3.2.7. Випромінювання оптичного діапазону,нормування, засоби захисту

3.2.7.1. Інфрачервоне випромінювання. Інфрачервоне випромі-нювання (ІЧВ) - частина електромагнітного спектра з довжиною хви-лі 760 нм - 560 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовинітепловий ефект. Джерела випромінювання поділяються на природні іштучні. До природних джерел ІЧВ належить природна інфрачервонарадіація сонця. Штучними джерелами цього випромінювання є будь-якіповерхні, температура яких вища за температуру поверхні, яка підлягаєопромінюванню.

Ефект дії інфрачервоного випромінювання залежить від довжинихвилі, яка зумовлює глибину проникнення. У зв'язку з цим ІЧВ поділя-ється на три групи(згідно класифікації Міжнародної комісії з освітлен-ня): А, В і С. Група А - короткохвильове, а групи В і С - довгохвильове.Найбільш активним є короткохвильове ІЧВ (760-1400 нм), оскільки во-лодіє найбільшою енергією фотонів, здатних глибоко проникати в тка-нини організму й інтенсивно поглинатись водою, що знаходиться в тка-нинах.

Спектр ІЧВ (довгохвильові, короткохвильові) в основному зале-жить від температури джерела випромінювання: при температурі до100оС випромінюються довгохвильові промені, а при температурі біль-ше 100оС - короткохвильові.

Вплив ІЧВ на людину може бути загальним і локальним. Його діязводиться до нагрівання шкіри, очей, до порушення діяльності ЦНС, се-рцево-судинної системи, органів травлення. Коли інтенсивність тепло-вого опромінення перевищує допустиму величину, виникають тепловіопіки різного ступеня, перегрівання всього організму, тепловий та соня-чний удари. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання вимірюєть-ся актинометрами, а спектральна інтенсивність випромінювання - ін-фрачервоними спектрографами типу ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 та ра-діометром - РАТ-2П.

Нормальними умовами, що відповідають санітарно-гігієнічним но-рмам, вважають такі, за яких інтенсивність опромінення працівників ін-фрачервоними променями не перевищує: 35 Вт/м при опромінюванні50% і більше поверхні тіла, 70 Вт/м2 при опроміненні від 25 до 50% по-верхні тіла і до 140 Вт/м при випромінюванні від нагрітих поверхонь звикористанням ЗІЗ. Концентрований пучок енергії не повинен переви-щувати 1 Дж/см /хв.

Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променямита регламентованих перерв протягом години

Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променяминаведена у табл. 8.

Таблиця 8

Інтенсивність

Тривалість періодів

Тривалість

Сумарне

ІЧ-опромінення,

безперервного

перерв,

опромінення протя-

Вт/м2

опромінення, хв.

хв.

гом зміни, %