3.2.2. Мікроклімат виробничого середовища та його значення для здоров'я і працездатності людини

магниевый скраб beletage

3.2.2.1. Загальне уявлення про мікроклімат, його оптимальні й до-пустимі норми. До мікроклімату відносять: температуру, вологість,швидкість руху повітря, температуру навколишніх конструкцій та уста-ткування, барометричний тиск. Від стану виробничого середовища за-лежить самопочуття і здоров'я людини.

У повітрі завжди перебуває певна кількість водяної пари, що залежитьвід атмосферного тиску, температури, пори року, географічної зони тощо. Зпідвищенням температури максимальний вміст вологи у повітрі зростає.Так, при 0°С в 1 м може бути лише 5 г води, а при 40°С - близько 51 г.

Вологість повітря характеризується такими гігрометричними показни-ками: абсолютна, максимальна, відносна, дефіцит вологості i точка роси.

Абсолютна вологість - кількість водяної пари (в грамах), що міс-титься в 1 м3 повітря за даної температури.

Максимальна вологість - кількість водяної пари (в грамах), яка по-вністю насичує повітря при даній температурі.

Відносна вологість - це відношення абсолютної вологості до мак-симальної, визначене у відсотках.

Дефіцит вологості - різниця між показниками максимальної i аб-солютної вологості при даній температурі.

Точка роси - температура, за якої водяна пара з газоподібного станупереходить в краплинно-рідинний стан (повне насичення). Конденсаціїводяної пари в атмосфері сприяють пил, дим, електричні заряди. Якщоповітря дуже чисте, у ньому немає ніяких механічних домішок, то кон-денсація пари сповільнюється (перенасичення може сягати 400-600%).

У робочих приміщеннях абсолютна вологість коливається в межах 5-10 г/м , відносна - 40-70%. Абсолютна вологість підвищується в напрямкувід підлоги до стелі, а відносна, навпаки, знижується від стелі до підлоги.

Від вологості залежить самопочуття людини. Вона є фактором,який впливає на загальний теплообмін в організмі. Вологе i холодне по-вітря поглинає велику кількість інфрачервоного випромінювання з ор-ганізму людини, бо її тепловипромінювання зростає на порядок порів-няно з сухим і теплим повітрям.

Висока вологість при високій температурі повітря також шкідлива іможе призвести до перегрівання організму. Однак слід враховувати, щодуже сухе повітря (вологість нижче 30%) також негативно впливає наорганізм, висушуючи слизові оболонки, шкіру з утворенням кровоточи-вих тріщин, знижує опірність організму, посилює спрагу.

Оптимальна відносна вологість при температурі 21-23 °С становить40-60%.

Температура повітря визначає теплову рівновагу організму люди-ни. Добовий хід температури повітря залежить від інтенсивності соняч-ної радіації, тривалості дня, прозорості атмосфери та ін. Граничні інтер-вали, у межах яких можливе коливання температури на земній кулі,становить до 150 °С.

Основна теплова енергія надходить в організм як ендогенним (го-ловним) шляхом з їжею, так i частково екзогенним за рахунок вживаннятеплої їжі, води тощо.

Підтримується температура тіла за рахунок хімічної та фізичноїтерморегуляції .

Людина отримує певну норму їжі, до складу якої входять білки,жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Саме органічні речо-вини, окисляючись у тканинах, дають відповідну кількість енергії: 1 гжиру - 9,3 Ккал, 1 г білку і вуглеводів - 4,1 Ккал. Ця енергія використо-вується для проявлення функцій органів i систем, підтримання темпера-тури тіла людини тощо.

Нормальна діяльність людини досягається в температурних умовах16-20°С, тобто у межах теплової байдужості або частково в зоні незнач-ного підвищення обміну речовин.

На організм людини в умовах її роботи також впливає середня тем-пература (t сер.) усіх виробничих засобів, стін.

Під час служби (патрулювання, охорони об'єктів, переслідуваннязлочинців тощо) працівники ОВС можуть піддаватися впливу як низь-кої, так і високої температур.

При температурі навколишнього середовища більше 28 °Сз' являється загальна втома, знижується продуктивність праці, погіршу-ється розумова діяльність, послаблюється опір організму до захворю-вань. При виконанні тяжкої фізичної роботи з температурою понад 30 °Слюдина протягом зміни втрачає 10-12 л вологи, що є небезпечним, оскі-льки наступає дегідратація - зневоднення організму.

При зниженій температурі звужуються судини шкіри та м' язів.Шкіра втрачає чутливість, біліють пальці, виникають судинні розладикапілярів та дрібних артерій, шкіра припухає, синіє та свербить. Зни-ження температури тіла до 35°С викликає больові відчуття, при темпе-ратурі тіла 27°С настає втрата свідомості. Подальше зниження темпера-тури призводить до смерті.

Оскільки організм людини здатний до самотерморегуляції, безпеч-ною температурою навколишнього середовища при сухому повітрі (мен-ше 60% вологості) вважається 100°С, а при вологому повітрі (понад 75%вологості) - 50°С. Наявність одягу знижує небезпечний вплив підвищеноїтемператури, а наявність спеціальних засобів захисту (тепловідбивний ко-стюм) може збільшити допустимі параметри температури у 3-4 рази.

Тепловіддача іде 4 шляхами: випромінюванням, теплопровідністю,тепло випаровуванням і конвекцією.

При температурі 30°С і вище основним шляхом віддачі тепла стаєвипаровування. При випаровуванні 1 л поту віддається 2,3 x 106 Дж теп-ла. Разом з потом людина виділяє велику кількість мінеральних й орга-нічних речовин (до 50 г на добу). Порушення водно-сольового обмінуможе призвести до захворювання нирок, шлунково-кишкового тракту,серцево-судинної системи, центральної нервової системи. Тому при тя-жкій фізичній роботі потрібно мати газовану і підсолену воду (0,5%розчин кухонної солі з вітамінами).

При перегріванні організму спостерігається слабкість, головнийбіль, шум у вухах тощо.

При дуже частих і сильних потіннях порушується захисний бар'єршкіри, що призводить до гнійничкових захворювань.

Існує ряд правил при виконанні службових обов'язків працівникамиОВС в умовах впливу на них високої і низької температур:

найкращім захистом від екстремальних температур є ефективнийодяг, виготовлений із натуральних матеріалів;

раціональним повинен бути добір їжі і тепла, необхідно мати за-пас води, яку пити невеликими порціями (ковтками).

при тривалому несенні служби при низькій температурі необхід-но дихати носом;

при низькій температурі стежити за станом кінцівок, щоб вонине переохолоджувалися, особливо пальці, ніс, вуха;

у спекотний період доби не можна перенапружуватися;

при високій температурі, особливо під прямим сонячним про-мінням, необхідно одягти головний убір.

Рух повітря. Повітряні маси атмосфери перебувають у постійномурусі, який зумовлюється нерівномірним нагріванням земної поверхнісонцем (майже вся сонячна енергія поглинається землею, а потім ви-промінюється і зігріває повітря).

Сила вітру за шкалою Бофорта вимірюється в балах, а швидкість -у м/с. Повітряні маси рухаються з місць зниженої температури і підви-щеного тиску у місця підвищеної температури і зниженого тиску.

У приміщеннях швидкість руху повітря залежить від наявності вен-тиляції, герметизації й утеплення, а також від кількості тепла, яке виді-ляють машини, люди.

Рух повітря діє на організм людини у комплексі з температурою івологістю. Він впливає переважно на теплообмін у результаті конвекціїі провідності. У холодних приміщеннях з високою вологістю підвище-ний рух повітря збільшує віддачу тепла, що призводить до перехоло-дження організму. При високих температурах рух повітря сприяє відда-чі тепла єдиним шляхом - випаровуванням.

Максимальний об'єм вентильованого повітря у приміщенні має бути та-ким, щоб кратність його заміни була не більшою 5 разів за годину, а швид-кість руху - 0,2-0,5 м/с. Людина відчуває рух повітря зі швидкістю 0,1 м/с.

Визначення швидкості руху повітря проводиться за допомогоюанемометра.

Мікроклімат суттєво впливає на стан організму людини і тому ви-ступає важливим фактором організації праці, тривалості і періодичностівідпочинку працівника.

Існують нормовані оптимальні та допустимі норми відносної воло-гості, температури та швидкості руху повітря, встановлені залежно відкатегорії важкості робіт, періоду року (табл. 3).

Таблиця 3

Показники мікроклімату в робочій зоні виробничих приміщень(ДСН 3.3.6.042 - 99).

 

 

Температура,

Відносна

Швидкість ру-

 

Категорія робіт

 

°С

 

вологість, %

ху повітря, м/с

Період

у

ао

Оп-

ти-

маль

на

Допустима наробочих міс-цях, нижнямежа/верхнямежа

Оп-

ти-

маль

на

Допус-тима наробочихмісцях,постійних

Опти-

маль-

на

Допус-тимана ро-бочихмісцях,

а

 

постійних

непо-стій-них

 

і непо-стійних небільшеніж

 

постій-них інепо-стійних

 

Легка - І а

22-24

21/25

18/26

40-60

75

0.1

до 0,1

«S

Легка - І б

21-23

20/24

17/25

40-60

75

0.1

до 0,2

X

д

о

л

о

Середньоїважкості ІІ-а

18-20

17/23

15/24

40-60

75

0.2

до 0,3

X

Середньоїважкості ІІ-б

17-19

15/21

13/23

40-60

75

0.2

до 0,4

 

Важка - ІІІ

16-18

13/19

12/20

40-60

75

0.3

до 0,5

 

Легка - І а

23-25

22/28

20/30

40-60

55

(при 280C)

0.1

0,1-0,2

 

Легка - І б

22-24

21/28

19/30

40-60

60

0.2

0,1-0,3

35S

л

Середньої важкостіІІ-а

21-23

18/27

17/29

40-60

(при 27 C)65

(при 260C)

0.3

0,2-0,4

Б

е

н

Середньої важкостіІІ-б

20-22

16/27

15/29

40-60

70

(при 250C)

0.3

0,2-0,5

 

Важка - ІІІ

18-20

15/26

13/28

40-60

75

(при 240C інижче)

0.4

0,2-0,6

Примітка: більша швидкість руху повітря у такий період року відпові-дає максимальній допустимій температурі повітря, менша - мінімальній.Для середніх температур повітря швидкість його руху дозволяється визна-чати інтерполяцією.

На стан здоров'я та працездатність людини впливає атмосфернийтиск. Його величина над рівнем моря становить 101,3 кПа (760 мм рт.ст.). Організм людини може функціонувати в умовах підвищеного і

зниженого тиску (у горах). Падіння тиску призводить до виникнення фі-зіологічних порушень в організмі і розвитку «гірської хворобі», обумо-вленої кисневим голодуванням. Може розвинутись гіпертонія, головніболі, зниження працездатності.

Різке підвищення атмосферного тиску може призвести до порушен-ня функцій центральної нервової системи, розвитку «кесонної хвороби».