3.2.7. Випромінювання оптичного діапазону,нормування, засоби захисту

магниевый скраб beletage

3.2.7.1. Інфрачервоне випромінювання. Інфрачервоне випромі-нювання (ІЧВ) - частина електромагнітного спектра з довжиною хви-лі 760 нм - 560 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовинітепловий ефект. Джерела випромінювання поділяються на природні іштучні. До природних джерел ІЧВ належить природна інфрачервонарадіація сонця. Штучними джерелами цього випромінювання є будь-якіповерхні, температура яких вища за температуру поверхні, яка підлягаєопромінюванню.

Ефект дії інфрачервоного випромінювання залежить від довжинихвилі, яка зумовлює глибину проникнення. У зв'язку з цим ІЧВ поділя-ється на три групи(згідно класифікації Міжнародної комісії з освітлен-ня): А, В і С. Група А - короткохвильове, а групи В і С - довгохвильове.Найбільш активним є короткохвильове ІЧВ (760-1400 нм), оскільки во-лодіє найбільшою енергією фотонів, здатних глибоко проникати в тка-нини організму й інтенсивно поглинатись водою, що знаходиться в тка-нинах.

Спектр ІЧВ (довгохвильові, короткохвильові) в основному зале-жить від температури джерела випромінювання: при температурі до100оС випромінюються довгохвильові промені, а при температурі біль-ше 100оС - короткохвильові.

Вплив ІЧВ на людину може бути загальним і локальним. Його діязводиться до нагрівання шкіри, очей, до порушення діяльності ЦНС, се-рцево-судинної системи, органів травлення. Коли інтенсивність тепло-вого опромінення перевищує допустиму величину, виникають тепловіопіки різного ступеня, перегрівання всього організму, тепловий та соня-чний удари. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання вимірюєть-ся актинометрами, а спектральна інтенсивність випромінювання - ін-фрачервоними спектрографами типу ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 та ра-діометром - РАТ-2П.

Нормальними умовами, що відповідають санітарно-гігієнічним но-рмам, вважають такі, за яких інтенсивність опромінення працівників ін-фрачервоними променями не перевищує: 35 Вт/м при опромінюванні50% і більше поверхні тіла, 70 Вт/м2 при опроміненні від 25 до 50% по-верхні тіла і до 140 Вт/м при випромінюванні від нагрітих поверхонь звикористанням ЗІЗ. Концентрований пучок енергії не повинен переви-щувати 1 Дж/см /хв.

Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променямита регламентованих перерв протягом години

Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променяминаведена у табл. 8.

Таблиця 8

Інтенсивність

Тривалість періодів

Тривалість

Сумарне

ІЧ-опромінення,

безперервного

перерв,

опромінення протя-

Вт/м2

опромінення, хв.

хв.

гом зміни, %

350

20,0

8

до 50

700

15,0

10

до 45

1050

12,0

12

до 40

1400

9,0

13

до 30

1750

7,0

14

до 25

2100

5,0

15

до 15

2450

3,5

17

до 15

До основних заходів та засобів зниження небезпечної та шкідливоїдії ІЧ-випромінювання належать:

удосконалення технологічних процесів та устаткування;

раціональне розташування устаткування, що є джерелом інфра-червоного випромінювання;

автоматизація та дистанційне керування технологічними про-цесами;

застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів, ко-зирків, кабін, тощо;

раціональний режим праці та відпочинку;

використання засобів індивідуального захисту.

3.2.7.2. Ультрафіолетове випромінювання. Ультрафіолетове ви-промінювання (УФВ) - частина електромагнітного спектра з довжи-ною хвилі 200-380 нм. За біологічною дією УФВ поділяють на три види:УФВ з довжиною хвилі 380-315 нм, характеризується відносно слабкоюбіологічною дією; УФВ з довжиною хвилі 315-280 нм, володіє вираже-ною біологічною дією; УФВ з довжиною хвилі 280-200 нм, активно дієна тканинні білки і ліпіди, володіє вираженою бактерицидною дією.

Особливістю УФВ є висока сорбійність - його поглинає більшістьтіл. Це випромінювання становить близько 5% щільності потоку соняч-ного випромінювання, є життєво необхідним фактором, який сприятли-во впливає на організм, знижує чутливість організму до деяких негатив-них впливів. Оптимальні дози УФВ активізують дію серця, обмін речо-вин, підвищують активність ферментів, сприяють синтезу вітаміну Dшкірою, чинять антирахітичну і бактерицидну дію. УФВ з надкороткоюдовжиною хвилі має дуже велику енергію і є згубним для всього живо-го, але в нормальних екологічних умовах ці хвилі поглинаються озоно-вим шаром атмосфери і до поверхні землі не доходять.

Штучними джерелами ультрафіолетового випромінювання є: елек-трозварка, апаратура електрозв'язку, станції радіомовлення.

Випромінювання штучних джерел може бути причиною гострих іхронічних професійних захворювань. Найбільш уразливими тут стаютьочі, шкіра. Гострі враження очей, так звані електроофтальмії, станов-лять собою гострий кон'юнктивіт з відповідними симптомами. Дія УФВна шкіру викликає дерматити, екзему, злоякісні пухлини. Внаслідоквпливу ультрафіолетового випромінювання виникають загальнотоксич-ні симптоми - головний біль, запаморочення, підвищена втома, нервовезбудження. Для вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання вико-ристовують радіометр УФР-21.

Таблиця 9

Області ультрафіолетових випромінювань(діапазони довжин хвиль)

Допустима інтенсивність,

Вт/м2

УФА (400 - 320 нм)УФВ (320 - 280 нм)УФС* (280 - 220 нм)

10,00,010,001

* частина області УФС

Вплив УФВ на людину оцінюється якісною еритемною дією, тобтопочервонінням шкіри (після 48 годин). Для біологічних цілей потуж-ність УФВ оцінюється еритемним потоком. Одиницею випромінюванняпотоку є ер. Один ер - це видимий потік, який відповідає потоку випро-мінювання з довжиною хвилі 297 нм і потужністю 1 Вт. Еритемна осві-

22тленість виражається в ер/м , а доза - в ер/год/м . На промислових під-приємствах інтенсивність ультрафіолетового опромінювання не пови-нна перевищувати максимальну добову дозу - 60 мер/м для УФВ з до-вжиною хвилі понад 280 нм. Допустимі значення інтенсивності ультра-фіолетових випромінювань наведені у табл. 9.

При використанні спецодягу та засобів захисту очей, обличчя і рук,що не пропускають випромінювання, допустима інтенсивність випромі-нювання в діапазоні хвиль 320-280 нм не повинна перебільшувати2

1 Вт/м .

Захист від надмірної дії УФВ досягається раціональним розташу-ванням робочих місць, екрануванням джерел випромінювання й робо-чих місць. Матеріалом для екранування слугують світлофільтри, непро-зорі металеві, пластикові листи. Добре захищає від дії УФП флінт глас(скло, що містить окис свинцю).

Для індивідуального захисту використовують спецодяг, рукавички,окуляри зі світлофільтром. Мазі, що містять салол, саліцилові препара-ти, їх аналоги затримують УФВ.

3.2.7.3. Лазерне випромінювання. Лазерне випромінювання (ЛВ) -

Допустимі значення інтенсивностіультрафіолетових випромінювань

особливий вид електромагнітного випромінювання з довжиною хвилі 0,1-1000 мкм. Відрізняється ЛВ від інших видів випромінювання монохро-матичністю, потужністю і високим ступенем направленості. Висока по-тужність лазерного випромінювання у поєднанні з високою направленіс-тю дозволяє одержати за допомогою фокусування світлові потоки вели-чезної потужності (1011 - 1014 Вт/см2). Водночас, лазерне випромінюван-ня може негативно впливати на живі організми. Ступінь впливу ЛВ на ор-ганізм людини залежить від довжини хвилі, інтенсивності (потужності тащільності) випромінювання, тривалості імпульсу, частоти імпульсів, часу дії,біологічних особливостей тканин і органів. Ця дія обумовлена тепловим,механічним й електрохімічним ефектом. Найбільш чутливими до ЛВ єочі та шкіра, пошкодження яких мають характер опіків. Опроміненняшкіри лазерною енергією може також призвести до утворення пухлин.При передозуванні лазерних променів настають функціональні зміниЦНС, серцево-судинної, ендокринної системи, зростає втомленість,з'являється головний біль, роздратованість, порушується сон.

Лазерні установки мають високу напругу (10 кВт), їх також нази-вають квантовими генераторами. Залежно від робочої речовини лазерибувають газові, напівпровідникові, рідинні, твердотілі. Основними еле-ментами лазерів, крім робочої речовини, є джерело накачки й оптичнийрезонатор.

За характером генерації випромінювання лазери діляться на імпу-льсні (тривалість випромінювання 0,25 с) і безперервної дії. Генераторинепереривного випромінювання характеризується потужністю (Вт). Ім-пульсні лазери характеризуються енергією (Дж). Енергетична експози-ція - це відношення енергії випромінювання, що падає на відповідну ді-лянку поверхні, до площі цієї ділянки.

Нормативними величинами ЛВ є потужність до площі поверхні

2 2(Вт/см ) або концентрованого пучка енергії до одиниці площі (Дж/см )

ГДР лазерного випромінювання залежно від довжини хвилі

Таблиця 10

Довжина хвилі,

Мкм

Нуф,

Дж/см2

 

Від 0,290 до 0,300Від 0,300 до 0,370Від 0,370 до 0,400

1х10"51х10"41х10"3

 

Довжина хвилі,

Мкм

Нуф,

Дж/см2

Від 0,200 до 0,210Від 0,210 до 0,215Від 0,215 до 0,290

1х10"81х10"71х10_6

Енергетична експозиція нормується окремо для ока та шкіри. Гра-нично допустимий рівень лазерного випромінювання встановлюється взалежності від тривалості дії імпульсу, довжини хвилі та частоти імпу-льсів, площі опромінення на сітківці тощо(СанНиП № 58 - 04-91). Втаблиці 10 наведені ГДР енергетичної експозиції Нуф при опроміненніімпульсним та неперервним лазерним променем в межах ультрафіоле-тової області спектра рогівки ока або шкіри.

Для вимірювання лазерного випромінювання використовують при-лад ИЛД-2.

За ступенем небезпеки лазери поділяються на 4 класи:

(табл. 10).

й          клас - абсолютно безпечні лазери;

й          клас - небезпечні лазери у разі опромінення очей і шкіри ціле-спрямованим потоком, але безпечні при дифузному віддзеркаленні їхпроменів як для очей, так і для шкіри;

й          клас - небезпечні лазери у разі цілеспрямованого потокупроменів для очей і шкіри, а у разі дифузного віддзеркалення - лишедля очей;

й          клас - небезпечні лазери для очей і шкіри на відстані 10 см відвіддзеркалюючої поверхні, як при цілеспрямованому потоку, так і придифузному віддзеркаленні.

Методи захисту від лазерного опромінення поділяються на органі-заційні, інженерно-технічні та планувальні, а також включають викори-стання засобів індивідуального захисту.

Мета організаційних методів захисту - не дати можливості людям по-трапляти до зони, де працює лазерна установка. Небезпечна зона має бутичітко обмеженою й огородженою непрозорими екранами, а оператори по-винні дотримуватись санітарних норм і правил при роботі з лазерами.

До обслуговування лазерів допускаються особи не молодше 18 років, якіпройшли інструктаж і навчання методам безпечної роботи. Вони підлягаютьпри прийнятті на роботу і періодично (1 раз в рік) медичному огляду.

Інженерно-технічні методи захисту передбачають зменшення по-тужності лазерного променя та його екранізацію капітальною, невіддзе-ркалюючою, вогнестійкою стіною.

Оптичні квантові генератори повинні відповідати експлуатаційній доку-ментації. В паспорті мусять бути вказані: довжина хвилі(мкм); потужністьенергії(Вт, Дж); тривалість імпульсу(с); частота імпульсу(Гц); початковий ді-аметрам); росходимість пучка(ряд); клас лазера. Окрім паспорта на лазерповинна бути інструкція з експлуатації, техніки безпеки, виробничої саніта-рії(для лазерів II - IV класів).

Планові методи захисту ґрунтуються на створенні умов, за якихсвітловий лазерний промінь втрачав би свою шкідливу дію на око (яск-раве освітлення приміщення, світлі тони фарбування стін та стелі).

Лазер IV класу небезпеки повинен розміщуватись в окремому при-міщенні, стіни і стеля повинні мати покриття з високим коефіцієнтомпоглинання, а в приміщенні не повинно бути предметів віддзеркалю-вання.

До засобів індивідуального захисту належать захисні окуляри ізсвітлофільтрами, маски, щитки, рукавички, спецодяг.