2.2.15. Аналіз і прогнозування травматизмута професійних захворювань

магниевый скраб beletage

Виробничий травматизм характеризується сукупністю травм і не-щасних випадків на виробництві.

Для аналізу виробничого травматизму використовують такі методи:

1) статистичний метод, якій базується на вивченні травматизмуза документами (звітами, актами, журналами реєстрації). Для оцінки рі-вня травматизму розраховують показники його частоти (Пчт) та важкос-ті (Пвт):

Пчт = А • 1000 / Т;

Пвт =Д / А,

де А - кількість випадків травматизму за звітний період, Т - середнячисельність працівників за списками, Д - кількість днів непрацездатності.

Показник непрацездатності (Пнт) - це число людино-днів непраце-здатності, що припадає на 1000 працівників:

Пнт = 1000 • Д / Т

Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму на підпри-ємстві, порівнювати її з іншими підприємствами;

монографічний метод, який полягає в детальному обстежен-ні всього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнанняробочого місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобівколективного та індивідуального захисту тієї чи іншої дільниці виро-бництва. За цим методом поглиблено розглядають всі обставини не-щасного випадку, у разі необхідності виконують відповідні дослі-дження та випробування;

топографічний метод, за яким на плані цеху (підприємства)позначаються місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочнобачити найбільш небезпечні ділянки виробництва, які вимагають рете-льного обстеження та профілактичних заходів;

економічний метод, який полягає у вивченні та аналізі збитків,спричинених виробничим травматизмом;

метод анкетування, для якого складаються анкети дляопитування працівників підприємства. На підставі анкетних данихрозробляють профілактичні заходи щодо попередження нещаснихвипадків;

5) метод експертних оцінок, який ґрунтується на експертних ви-сновках (оцінках) умов праці, виявленні відповідності технологічногообладнання, пристосувань, інструментів, технологічних процесів вимо-гам стандартів та ергодинамічним вимогам, що висуваються до машин,механізмів, обладнанням тощо.

Основні етапи аналізу нещасних випадків викладені на рис. 4.

Під дією шкідливих факторів на виробництві у робітників можутьвиникати гострі професійні або хронічні отруєння і захворювання. З ме-тою кількісної оцінки рівня захворюваності на виробництві розрахову-ють показник частоти випадків захворювань (Пчз) та показник важкостізахворюваності (Пвз) - кількість днів непрацездатності, що припадаютьна 1000 працюючих:

Пчз = 3 • 1000 / Т;

Пвз = Д / 3,

де 3 - кількість випадків захворювання за звітний період, Д - кіль-кість днів непрацездатності за звітний період, Т - загальна кількістьпрацюючих.

Для передбачення динаміки травматизму, професійних захворю-вань, своєчасної розробки заходів профілактики використовуються ме-тоди прогнозу.

Прогнозування здійснюється на основі аналізу усіх облікових ізвітних матеріалів щодо травматизму, професійних та професійнозумовлених захворювань, матеріалів усіх видів контролю стану охо-рони праці, даних санітарно-технічних паспортів об'єктів, робочихмісць, матеріалів спеціальних обстежень будівель, об'єктів, примі-щень тощо.

Власник підприємства зобов'язаний інформувати працівників простан охорони праці, причини нещасних випадків, професійних захворю-вань та про заходи, котрих вжито для їх усунення й забезпечення умовпраці на рівні нормативних вимог.

Питання до розділу«Правові та організаційні питання охорони праці»

Законодавчі акти, що встановлюють і регламентують основні по-ложення з охорони праці в Україні.

Питання охорони праці в Конституції України.

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працюта їх значення для охорони трудових прав працівників.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здо-ров'я» та його значення для охорони трудових прав працівників.

Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці.

Значення Закону України «Про загальнообов'язкове державнесоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе-сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» для охо-рони трудових прав працівників.

Права працівників при укладанні трудового договору щодо охо-рони праці.

Обов'язки роботодавця(керівника) щодо створення безпечних інешкідливих умов праці.

Обов'язки працівника за трудовим договором.

Тривалість робочого часу на підприємстві та тривалість відпо-чинку.

Вимоги до охорони праці працівників ОВС.

Права працівників на пільги: компенсації за важкі та шкідливі

умови праці.

Особливості охорони праці жінок.

Особливості охорони праці неповнолітніх.

Особливості охорони праці інвалідів.

Загальні поняття про нормативно-правові акти з охорони праці.Система стандартів безпеки праці.

Міжгалузеві та галузеві державні нормативні акти з охорони праці.

Нормативні акти з охорони праці на окремих виробничихобл єктах.

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

Поняття управління охороною праці.

Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управлінняохороною праці в державі.

Повноваження Держпромгірнагляду.

Повноваження Міністрів щодо управління охороною праці.

Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо управ-ління охороною праці в галузі.

Система управління охороною праці на виробництві.

Задачі управління охороною праці на виробництві.

Планування робіт з охорони праці. Методи управління охоро-ною праці.

Управління охороною праці на підприємстві.

Основні функції служби з охорони праці на підприємстві.

Повноваження служби з охорони праці на підприємстві.

Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

Обов'язки працівників ОВС з питань безпеки праці.

Навчання з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці.

Стажування, дублювання та допуск до роботи працівників.

Професійний добір та його медичне забезпечення.

Порядок здійснення державного управління і державного на-гляду за охороною праці на об'єктах МВС.

Положення про службу державного нагляду за охороною праціна об'єктах МВС.

Структура служби державного нагляду за ОМ на об'єктах МВС.

Основні завдання служби державного нагляду за ОМ наоб'єктах МВС.

Основні функції відділу державного нагляду за ОМ ГУМВС,УМВС.

Державний нагляд за охороною праці.

Громадський контроль за охороною праці.

Фінансування охорони праці на підприємстві.

Застосування матеріальних і моральних стимулів охорони пра-ці.

Відшкодування громадянам збитків, завданих порушеннямумов праці.

Основні групи причин виробничого травматизму та професій-них захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків.

Спеціальне розслідування нещасних випадків.

Розслідування та облік випадків хронічних професійних захво-рювань і отруєнь.

Розслідування та облік аварій.

Визначення збитків, пов'язаних із втратою працездатності припорушенні умов праці.

Аналіз і прогнозування травматизму і професійних захворю-вань.

Колективні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фак-торів виробничого середовища.

Індивідуальні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечнихфакторів виробничого середовища.

РОЗДІЛ 3

ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ