний робочий орган виконавчої дирек-ції Фонду соціального страхування. Розслідування аварій, що спричи-нили нещасні випадки, проводиться згідно з розслідуванням нещаснихвипадків із зазначенням в акті форми Н-5 категорії аварій.

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісією,яка створюється наказом міністерства або іншого центрального органувиконавчої влади, якщо аварія належить до першої категорії; якщо жаварія належить до другої категорії - наказом керівника органу, до сфе-ри управління якого належить підприємство, або розпорядженням міс-цевого органу виконавчої влади з узгодженням з відповідним органомДержгірпромнагляду і МНС. Головою комісії призначається представ-ник органу, у сфері якого знаходиться підприємство, або представникмісцевого органу виконавчої влади.

Розслідування аварій може здійснюватись і за спеціальним рішен-ням Кабінету Міністрів України.

Комісія зобов'язана протягом 10 робочих днів розслідувати аварію,скласти акт за формою Н-5, визначити збитки.

На основі акта комісії власник видає наказ, в якому затверджуютьсязаходи щодо попередження подібних аварій, визначаються винні особи,які порушили відповідні нормативні акти.

Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводитьпідприємство, де сталася аварія. Керівник підприємства в п'ятиденнийтермін після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідуван-ня їх прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслі-дуванні. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої несталося нещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершеннятермінів здійснення заходів, визначених комісією з розслідування, алене менше двох років.

Облік аварій першої та другої категорій ведуть підприємства й ор-гани державного управління нагляду за охороною праці з реєстрацією ужурналі реєстрації аварій.

Контроль та нагляд за своєчасним й об'єктивним розслідуван-ням, документальним оформленням та обліком аварій, здійсненнямзаходів щодо усунення їх причин покладається на органи державногоуправління охороною праці та органи державного нагляду за охоро-ною праці.