3.2.5. Освітлення виробничих приміщень

3.2.5.1.Загальне уявлення про освітлення та освітленість. Освітлення

це отримання, розподіл та використання світлової енергії для забезпе-чення нормальних умов праці. Світло впливає на діяльність людини.При недостатньому освітленні людина працює менше продуктивно,швидко втомлюється, зростає потенційна небезпека помилкових дій інещасних випадків. Погане освітлення може призвести до порушенняфункції зорового аналізатора, розвитку професійних захворювань.

Освітлення має бути достатнім, рівномірним, щоб були видні дріб-ні деталі. Не повинно бути: надмірного освітлювального потоку, різкихконтрастів, затінення. Оптична частина спектру включає ультрафіоле-тові, видимі і інфрачервоні промені діапазоном хвиль від 0,01 до340 мкм. Видиме випромінювання має довжину хвилі від 0,38 до0,76 мкм. Потужність такого проміння вимірюється світловим потоком.За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм).

Густина світлового потоку на освітлювальній поверхні визначає та-кий показник світла, як освітленість. Одиницею освітленості є люкс (лк)

освітленість поверхні площею в 1 м2 при світловому потоці випромі-нювання, рівному 1 лм (лк = 1 лм/м ). Освітленість можна оцінити оріє-нтуючись на те, що освітленість Землі в місячну ніч становить приблиз-но 0,2 лк, а в сонячний день доходить до 100 000 лк. Здатність окасприймати об'єкт називається видимістю.

Видимість будь-якого предмета на робочому місці залежить від осві-тленості, розміру предмета, його яскравості, контрасту з фоном і триваліс-тю експозиції. Завдяки яскравості, фону і контрастності людина доситьдобре розпізнає різні предмети. Це пов'язане з тим, що основне значеннядля органа зору має не світловий потік, відбитий від поверхні, що розгля-дається, і спрямований в орган зору.

Санітарні та гігієнічні норми щодо освітлення виробничих примі-щень, котрі базуються на психофізіологічних особливостях сприйняттясвітла та його вплив на організм людини, можуть бути зведені до насту-пного:

рівень освітлення повинен бути достатнім, відповідати характерузорової роботи і не нижчим встановлених гігієнічних норм;

спектральний склад світла, який забезпечується електронним дже-релом, повинен бути близьким до сонячного;

освітленість повинна бути достатньо рівномірною та постійною,щоб запобігти частої переадаптації та втоми органів зору;

між об'єктом та фоном має бути певна контрастність;

на робочій поверхні не створювати різких та глибоких тіней;

- від джерел освітлення та від інших предметів, що знаходяться вполі зору не повинно бути засліплю вальної дії. Джерело світламає бути без пульсації.

У виробничих приміщеннях використовують природне, штучне ісумісне освітлення.

Природне освітлення, його значення та види. Коефіцієнтприродного освітлення. Природне освітлення створюється прямими со-нячними променями та розсіяним світлом небосхилу. Воно позитивновпливає на психіку людину, викликає приємне почуття, впевненість,стимулює обмін речовин, реактивність, резистентність тощо. Навпаки,його тривала відсутність призводить до швидкої втоми, розвитку корот-козорості. Тому тільки у виняткових випадках у складах та спеціальнихлабораторіях дозволяється використання лише штучного освітлення.

Природне освітлення може бути верхнім - через світлові ліхтарі да-ху, бічним - через вікна в стінах і комбінованим - через ліхтарі і вікна.

Вид необхідного природного освітлення встановлюється на основірозмірів(ширини) приміщення. При ширині приміщення до 12 м реко-мендується бічне одностороннє освітлення, при ширині більше 12 м і до24 м - бічне двостороннє. Якщо ж ширина приміщення більша 24 м , тоосвітлення бажано мати комбінованим.

Якість природного світла у виробничих приміщеннях оцінюють ко-ефіцієнтом природної освітленості, що є відношенням ос