3.2.2. Мікроклімат виробничого середовища та його значення для здоров'я і працездатності людини

3.2.2.1. Загальне уявлення про мікроклімат, його оптимальні й до-пустимі норми. До мікроклімату відносять: температуру, вологість,швидкість руху повітря, температуру навколишніх конструкцій та уста-ткування, барометричний тиск. Від стану виробничого середовища за-лежить самопочуття і здоров'я людини.

У повітрі завжди перебуває певна кількість водяної пари, що залежитьвід атмосферного тиску, температури, пори року, географічної зони тощо. Зпідвищенням температури максимальний вміст вологи у повітрі зростає.Так, при 0°С в 1 м може бути лише 5 г води, а при 40°С - близько 51 г.

Вологість повітря характеризується такими гігрометричними показни-ками: абсолютна, максимальна, відносна, дефіцит вологості i точка роси.

Абсолютна вологість - кількість водяної пари (в грамах), що міс-титься в 1 м3 повітря за даної температури.

Максимальна вологість - кількість водяної пари (в грамах), яка по-вністю насичує повітря при даній температурі.

Відносна вологість - це відношення абсолютної вологості до мак-симальної, визначене у відсотках.

Дефіцит вологості - різниця між показниками максимальної i аб-солютної вологості при даній температурі.

Точка роси - температура, за якої водяна пара з газоподібного станупереходить в краплинно-рідинний стан (повне насичення). Конденсаціїводяної пари в атмосфері сприяють пил, дим, електричні заряди. Якщоповітря дуже чисте, у ньому немає ніяких механічних домішок, то кон-денсація пари сповільнюється (перенасичення може сягати 400-600%).

У робочих приміщеннях абсолютна вологість коливається в межах 5-10 г/м , відносна - 40-70%. Абсолютна вологість підвищується в напрямкувід підлоги до стелі, а відносна, навпаки, знижується від стелі до підлоги.

Від вологості залежить самопочуття людини. Вона є фактором,який впливає на загальний теплообмін в організмі. Вологе i холодне по-вітря поглинає велику кількість інфрачервоного випромінювання з ор-ганізму людини, бо її тепловипромінювання зростає на порядок порів-няно з сухим і теплим повітрям.

Висока вологість при високій температурі повітря також шкідлива іможе призвести до перегрівання організму. Однак слід враховувати, щодуже сухе повітря (вологість нижче 30%) також негативно впливає наорганізм, висушуючи слизові оболонки, шкіру з утворенням кровоточи-вих тріщин, знижує опірність організму, посилює спрагу.

Оптимальна відносна вологість при температурі 21-23 °С становить40-60%.

Температура повітря визначає теплову рівновагу організму люди-ни. Добовий хід температури повітря залежить від інтенсивності соняч-ної радіації, тривалості дня, прозорості атмосфери та ін. Граничні інтер-вали, у межах яких можливе коливання температури на земній кулі,становить до 150 °С.

Основна теплова енергія надходить в організм як ендогенним (го-ловним) шляхом з їжею, так i частково екзогенним за рахунок вживаннятеплої їжі, води тощо.

Підтримується температура тіла за рахунок хімічної та фізичноїтерморегуляції .

Людина отримує певну норму їжі, до складу якої входять білки,жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Саме органічні речо-вини, окисляючись у тканинах, дають відповідну кількість енергії: 1 гжиру - 9,3 Ккал, 1 г білку і вуглеводів - 4,1 Ккал. Ця енергія використо-вується для проявлення функцій органів i систем, підтримання темпера-тури тіла людини тощо.

Нормальна діяльність людини досягається в температурних умовах16-20°С, тобто у межах теплової байдужості або частково в зоні незнач-ного підвищення обміну речовин.

На організм людини в умовах її роботи також впливає середня тем-пература (t сер.) усіх виробничих засобів, стін.

Під час с