2.2.14.Визначення збитків, пов'язаних з втратою працездатності працівників, та доцільностіпроведення заходів з охорони праці

магниевый скраб beletage

Створення безпечних умов праці сприяє підвищенню її продуктив-ності і зниженню собівартості продукції. Собівартість робіт зростає призбільшенні витрат на компенсацію втрат робочого часу у зв'язку з тим-часовою чи стійкою непрацездатністю при травматизмі, професійних тапрофесійно зумовлених захворюваннях, санітарному та амбулаторномулікуванні, переведенні потерпілого на більш легку роботу, виплатах поінвалідності та ін.

Для визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом ізагальними захворюваннями працівників, використовують методики,запропоновані В. М. Золотницьким, М. П. Купчиком, М. П. Гандзюком таіншими авторами.

Суть методики М.П. Купчика та М.П. Гандзюка зводиться до ви-значення матеріальних збитків за допомогою розрахунків певних показ-ників за кожним видом причин, що призвели до збитків, та визначенняузагальненого показника.

Визначення розміру матеріальних збитків від виробничого травма-тизму здійснюється за формулою:Мзт = Дт • (А + Бт),

де: Мзт - збитки від неучасті працівників внаслідок травмування устворенні матеріальних цінностей, грн.;

Дт - сумарна кількість діб непрацездатності за розрахунковий пері-од часу;

А - середня втрата прибутку від непрацездатності за добу, грн.;

Бт - середній розмір виплат за листком непрацездатності за однудобу всім потерпілим, грн.

Визначення розміру збитків, яких зазнає підприємство від загаль-них захворювань працівників, здійснюється за формулою:

Мзз = Дз • (А + Бз),

де: Мзз - збитки, зумовлені тим, що хворі працівники не беруть уча-сті у створенні матеріальних цінностей, грн.;

Дз - загальна кількість втрачених робочих днів за розрахунковийперіод через захворювання працівників;

А - середньоденна втрата прибутку від невиробленої продукції зрозрахунку на один день, грн.;

Бз - середній розмір виплат за один робочий день за всіма листкаминепрацездатності, що зумовлені загальними захворюваннями, грн.

Поєднавши у формулі показники річних збитків від виробничоготравматизм (Мзт) і загальних захворювань (Мзз), отримаємо узагальне-ний показник сумарних втрат підприємства від нещасних випадків і за-хворювань працівників.

Доцільність здійснення капіталовкладень з охорони праці визнача-ється за формулами:

Екв Р 3

або

Екв = Р - (С + Ен К),

де: Екв - доцільність здійснення капіталовкладень з охорони праці;

Р - отриманий економічний результат, грн.;

З - поточні капітальні затрати на заходи з покращення умов та охо-рони праці, грн./рік;

С - річні експлуатаційні витрати на заходи з покращення умов таохорони праці;

Ен = 0,08 - нормативний коефіцієнт економічної ефективності длякапіталовкладень на здійснення заходів з покращення умов та охоронипраці;

К - капіталовкладення на заходи, спрямовані на покращення умовта охорони праці.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкла-день на заходи з покращення умов та охорони праці визначається яквідношення отриманого результату до проведених витрат.