3.1.3. Монотонія й гіпокінезія. Їх вплив на психофізіологічний стан людини

магниевый скраб beletage

Сучасне поточно-конвеєрне виробництво може призводити до мо-нотонії, а механізована, автоматизована праця та праця з дистанційнимуправлінням - до гіпокінезії, які негативно впливають на психофізіоло-гічні стан та фізіологічні процеси людини.

Монотонною називають таку працю, характерними ознаками якої єодноманітність робочих дій, їх багаторазове повторення і невелика три-валість. Проте і тривала операція, яка включає одноманітні цикли дії,також може бути монотонною. Все залежить від структури самої опера-ції - кількості, змісту і характеру її складових елементів. Якщо операціязводиться до виконання обмеженого кола дій (кількість різноманітнихелементів невелика), то вона є монотонною навіть при значній тривало-сті. Згідно з нормативними актами тривалість операцій на конвеєрномувиробництві не повинна бути меншою 30 секунд.

Монотонна праця накладає на функціональний стан людини певнийвідбиток. Її негативний вплив проявляється у втраті інтересу до викону-ваної роботи. Надмірно виражена монотонність може викликати своєрі-дне нервове виснаження.

Негативний вплив монотонності на функціональний стан поясню-ється тим, що, по-перше, при монотонній праці здійснюються приміти-вні, нескладні дії, які не потребують творчої діяльності мозку, не викли-кають зацікавленості і не породжують позитивних емоцій. У реалізаціїцих дій задіяна лише незначна кількість нервових центрів. Інша частинанервової системи не залучається до роботи, має низький тонус через од-номанітність подразників і відносно низьку їх силу, що сприяє форму-ванню охоронного гальмування і розвитку сну. Працівник змушенийперебувати весь час у напрузі, борючись із сонливістю. По-друге, по-стійне повторення простих дій протягом робочої зміни викликає напру-жену діяльність обмеженої групи нервових центрів. За образним висло-влюванням І.П. Павлова, при монотонній праці відбувається «довбанняв одну клітину». При цьому відновлювальні процеси не встигають від-новити витрати енергетичних ресурсів, які мають місце у цих центрах,що і призводить до втоми.

Реакція на монотонну роботу у людей має індивідуально-психологічні особливості. В одних вона викликає яскраво виражену ну-дьгу і всю решту ознак негативного впливу монотонної праці, тоді як вінших ці ознаки відсутні. Виявилось, що останні створюють щодо моно-тонії необхідну установку - виконуючи її автоматично, думками відво-лікатися від неї.

Гіпокінезія - це функціональний стан, який розвивається під впли-вом тривалого обмеження м'язової активності людини. Розвиток цьогостану супроводжується дегенеративно-деструктивними змінами опірно-рухливого апарату, порушенням функції серцево-судинної системи таобміну речовин.

Психофізіологічний стан людини в результаті тривалої гіпокінезіїпомітно погіршується. Їй не вистачає наполегливості при виконаннібудь-яких завдань, слабшає емоційна стійкість, погіршується настрій,з'являється підвищена дратівливість, порушується сон.

Залежно від того, як довго людина перебуває у стані гіпокінезії,прогноз може бути як позитивним, так і негативним. Довготривала гіпо-кінезія при порушенні функцій нервової системи, залоз внутрішньої се-креції, особливо наднирників, серцево-судинної системи, виникненніпатології обміну речовин може призвести до загибелі організму, томущо резистентність стає дуже низькою. При частковій гіпокінезії людинастає схильною до розвитку різноманітних патологічних процесів.

З огляду на зазначене для підтримки високого рівня життєдіяльнос-ті людини, високої функціональної активності центральної нервової си-стеми і формування оптимального психофізіологічного стану великезначення мають м' язові вправи, їх різноманітність з урахуванням впли-ву на весь організм та індивідуальних особливостей людини.