3.2. Поняття та основні завдання гігієнипраці та виробничої са-нітарії

магниевый скраб beletage

Гігієна праці - це галузь практичної й наукової діяльності, що ви-вчає стан здоров'я працівника під впливом умов праці й на цій основі об-ґрунтовує заходи і засоби збереження та зміцнення здоров'я працюючо-го, профілактики несприятливого впливу умов праці.

У системі законодавчих актів щодо гігієни праці ключове місце по-сідає Закон України «Про забезпечення санітарного епідеміологічногоблагополуччя населення». Стаття 7 цього Закону - «Обов'язки підпри-ємств, установ, організацій» - передбачає розробку і здійснення адміні-страцією підприємств санітарних та протиепізоотичних заходів щодоумов праці стосовно рівнів чинників виробничого середовища; інфор-мацію санітарно-епідеміологічної служби щодо надзвичайних подій іситуацій, що становлять небезпеку для здоров'я населення; відшкоду-вання збитків.

Забезпечення санітарного благополуччя досягається такими захо-дами:

гігієнічна регламентація та державна реєстрація шкідливих чин-ників виробничого і навколишнього середовища;

державна санітарно-гігієнічна експертиза проектів технологій,діючих об'єктів на відповідальність їх санітарним нормам;

включення вимог безпеки щодо здоров'я до державних нормати-вних актів;

ліцензування видів діяльності, пов'язаних з потенційною небез-пекою для здоров'я людей;

гігієнічне обґрунтування проектів, будівництв, розробки, вигото-влення та використання нових засобів виробництва та технологій;

пред'явлення гігієнічно обґрунтованих вимог до житлових, дію-чих засобів виробництва та технологій тощо;

обов'язкові медичні огляди певних категорій працівників і ін.

Нормативними актами з гігієни праці є постанови та положення

(норми), затверджені МОЗ України, наприклад Положення про медич-ний огляд працівників певних категорій.

У системі заходів із забезпечення безпеки праці велике значеннямають запобіжний і поточний санітарні нагляди, які здійснюють уста-нови та заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби. Запобі-жний санітарний нагляд дає можливість значно покращити умови і без-пеку праці через заборону виробництва і використання на підприємст-вах усіх форм власності життєво небезпечних речовин та матеріалів,технологічного устаткування, технологічних процесів та впровадженнясучасних безвідходних і нешкідливих для здоров'я людей технологій.

Поточний санітарний нагляд передбачає систематичний контроль за

дотриманням чинних санітарних правил та норм на виробництві.

Основними завданнями гігієни праці є, зокрема, такі:

вивчення впливу на людину небезпечних і токсичних речовин,що викидаються в навколишнє середовище внаслідок технологічнихпроцесів, роботи устаткування, та розроблення заходів захисту від них;

вивчення впливу шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання наорганізм людини і розроблення заходів захисту від цих чинників;

вивчення освітленості робочих місць та розробка заходів і засо-бів з його нормалізації;

розробка методів і засобів контролю умов праці;

розробка та впровадження індивідуальних засобів захисту;

розробка та обґрунтування вимог до санітарно-побутового забез-печення працівників.

Виробнича санітарія - система організаційних заходів і засобів, які за-побігають чи зменшують дію шкідливих виробничих факторів на працюю-чих.

До виробничої санітарії належить санітарна техніка (системи іпристрої вентиляції, опалення, кондиціювання повітря, теплопостачан-ня, водопостачання, освітлення, захисту людини від шуму і вібрації,шкідливих випромінювань і полів, санітарні й побутові споруди і при-строї тощо).

Санітарія і гігієна праці розглядають ряд факторів, що можутьвпливати на здоров'я і самопочуття людини, визначають джерела цихфакторів і встановлюють способи захисту від них.

Відтак, основними завдання гігієни та санітарії є створення безпеч-них умов праці.