3.2.4. Вентиляція виробничих приміщень

магниевый скраб beletage

У створенні сприятливих умов праці ефективним засобом є венти-ляція - процес організованої і регулярної заміни у приміщеннях забруд-неного повітря на чисте і свіже. Залежно від способу переміщення пові-тря вентиляція буває природна і механічна (штучна).

3.2.4.1. Природна вентиляція та її види. Природна вентиляціяздійснюється за рахунок сили вітру і природними (гравітаційними) си-лами. Вітер, обдуваючи споруду, попереду неї створює зону підвищено-го тиску, а з протилежного боку виникає зона певного розрідження. Піддією напору вітер через фрамуги, кватирки, створи й інші отвори про-никає у приміщення, а під дією розрідження забруднене повітря вихо-дить назовні.

Перевагою природної вентиляції є її дешевизна та простота експлу-атації. Основний її недолік у тому, що повітря надходить у приміщеннябез попереднього очищення, а виділене відпрацьоване повітря також неочищається і забруднює довкілля.

Природна вентиляція може бути неорганізованою (інфільтрація) таорганізованою (аерація). Обмін повітря інфільтрацією відбувається привході і виході через випадкові й нерегульовані отвори. Обмін аерацієюздійснюється через спеціально обладнані шахти, кватирки, ліхтарі. Ви-даляють повітря з приміщень за допомогою спеціальних ліхтарів, шахтта дефлекторів.

Ліхтарі є найбільш ефективним засобом вентиляції. Їх розміщуютьна даху приміщення і одночасно використовують для природного освіт-лення, а створи або фрамуги на них склять.

Шахти встановлюють самостійно або обладнують дефлекторами.

Дефлектори - аеродинамічні пристрої, які збільшують силу тяги в шахті(каналі) за рахунок сили вітру.

3.2.4.2. Механічна вентиляція та її види. Вимоги до механічної ве-нтиляції. Механічна вентиляція - це примусове видалення з приміщеньзабрудненого повітря і заміна його на свіже за допомогою вентиляцій-них агрегатів. Сукупність вентиляційного агрегату, повітроводів, регу-лювальних, пускових та інших пристроїв складає вентиляційну системудля конкретного виробничого приміщення.

Штучна вентиляція може бути загально обмінною, місцевою такомбінованою.

Загально обмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мі-кроклімату та чистоти повітряного середовища у всьому об'ємі робочоїзони приміщення. Вона застосовується для видалення надлишкового те-пла, нормалізації хімічного складу повітря при відсутності його токсич-ного забруднення, а також коли неможливо використати місцеву венти-ляцію.

Вентиляційні системи бувають витяжними, припливними і припли-вно-витяжними (комбінованими).

Вибір системи залежить від призначення виробничого приміщення,особливостей виробничого процесу, інтенсивності виділення шкідливихречовин та інших причин. Наприклад, у приміщеннях, де інтенсивновиділяються шкідливі речовини, для запобігання їх поширенню в іншіприміщення застосовують витяжну систему вентиляції. Якщо у вироб-ничих приміщеннях виділяються пари або гази з густиною, що переви-щує густину повітря(пари кислот тощо), то штучна вентиляція повинназабезпечувати видалення 60% повітря з нижньої зони приміщення та40% - з верхньої. Якщо ж густина речовин, що забруднюють виробничеприміщення, менше за густину повітря, то потрібно видалити забрудне-не повітря у верхній зоні.У хімічних лабораторіях, акумуляторних це-хах, де встановлені витяжні шафи, аспіраційні установки та пристрої,необхідно забезпечити відповідний приплив у приміщення свіжого по-вітря.

При роботі припливно-витяжної вентиляції необхідно, щоб кіль-кість повітря, що надходить ззовні, не перевищувала або була на 10-15%меншою від кількості повітря, що видаляється витяжними пристроями.

Ефективність вентиляції залежить від різниці зовнішньої і внутрі-шньої температури, від правильного розміщення і площі поперечногоперетину витяжних і припливних каналів. Припливні канали розміщу-ються у верхній частині поздовжніх стін на 40-45 см нижче горищногоперекриття у шаховому порядку між вікнами, а витяжні - у стелі з ви-ходом на гребінь покрівлі.

Потребу в чистому повітрі на одного працівника на годину можнавизначити за формулою:

а = к /р - g,

де: а - необхідний вентиляційний об'єм повітря; к - кількість літріввуглекислого газу, що виділяє людина за 1 годину; р - допустима конце-

з

нтрація вмісту вуглекислого газу в приміщенні (0,1 %) - 1,0 л в 1 м пові-з

тря; g - вміст вуглекислого газу в повітрі (0,03%) - 0,03 л в 1 м повітря.Швидкість руху повітря має становити:

для: видалення газів з холодних приміщень - 0,5-1 м/с, з теплих- 1,0-1,5 м/с;

для видалення пилу - відповідно 0,8-1,5 м/с і 1,5-2,5 м/с.Якщо у виробниче приміщення не поступають шкідливі та такі, що

дурно пахнуть речовини з сусідніх приміщень і за умови, що на одногопрацівника припадає 20 м3 приміщення, вентиляція повинна забезпечи-

з

ти подачу зовнішнього повітря не менше 20 м /год. Приточне (приплив-не) повітря має поступати в робоче приміщення в теплий період року нарівні близько 1,8 м від підлоги, а в холодну - не нижче 4 м від підлоги.При цьому в холодну пору року при відкритих дверях може надходитивелика кількість холодного повітря. Для запобігання цьому використо-вують повітряно-теплові завіси на двері, що мають забезпечити необ-хідну температуру у приміщеннях:

14°С - при легкій фізичній роботі;

12°С - при роботі середнього навантаження;

8°С - при важкій роботі.

Місцева вентиляція забезпечує нормалізацію повітряного середо-вища на робочих місцях. Вона може бути припливною (повітряні душі,повітряні та повітряно-теплові завіси) і витяжною(вловлювання шкідли-вих речовин безпосередньо біля місць їх утворення).

Для створення та автоматичного підтримування в приміщенні зада-них або таких, що змінюються за певною програмою умов мікрокліматувикористовують кондиціювання.

Кондиціювання повітря може бути повним, коли регулюються всіпараметри повітря(вологість, температура, очищення від пилу, дезінфе-кція, озонування тощо) і неповним, коли регулюються лише частина па-раметрів повітряного середовища приміщення.

Для кондиціювання повітря у виробничих приміщеннях використо-вують такі кондиціонери:

а)         центральні, що встановлюються за межами робочих приміщень;

б)         місцеві, розміщенні безпосередньо у приміщенні.