3.1. Фізіологічні основи праці

магниевый скраб beletage

3.1.1. Характеристика основних форм діяльності людини

Праця відзначається значною різноманітністю. За характером ро-боти її можна поділити на три основні види: фізична праця, механізова-ні форми фізичної праці і розумова праця (рис. 5).

Частка фізичної і психічної складових у різних видах трудової дія-льності неоднакова: під час фізичної праці переважає м'язова діяль-ність, а під час розумової - психічна. Але жоден з видів діяльності невідбувається без її регулювання центральною нервовою системою.

Під фізичною працею розуміють виконання людиною енергетич-них функцій у виробничій системі. Ця праця вимагає значної м'язовоїактивності. За характером роботи м'язів фізична робота поділяється надинамічну і статичну. Динамічна робота здійснюється при переміщеннітіла людини, її рук, ніг, пальців у просторі, статична - при утриманнівантажу, при виконанні роботи стоячи або сидячи.

Особливістю статичної роботи є її виражена втомлювальна дія, щозумовлена довготривалим скороченням і напруженням м' язів, безперер-вним збудженням нервових центрів, в той час як динамічна робота ха-рактеризується ритмічним скорочення м' язів, що сприяє повноцінномуїх кровопостачанню і газообміну, почерговим збудженням і гальмуван-ня нервових центрів, що регулюють діяльність м'язів, що, у свою чергу,призводить до меншої втомленості.

Динамічну фізичну роботу, за якої задіяні більше 2/3 м'язів люди-ни, прийнято називати загальною, при участі в роботі від 2/3 до 1/3 м'я-зів (тулуба або рук чи ніг) - регіональною, при участі в роботі менше 1/3м'язів (наприклад, набір тексту на комп'ютері) - локальною.

Фізичні навантаження стимулюють роботу серцево-судинної та ди-хальної систем. При цьому відбувається витрата енергії. За величиноюзагальних енерговитрат організму фізичні роботи поділяються на легкі(до 150 Ккал/година), середньої важкості (від 151 до 250 Ккал/година)та важкі (понад 250 Ккал/година). В свою чергу легка робота поділя-ється на І-а - 90-120 Ккал/година і І-б - 121 - 150 Ккал/година, а роботасередньої важкості - на ІІ-а - 151 - 200 Ккал/година та ІІ-б - 200-250Ккал/година(ДСН 3.3.6.042-99).Категорії і характер робіт наведені утабл. 2.

Таблиця 2

Категорії і характеристики робіт

Категорії робіт

Характеристика робіт

Легка - І

Роботи, які виконуються сидячи, стоячи або пов'язані зходінням, але не вимагають фізичних зусиль

Середньоїважкості - ІІ-а

Роботи, які постійно виконуються ходячи, а такожвиконуються сидячи або стоячи, але не вимагаютьпереміщення вантажів

Середньоїважкості - ІІ-б

Роботи, які пов'язані з ходінням і переміщеннямвантажів до 10 кг

Важка - ІІІ

Роботи, які пов'язані з систематичним напруженням, по-стійним переміщенням і перенесенням (понад 10 кг) ва-нтажів

Механізовані форми фізичної праці виконуються людиною-оператором, їх здійснення забезпечується поєднанням фізичних і розу-мових функцій.

Діяльність людини-оператора може відбуватися як у штатних (де-термінованих), так і позаштатних (недетермінованих) обставинах.

При детермінованих обставинах працюючому заздалегідь відоміалгоритми дій, він керується відповідними правилами, інструкціями,працює за жорстким технологічним графіком. У недетермінованих об-ставинах можливі збої у технологічному процесі, неполадки у роботіустаткування та ін., які усуваються за відповідними інструкціями.

Операторська діяльність має кілька типів спеціалізації:

оператор-технолог безпосередньо включений до технологічно-го процесу, працює в основному режимі обслуговування технологічногопроцесу, здійснює переважно виконавські дії, чітко дотримуючись ін-струкцій, які, як правило, охоплюють увесь набір ситуацій і рішень. Цеоператор автоматичних ліній, технологічних процесів тощо;

оператор-маніпулятор (машиніст), основну роль у діяльностіякого відіграють механізми сенсомоторної регуляції (виконання дій) і,меншою мірою, понятійного та образного мислення. Основні функціїмашиніста - управління окремими машинами і механізмами;

- оператор-спостерігач, контролер, у діяльності якого переважаєсприйняття та осмислення інформації. Виконання його функцій значноюмірою забезпечує апарат понятійного мислення і досвід, закладений вобразно-концептуальних моделях. Фізична робота в діяльності операто-ра-спостерігача відіграє незначну роль. Прикладами даного типу спеціа-лізації є праця диспетчера енергетичної або транспортної системи.

Розумова праця людини, на відміну від фізичної, супроводжуєтьсяменшими витратами енергетичних запасів (витрати енергії складаютьвід 2500 до 3000 Ккал на добу), але це не означає, що вона є легкою. Ро-зумова праця забезпечується активністю головного мозку - під час ро-зумової діяльності значно активуються аналітичні та синтетичні функціїцентральної нервової системи, ускладнюється прийом і переробка інфо-рмації, виникають функціональні зв'язки між окремими нервовимицентрами, нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль уваги, па-м'яті, зорового та слухового аналізаторів.

Інтенсивна розумова праця викликає значне зростання потреб мозку вкисні. Будь-яка розумова діяльність супроводжується певним нервово-психічним напруженням, малорухливістю, вимушеною позою тощо.

Розумова праця характеризується напруженістю, яка визначаєтьсяобсягом інформаційного навантаження.

До розумової діяльності належать деякі види операторської праці,праця керівників виробничих процесів, творча працю, праця слідчих,суддів, лікарів, викладачів, тощо. Операторська праця відрізняється під-вищеною відповідальністю та високою нервово-емоційною напругою.Праця керівників визначається надмірним зростанням обсягу інформа-ції, дефіцитом часу для її опрацювання, високою особистою відповіда-льністю за прийняті рішення, періодичним виникненням конфліктнихситуацій. Творча праця вимагає значного об'єму пам'яті, уваги, нерво-во-емоційної напруги. Праця викладача, лікаря, юриста - це постійнийконтакт з людьми, підвищена відповідальність, дефіцит часу та увагидля прийняття рішення, що зумовлює значну нервово-емоційну напругу.Праця міліціонера за своїми ознаками дуже близька до операторськоїпраці і праці викладача, але її відрізняє високий рівень небезпеки.