3.1.2. Працездатність людини

магниевый скраб beletage

Працездатність - це потенційна можливість людини здійснюватифізичну (фізична працездатність) або розумову (розумова працездат-ність) роботу за певний проміжок часу. Розрізняють багатолітню, річ-ну, місячну, добову працездатність та працездатність протягом зміни.

Працездатність залежить від багатьох факторів, у тому числі фізич-ного і психічного розвитку, тренованості організму та самопочуття пра-цюючого, а також умов праці.

Зміну працездатності в часі називають динамікою працездатності.

Період праці протягом робочої зміни як при фізичній, так і при ро-зумовій роботі включає декілька фаз:

передробочий стан (фаза мобілізації) - суб'єктивно виявляєтьсяв обміркуванні майбутньої роботи (ідеомоторний акт), викликає певніпередробочі зрушення у нервово-м'язовій системі;

впрацьованість, або фаза зростаючої працездатності (фаза гі-перкомпенсації) - період, протягом якого здійснюється перехід від спо-кою до робочого стану, налагодження координації між системами орга-нізму, що забезпечує працездатність людини. Ця фаза може тривати відкількох хвилин до 2-3 годин, що залежить від інтенсивності роботи, ві-ку, досвіду, тренованості та ставлення до роботи;

період стійкої працездатності (фаза компенсації) - встанов-люється оптимальний режим роботи організму. Тривалість цієї фазистановить приблизно 2/3 від усього часу роботи, а ефективність працідосягає максимуму. Період стійкої працездатності є важливим показни-ком витривалості людини щодо даного виду роботи та заданого рівня їїінтенсивності (швидкості виконання).

Витривалість зумовлена такими факторами:

інтенсивністю праці. Чим більша інтенсивність, тим коротшимє період стійкої працездатності;

специфікою роботи. Наприклад, динамічна робота має більшийперіод стійкої працездатності порівняно зі статичною;

віком. В юнацькому і молодому віці витривалість зростає, а упохилому - знижується;

емоційним станом. Позитивні емоції сприяють зростанню пра-цездатності, а негативні, як правило, - її зниженню;

уміннями, навичками, тренованістю, які сприяють зростаннюпрацездатності;

особливостями центральної нервової системи. Сильні врівно-важені типи вищої нервової діяльності є більш витривалими порівняно зіншими;

період стомлення (фаза декомпенсації). Характеризуєтьсязниженням працездатності та іншими негативними наслідками. Його

можна віддалити на деякий час емоційно-вольовою напругою;

V) період відновлення. Тривалість цієї фази визначається важкістюроботи й іншими чинниками. Після легкої одноразової роботи цей пері-од може тривати до 10 хвилин, після важкої одноразової роботи - 60-90хв., а після тривалої фізичної роботи - декілька днів, що береться доуваги при встановленні норм часу на відпочинок.

Якщо всередині робочої зміни правильно організовано обідню пе-рерву, після неї знову повторюються всі фази розвитку працездатності.