3.2.1. Фактори трудової діяльності та умови праці

магниевый скраб beletage

Відповідно до ГОСТ 12.0.002-80 розрізняють 4 групи факторів тру-дової діяльності:

фізичні - мікроклімат і запиленість повітряного середовища, всівиди випромінювань, вібрація, шум, освітленість, рівень статичної елек-трики, рухомі елементи машин і механізмів, гострі краї, жорсткість по-верхні деталей, інструментів та обладнання тощо;

хімічні - луги, кислоти та інші хімічні речовини;

біологічні - патогенні мікроорганізми, препарати, що вміщуютьживі мікроорганізми та їх спори, білкові препарати, а також грибки,найпростіші тощо;

психофізіологічні - фізичні (статичні й динамічні) й нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, монотонність

праці, емоційне перевантаження), втома, перевтома тощо.

Оцінка умов праці проводиться на підставі Гігієнічної класифікаціїумов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників ви-робничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу,згідно з якою умови праці поділяються на 4 класи:

1-й клас - оптимальні умови праці - такі умови, за яких зберіга-ється не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для ви-сокого рівня працездатності;

2-й клас - допустимі умови праці - характеризуються таким рів-нем чинників виробничого середовища і трудового процесу, який не пе-ревищує встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а мо-жливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час ре-гламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинятьнесприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх нащадків унайближчому та віддаленому періодах;

3-й клас - шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкі-дливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні норми і здатнічинити несприятливий вплив на організм працюючого (або його нащадків);

4-й клас - небезпечні (екстремальні) умови праці, що характери-зуються такими рівнями чинників виробничого середовища, вплив якихпротягом робочої зміни (або ж її частини) створює великий ризик вини-кнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв,загрозу для життя.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» в усіх виробничих при-міщеннях, робочих зонах, на робочих місцях повинна бути забезпечена без-пека, а санітарно-гігієнічні умови - відповідати нормативним актам (ст. 6).

При прийнятті на роботу роботодавець зобов'язаний поінформува-ти громадянина про наявність шкідливих або небезпечних факторів навиробництві (ст. 5).